Úradná tabuľa

 

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 26.01.2018

Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna pozýva občanov na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v piatok 26. januára 2018 o 16.00 hod. v zasadačke miestneho úradu, Opátska 18. Materiály na rokovanie si môžete pozrieť TU

18.01.2018 15:46

Pozvánka na koncert komorného orchestra mládeže efko - 18.02.2018
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva na koncert komorného orchestra mládeže efko, ktorý je venovaný 875. výročiu prvej písomnej zmienky o Krásnej, 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 100. výročiu vzniku Československej republiky. Na koncerte zaznejú známe diela slovenských a českých hudobných skladateľov. Koncert sa uskutoční v nedeľu 18. februára 2018 v priestoroch Kultúrneho domu, so začiatkom o 16.00 hod. Vstupné je 2,- EUR, deti do 15 rokov zdarma. Vstupenky si môžete zakúpiť od 1. februára 2018 v kancelárii prvého kontaktu na miestnom úrade a v deň koncertu v reštaurácii Rubín. Tešíme sa na spoločný zážitok.

17.01.2018 09:16

Príprava ľadovej plochy
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna, vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky, začal od 15. januára 2018 s prípravou ľadového klziska, ktoré je umiestnené za miestnym úradom. Žiadame všetkých obyvateľov a návštevníkov športového areálu o dodržiavanie zákazu vstupu na ľadovú plochu počas jej prípravy a čistenia. O možnosti a termínoch verejného korčuľovania vás budeme v predstihu informovať. Ďakujeme za pochopenie.

16.01.2018 13:06

Zmena linky č. 28
Dopravný podnik mesta Košice zmenil (predĺžil) trasu autobusovej linky č. 28 až po zastávku "Tramínová". Vysvetlenie zmeny  (predĺženia) trasy, prehľad zastávok linky a odchody jednotlivých spojov zo zastávky Tramínová si môžete pozrieť TU. Zmena platí od 15.01.2018.

15.01.2018 09:15

2. Farský rodinný ples - pozvánka
Farnosť sv. Cyrila a Metoda Vás srdečne pozýva na 2. Farský rodinný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. februára 2018 o 15.30 hod. Kaštieli v Krásnej. Vstupné za rodinu je 15,- EUR. Lístky si môžete zakúpiť a bližšie informácie získať na telefónnom čísle: 0918 277 311.

12.01.2018 08:08

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018- 2020  - 10.01.2018
Mestská časť Košice- Krásna v súlade so znením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov zverejnila návrh Programového rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018- 2020 tak, aby sa k nemu obyvatelia mohli vyjadriť. Uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu je možné v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice.
- textová časť
- tabuľková časť

10.01.2018 15:24

Nepodpísané uznesenia z XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 13.12.2017

08.01.2018 13:53

Stolnotenisové pondelky - 15.01. - 30.04.2018
Mestská časť Košice - Krásna v spolupráci so Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina pozýva stolnotenisových nadšencov na "Stolnotenisový pondelok". Každý pondelok (okrem sviatkov), začíname už od 15. januára do 30. apríla 2018 vždy od 16.00 do 18.00 hodiny si môžete zdarma, bez poplatkov zahrať stolný tenis v telocvični základnej školy. Nutná výbava: raketa a loptičky.

08.01.2018 11:07

 

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia

Mestská časť Košice - Krásna pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky vyzýva občanov Krásnej a iné právnické osoby na predkladanie návrhov na ocenenia Cenou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna a Cenou starostu Mestskej časti Košice - Krásna. Svoje návrhy na ocenenia pre fyzické osoby, právnické osoby a kolektívy s odôvodnením zasielajte v termíne do 31. mája 2018 na e-mailovú adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk

Cenu miestneho zastupiteľstva udeľuje miestne zastupiteľstvo a Cenu starostu udeľuje starosta fyzickým, právnickým osobám a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

04.01.2018 11:52

Výberové konanie - referát správy miestnych komunikácií, futbalového štadióna, detských ihrísk, cintorína a tlakovej kanalizácie
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie. S
pôsob výberu uchádzača: uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent správy miestnych komunikácii, futbalového štadióna, detských ihrísk, cintorína,  údržby tlakovej kanalizácie,  NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 26. januára 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna.Viac informácii TU.

02.01.2018 13:30

Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky)  na päťdesiat rokov odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Odkaz nemusí mať len písomnú podobu, nesmie však mať rozmery väčšie ako obálka A4. Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške 10,- EUR, najneskôr do 15. apríla 2018. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU. Slávnostné uzavretie a uloženie časovej kapsuly s odkazmi darcov bude v sobotu 26. mája 2018.
Za pomoc a podporu ďakujeme.

28.12.2017 10:25

Pozvánka na 3. Ples Krásňanov
Mestská časť Košice- Krásna a Reštaurácia Rubín Vás pozývajú na 3. Ples Krásňanov, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. januára 2018 o 19.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu, Opátska 18. Počas večera do tanca zahrá ľudová hudobná skupina FANTASTIC zo Stropkova a DJ YULIQ.  Pre všetkých hostí je pripravené chutné menu a bohatá tombola. Vstupné je 25 EUR. Vstupenky si môžete zakúpiť od 2. januára 2018 na miestnom úrade, v kancelárii 1. kontaktu. 


20.12.2017 10:42

Nábor hráčov do futbalového klubu FK Krásna
Futbalový klub FK Krásna pozýva všetkých malých nádejných futbalistov na nábor do družstva žiakov, ktorý sa uskutoční v utorok 16. januára 2018 o 17.30 hod. v telocvični ZŠ s MŠ sv. Marka Križina. Zároveň vás pozývame do našej futbalovej rodiny a ponúkame možnosť stať sa aktívnym členom futbalového klubu. Viac informácii nájdete  v Stanovách FK Krásna a prihláške.

12.12.2017 08:37

Vyšný dvor - informácia
Aké kroky urobila samospráva Krásnej v lokalite Vyšný dvor? Aké sú ďalšie alternatívy postupu na zbúranie životu nebezbečnej stavby? Pozriete si včerajšiu reláciu Dušana Karolyiho Pod kožu. Viac na: http://kosicednes.sk/tv/relacie/pod-kozu-s-marekom-kazimirom/

07.12.2017 14:43

Zima je tu
Zima je tu aj s prvými mrazíkmi. Dnes 1. decembra 2017 od 04.00 hod. sme začali s prvým zimným posypom v kopcovitých uliciach. Na základe výsledkov verejného obstarávania a uzatvorenej zmluvy, zimnú údržbu bude v Krásnej vykonávať aj v tomto roku firma AGRO PARTS, s.r.o.. Vlastníkom a správcom ciest v lokalite IBV Na Hore je mestská časť Krásna a firma LF DEVELOPMENT Krásna plus, s.r.o. Zimnú údržbu v tejto lokalite, ako aj v IBV Záhumnie, bude na základe zmluvy vykonávať a zabezpečovať mestská časť Krásna. Privítali by sme, keby nám obyvatelia bývajúci v lokalite IBV Na Hore, ale aj v iných častiach Krásnej zaslali svoj názor, pripomienku na kvalitu čistenia ciest počas zimnej údržby ( poradie, osadenie zábran, posyp, včasnosť, kvalita) a využili novú službu odkaz pre starostu. https://www.odkazprestarostu.sk/kosice/podnety/krasna
Ďakujeme za každý príspevok, ktorý pomôže skvalitniť našu prácu. Naším hlavným cieľom je bezpečnosť na cestách a vaša spokojnosť.

01.12.2017 08:17

Stanovisko starostu a koncepcia riešenia Vyšného dvora

27.11.2017 09:50

Odkaz pre starostu
Po úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu.
Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomoc
Ďakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“

08.11.2017 09:01

Zmena stanovišťa pristavenia kontajnerov - Ulica 1. mája
Upozorňujeme obyvateľov záhradkárskej oblasti   v Mestskej časti Košice - Krásna (ulica 1. mája), na zmenu miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na stanovisko pri splave - jediné miesto umiestnenia kontajnerov v tejto lokalite! Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že tieto kontajnery sú vyhradené len pre záhradkársku oblasť! Priestor, na ktorom budú pristavené kontajnery bude monitorovaný!

05.10.2017 13:38

875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťaž
Mestská časť Košice – Krásna pri príležitosti nadchádzajúceho 875. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje vedomostnú súťaž. Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Mestskej časti Košice – Krásna s trvalým pobytom, ktorí majú viac ako 18 rokov. Každý mesiac od septembra 2017 do marca 2018 bude prostredníctvom facebookového profilu zverejnená jedna súťažná otázka. Správne odpovede je potrebné zaslať formou správy cez facebook - profil mestskej časti.
Správne odpovede budú zaradené do mesačného zlosovania o dve vstupenky na ľadový hokej HC Košice.
Zároveň všetky správne odpovede budú zaradené do záverečného žrebovania o víkendový pobyt pre dve osoby vo Vysokých Tatrách, penzión AJA – Ždiar (http://www.penzionytatry.sk/penzion-aja).
Ukážte, ako poznáte svoj domov!

18.09.2017 08:29

„Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorý spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

14.09.2017 14:20

Zámer- prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa
Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v súlade s čl. 6 ods. zmluvy č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy, v súlade s § 84 písm. c)  Štatútu mesta Košice a v súlade so znením§ 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať  majetok vo vlastníctve mesta Košice, zverený zmluvou do správy Mestskej časti Košice- Krásna:
viac TU

13.09.2017 11:46

Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie  všeobecne záväzného nariadenia
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje poslanecký návrh poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, Ing. Františka Klika  a Ing. Petra Tomka na prijatie všeobecne záväzného nariadenia č.../2017, ktorým sa určujú podmienky a poplatky  za využívanie detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a školského ihriska, ktoré sú vo vlastníctve, nájme a prenájme MČ Košice- Krásna .  
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia zároveň začína plynúť minimálne desaťdňová lehota, najneskôr však do 22.09.2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

V Košiciach- Krásnej, dňa 07.09.2017

07.09.2017 15:24

Oznam o prevzatí správcovstva viacúčelového ihriska a detského ihriska v IBV Na hore, Košice – Krásna
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna preberá od 1. septembra 2017 správcovstvo viacúčelového ihriska a detského ihriska v lokalite IBV Na hore, Košice – Krásna ( ďalej len ako „ihrisko“). Ihrisko bude na základe zverejnených pravidiel prístupné pre všetkých občanov s trvalým pobytom a vlastníkov rodinných domov v Krásnej.
​Rušíme všetky každoročné poplatky za používanie ihriska.
Vstup na ihrisko bude umožnený prostredníctvom čipových hodiniek, ktoré si bude možné objednať a zakúpiť od 5. septembra 2017 na miestnom úrade, v kancelárii prvého kontaktu.
Jednorázový poplatok za výrobu čipových hodín je pre:
- obyvateľa s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Krásna: 5,- EUR, 
- pre vlastníka rodinného domu bez trvalého pobytu v mestskej časti Košice – Krásna: 10,- EUR.
Prevádzkové podmienky, systém rezervácie bude zverejnený dňa 5.9.2017 v prevádzkovom poriadku ihriska na webstránke www.kosicekrasna.sk

31.08.2017 11:55

Obytný súbor Golian
Dňa 10.08.2017 predložil navrhovateľ GOKE, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Okresnému úradu Košice, odboru startostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer "Obytný súbor Golian". Zámer je vypracovaný v jedno variantnom riešení a v tzv. nulovom variante, t.j. variante stavu, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť nerealizovala.
Verejnosti bude umožnené do zámeru nahliadnuť na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna počas úradných hodín, v termíne od 31.8.2017 do 20.9.2017.

30.08.2017 16:26

Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konania
Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad v I. stupni oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby "Centrum komunitných a sociálnych služieb v Mestskej časti Košice- Krásna". Stavba bude pozostávať z objektov uvedených vo verejnej vyhláške, resp. zobrazené v priloženom nákrese situácie.

Vyvesené dňa: 27.06.2017
Zverejnené dňa: 27.06.2017

27.06.2017 13:22

Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia.
Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. 
Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.
Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.
Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk

"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy

 

12.05.2017 08:49

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52

ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICH
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka

02.02.2017 10:10

Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

25.01.2017 09:29

Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre VásCool
Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".
Hlavné funkcie aplikácie:
- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť
- kontakty na samosprávu a iné subjekty
- odpočet dní do predmetného dňa
- identifikácia neprečítaných správ
- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta.

16.05.2016 18:31
Powered by: Ultracode CMS