Úradná tabuľa

Pozvánka na Talentovú show „Krásna má talent“
Pozývame všetky talentované deti a mládež vo veku od 3 do 16 rokov, ktoré bývajú v Krásnej na výberové neverejné kolo, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. apríla 2018 o 16.00 hod.v Kultúrnom dome. Finálový večer a vystúpenie talentov sa uskutoční 17. júna 2018. Víťazi súťaže, ktorých vyberie a ocení odborná porota, vystúpia na oslavách Dňa Krásnej 7. júla 2018. Organizátorom je OZ Gaštanové krídla pre deti, partnerom Mestská časť Košice – Krásna a Reštaurácia Rubín.
Tešíme sa na stretnutie.

17.04.2018 14:16

Upozornenie pre motoristov a cyklisto -.zmena dopravného značenia na uliciach Minská, Ortoviská, Krajná, Kladenská a K Hutke.
Z dôvodu ochrany obyvateľov týchto ulíc, chýbajúcich chodníkov boli osadené dopravné značky, dopravné zrkadlo a bola zjednosmernená ulica Ortoviská a ulica K Hutke. Zmeny boli vyvolané rozsiahlou výstavbou v lokalite IBV Záhumnie, na základe požiadavky obyvateľov a podnetov poslancov. Pozor na pravidlá cestnej premávky v obytnej zóne:
(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

13.04.2018 14:13

Vyčistenie lokality opátstva benediktínov
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva na brigádu, ktorej predmetom bude vyčistenie historickej lokality- archeologického náleziska pozostatkov benediktínskeho opátstva. Brigáda sa uskutoční v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 09.00 hod do 12.00 hod., miestom stretnutia je Horná ulica. Prosíme dobrovoľníkov, aby si doniesli náradie ako sú ochranné rukavice, pílky, hrable a lopaty. Vrecia na odpad a občerstvenie sú zabezpečené. Pomôžte nám vrátiť dôstojnosť jednému zo symbolov Krásnej. Tešíme sa na spoluprácu.

12.04.2018 09:26

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 19.04.2018
Pozývame Vás na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla 2018 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu, Opátska 18. Program a materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť TU a TU.

11.04.2018 17:17

Starostovská sobota - 07.04., 14.04.2018
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že z dôvodu konania Veľkonočného stolnotenisového turnaja a  bežeckým pretekov Desiatka v Krásnej starostovská sobota v dňoch 7. a 14. apríla 2018 NEBUDE.
Ďakujeme za pochopenie.

05.04.2018 09:30

Otvorenie ihrísk v Mestskej časti Košice- Krásna
Mestská časť Košice- Krásna oznamuje občanom, že športovo-rekreačný areál v lokalite IBV Na hore, detské ihrisko na Golianovej a detské ihrisko na Rehoľnej ulici budú pre verejnosť otvorené od 1. apríla 2018.

29.03.2018 10:08

Oprava výtlkov na komunikáciách vo vlastníctve a správe mestskej časti
Mestská časť Košice- Krásna začína s opravami výtlkov na komunikáciach v jej vlastníctve a správe. Z tohto dôvodu si dovoľuje požiadať obyvateľov o pomoc pri zisťovaní existujúcich výtlkov, ktoré sa nachádzajú na komunikáciách v Krásnej. Nahlásené výtlky budú označené farebným sprejom. Nahlásiť výtlky môžete elektronicky na adrese vystavba @ kosicekrasna.sk. Ďakujeme.

28.03.2018 09:33

Kurz vyšívania krivou ihlou pre začiatočníkov - 19.05.2018
Občianske združenie PIMPOLLO, o. z. a Kaštieľ Krásna, n. o. Vás pozývajú na kurz vyšívania krivou ihlou pre začiatočníkov. Kurz je určený pre tých, ktorí nevedia vyšívať.
Kurz sa uskutoční 19. mája 2018 v Kaštieli Krásna v čase od 09.00 do 17.00 hod, s hodinovou prestávkou na obed a oddych, pod vedením lektorky Elenky Kaššovej z Detvy. Viac informácii TU.

26.03.2018 09:21

Zverejnenie návrhov na prijatie  všeobecne záväzných nariadení 1/ 2018 a 2/ 2018
Mestská časť Košice- Krásna v zmysle § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov týmto zverejnila návrh na prijatie:
1.) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice- Krásna
2.) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č.2/2018, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Košice-  Krásna.
Účelom prijatia týchto všeobecne zävazných nariadení je zosúladenie právneho a faktického stavu úpravy predmetu týchto nariadení, ako aj potrieb obyvateľov mestskej časti. Viac TU.

21.03.2018 09:49

Oznam pre obyvateľov lokality IBV Pri mlyne a IBV Kolónia
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje obyvateľom lokality IBV Pri mlyne a IBV Kolónia, že v súvislosti so stavbou "INS_ FTTH_KE_ Krásna nad Hornádom" bude stavebník ROJA spol. s. r. o. písomne komunikovať s každým vlastníkom nehnuteľnosti v tejto lokalite. Kontaktnou osobou za stavebníka bude p. Jusko. Práce súvisiace s vyššie uvedenou stavbou v danej lokalite by mali byť ukončené do 30.06.2018.

20.03.2018 10:14

Jarná deratizácia na území mesta Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v súlade so zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nariadil opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018, ktoré sa vzťahuje na mestské časti, právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov aj fyzické osoby.

20.03.2018 08:30

Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky) na päťdesiat rokov odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Odkaz nemusí mať len písomnú podobu, nesmie však mať rozmery väčšie ako obálka A4. Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške 10,- EURnajneskôr do 15. apríla 2018. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU. Slávnostné uzavretie a uloženiečasovej kapsuly s odkazmi darcov bude v sobotu 26. mája 2018.
Za pomoc a podporu ďakujeme.

19.03.2018 06:46

Upozornenie- čiastočná uzávierka miestnych komunikácií
Mesto Košice ako príslušný správny cestný orgán udelilo v súvislosti so stavbou "INS_ FTTH_KE_ Krásna nad Hornádom" (optika) žiadateľovi ROJA  spol s. r. o. povolenie na čiastočnú uzávierku týchto miestnych  komunikácií v Mestskej časti Košice- Krásna: Ukrajinská, Pollova, Urbárska, Na močidlách, Beniakova, Baničova, Edisonova, Mozartova, Pasienková, Konopná, Na pažiti, Piesočná, Štrková, Orná, Bezručova, Harčarova, Tatarkova, Horná, Žiacka, Rehoľná, Adamova, Vyšný dvor, Minská v termíne od 15. marca do 31. decembra 2018.

13.03.2018 09:54

Protipovodňová ochrana mesta Košice- zámer
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie začal správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zámeru Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Košice: "Košice protipovodňová ochrana mesta- úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550 - 29,900 (absolútny rkm 133,550- 135,900)". Zámer bude verejnosti dostupný  na miestnom úrade v Krásnej, v kancelárii sekretariátu starostu od 13. marca do 3. apríla 2018 v čase úradných hodín. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť si výpisy, odpisy a kópie) na Okresnom úrade Košice.

12.03.2018 09:01

Špecializované sociálne poradenstvo
Územný spolok Slovenského Červeného kríža Košice - mesto za podpory Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Miestnou časťou Košice – Košice- Krásna ponúka obyvateľom bezplatné poskytovanie sociálnej služby Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodinných príslušníkov. Sociálne poradenstvo sa bude poskytovať pravidelne na  Miestnom úrade, Opátska 18 v označenej miestnosti-  zasadačka č. 2 od marca 2018 v stredu v čase od 12.00 do 15.00 hod. Telefonicky si môžete dohodnúť termín, ktorý Vám najviac vyhovuje. Viac informácií  môžete získať z informačného letáku na Miestnom úrade  alebo telefonicky priamo od sociálnej poradkyne na č. 0903 782 836, e-mail: poradna.ke@redcross.sk.

26.02.2018 09:04

Upozornenie pre majiteľov psov
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Tramínovej, Pri Teleku, Staroslovanskej a Edisonovej ulice upozorňuje všetkých majiteľov psov na povinnosť dodržiavať zákaz venčenia psov na súkromných pozemkov a povinnosť zbierania psích exkrementov. Na likvidáciu odporúčame využívať osadené zberné nádoby s plastovými vreckami. Ďakujeme.

26.02.2018 08:07

Kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice- Krásna v jubilejnom  roku 2018
Kultúrno-spoločenské dianie je nevyhnutnou a neodmysliteľnou súčasťou života  a tí, ktorí sa na ňom podieľajú robia svojou prácou a umením svet krajším. Je to zároveň príležitosť pre nadväzovanie nových priateľstiev i  vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v komunite, preto je snahou našej mestskej časti, aby táto dôležitá oblasť bola u nás stále príťažlivejšia a jej úroveň čoraz vyššia. V jubilejnom roku 2018 je  program obohatený o nové  podujatia, ktoré vás určite zaujmú a potešia. Famózny vianočný koncert, fašiangové plesy, siplacká zabíjačka a koncert komorného orchestra k 100. výročiu vzniku ČSR, 25. výročiu vzniku SR a 875. výročiu prvej písomnej zmienky o Krásnej sú už za nami. Ponúkame  vám PREHĽAD ďalších kľúčových podujatí,  ktoré môžete počas  roka 2018 navštíviť, ale  ich mozaika  bude  ešte oveľa širšia. Tešíme sa na spoločné stretnutia.

19.02.2018 14:11

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018, zverejnený v súlade so znením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, si môžete pozrieť TU.

06.02.2018 15:01

Desiatka v Krásnej - hľadáme dobrovoľníkov
Mestská časť Košice- krásna hľadá dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť pri organizovaní prvého ročníka behu "Desiatka v Krásnej", ktorý sa uskutoční 15. apríla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a bližšie informácie získajú u organizátora behu MUDr. Antona Paľovčíka, MPH na telefónnom čísle 0904 433 003, alebo elektronicky na adrese dr.anton.palovcik@gmail.com.

05.02.2018 10:17

Stolnotenisové pondelky - 15.01. - 30.04.2018
Mestská časť Košice - Krásna v spolupráci so Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina pozýva stolnotenisových nadšencov na "Stolnotenisový pondelok". Každý pondelok (okrem sviatkov), začíname už od 15. januára do 30. apríla 2018 vždy od 16.00 do 18.00 hodiny si môžete zdarma, bez poplatkov zahrať stolný tenis v telocvični základnej školy. Nutná výbava: raketa a loptičky.

08.01.2018 11:07

 

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia

Mestská časť Košice - Krásna pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky vyzýva občanov Krásnej a iné právnické osoby na predkladanie návrhov na ocenenia Cenou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna a Cenou starostu Mestskej časti Košice - Krásna. Svoje návrhy na ocenenia pre fyzické osoby, právnické osoby a kolektívy s odôvodnením zasielajte v termíne do 31. mája 2018 na e-mailovú adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk

Cenu miestneho zastupiteľstva udeľuje miestne zastupiteľstvo a Cenu starostu udeľuje starosta fyzickým, právnickým osobám a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

04.01.2018 11:52

Zima je tu
Zima je tu aj s prvými mrazíkmi. Dnes 1. decembra 2017 od 04.00 hod. sme začali s prvým zimným posypom v kopcovitých uliciach. Na základe výsledkov verejného obstarávania a uzatvorenej zmluvy, zimnú údržbu bude v Krásnej vykonávať aj v tomto roku firma AGRO PARTS, s.r.o.. Vlastníkom a správcom ciest v lokalite IBV Na Hore je mestská časť Krásna a firma LF DEVELOPMENT Krásna plus, s.r.o. Zimnú údržbu v tejto lokalite, ako aj v IBV Záhumnie, bude na základe zmluvy vykonávať a zabezpečovať mestská časť Krásna. Privítali by sme, keby nám obyvatelia bývajúci v lokalite IBV Na Hore, ale aj v iných častiach Krásnej zaslali svoj názor, pripomienku na kvalitu čistenia ciest počas zimnej údržby ( poradie, osadenie zábran, posyp, včasnosť, kvalita) a využili novú službu odkaz pre starostu. https://www.odkazprestarostu.sk/kosice/podnety/krasna
Ďakujeme za každý príspevok, ktorý pomôže skvalitniť našu prácu. Naším hlavným cieľom je bezpečnosť na cestách a vaša spokojnosť.

01.12.2017 08:17

Odkaz pre starostu
Po úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu.
Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomoc
Ďakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“

08.11.2017 09:01

875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťaž
Mestská časť Košice – Krásna pri príležitosti nadchádzajúceho 875. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje vedomostnú súťaž. Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Mestskej časti Košice – Krásna s trvalým pobytom, ktorí majú viac ako 18 rokov. Každý mesiac od septembra 2017 do marca 2018 bude prostredníctvom facebookového profilu zverejnená jedna súťažná otázka. Správne odpovede je potrebné zaslať formou správy cez facebook - profil mestskej časti.
Správne odpovede budú zaradené do mesačného zlosovania o dve vstupenky na ľadový hokej HC Košice.
Zároveň všetky správne odpovede budú zaradené do záverečného žrebovania o víkendový pobyt pre dve osoby vo Vysokých Tatrách, penzión AJA – Ždiar (http://www.penzionytatry.sk/penzion-aja).
Ukážte, ako poznáte svoj domov!

18.09.2017 08:29

„Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorý spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

14.09.2017 14:20

Obytný súbor Golian
Dňa 10.08.2017 predložil navrhovateľ GOKE, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Okresnému úradu Košice, odboru startostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer "Obytný súbor Golian". Zámer je vypracovaný v jedno variantnom riešení a v tzv. nulovom variante, t.j. variante stavu, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť nerealizovala.
Verejnosti bude umožnené do zámeru nahliadnuť na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna počas úradných hodín, v termíne od 31.8.2017 do 20.9.2017.

30.08.2017 16:26

Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konania
Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad v I. stupni oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby "Centrum komunitných a sociálnych služieb v Mestskej časti Košice- Krásna". Stavba bude pozostávať z objektov uvedených vo verejnej vyhláške, resp. zobrazené v priloženom nákrese situácie.

Vyvesené dňa: 27.06.2017
Zverejnené dňa: 27.06.2017

27.06.2017 13:22

Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia.
Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. 
Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.
Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.
Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk

"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy

 

12.05.2017 08:49

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52

ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICH
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka

02.02.2017 10:10

Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

25.01.2017 09:29

Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre VásCool
Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".
Hlavné funkcie aplikácie:
- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť
- kontakty na samosprávu a iné subjekty
- odpočet dní do predmetného dňa
- identifikácia neprečítaných správ
- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta.

16.05.2016 18:31
Powered by: Ultracode CMS