Úradná tabuľa

Pozvánka na VIII. neplánované zasadnutia miestneho zastupiteľstva- 21.11.2017
Pozývame Vás na VIII. neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v utorok 21. novembra 2017 o 17.00 hod. na Miestnom úrade, Opátska 18. Materiály na rokovanie si môžete pozrieť TU a TU.

17.11.2017 09:38

Zabavte sa s pátračom Tinom
Občianske združenie PIMPOLLO, o. z. Vás srdečne  pozýva na Pátrač Tino párty, ktorá sa pod záštitou Mestskej časti Košice- Krásna, uskutoční v sobotu 25. novembra 2017 od 15.30 do 18.30 hod. v priestoroch Kaštieľa Krásna. Zabaviť sa môžete pri vystúpení folklórneho súboru Želiezko, vystúpení Agnes Hornyák a koncerte TOM a ELO. Poobedím Vás bude sprevádzať moderátorka Marika Sarková. Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude požitý na činnosť Rodinného centra PIMPOLLO v Krásnej. Tešíme sa na Vás.

17.11.2017 07:12

Pozvánka na Katarínsku zábavu - 26.11.2017
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva  na tradičnú Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 26. novembra 2017 od 17.00 hod. v priestoroch Klutúrneho domu, Opátska 18. Do tanca i k posluchu zahrá trio Pavelčákovci. Vstupné na podujatie je 3 EUR.

15.11.2017 10:48

Starostovská sobota - 18.11.2017
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky starostovská sobota dňa 18. novembra 2017 NEBUDE.


15.11.2017 07:46

Celoročné upratovanie 2017 - upozornenie
Vážení občania, v súvislosti s blížiacim sa termínom posledného tohtoročného umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov podľa rozpisu celoročného upratovania, t. j. od 16. novembra do 23. novembra 2017,si dovoľujeme upozorniť vás, aby ste  na uloženie odpadu využili kontajnery na Golianovej ulici pri lávke a na konci Urbárskej ulice. Kontajner umiestnený na ul. 1. mája je kapacitne určený pre potreby záhradkárov z danej lokality. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz sypania smeti mimo kontajnera!
Ďakujeme za pochopenie.

09.11.2017 14:32

Osadenie košov pre psov
Mestská časť Košice- Krásna aj v roku 2017 využila finančné prostriedky z podielovej dane za psov na zakúpenie košov na psie exkrementy. Tieto koše postupne osadené v blízkosti frekventovaných "venčovísk" v lokalite Na hore v smere k lesu a k poliam, v okolí rieky Hornád medzi „lávkou“ a cyklochodníkompri cintoríne, a tiež pri kaštieli Meškovcov. Veríme, že osadenie košov prispeje k lepšiemu dodržiavaniu povinnosti odstrániť znečistenie verejného priestranstva, vznikajúceho pri venčení, ktoré vyplýva z § 3 platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o podmienkach držania psov v mestskej časti. Opäť však pripomíname aj možnosť získania odmeny za splnenie povinnosti. Ak ste vlastníkom psíka evidovaného v Krásnej a preukážete sa dokladom o zaplatení dane za psa, môžete si v kancelárii 1. kontaktu na prízemí miestneho úradu vyzdvihnúť balenie vrecúšok na psie exkrementy.

09.11.2017 14:22

Odkaz pre starostu
Po úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu.
Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomoc
Ďakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“

08.11.2017 09:01

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje návrh na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o chove a držaní zvierat na území Mestskej časti Košice -Krásna vrátane dôvodovej správy na svojej  úradnej tabuli a webovom sídle. V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia zároveň začína plynúť minimálne desaťdňová lehota, najneskôr však do 01. 12. 2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu polakova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

06.11.2017 11:56

Odkaz pre ďalšie generácie
Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, (číslo podľa ÚZPF 11290/1) ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky) písomný odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške  10,- EUR. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU.
Za pomoc a podporu ďakujeme.


04.10.2017 13:45

Deratizácia v mestskej časti Košice- Krásna
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nariadil mestským častiam mesta Košice, právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom, ako aj obyvateľom mesta Košice zabezpečiť vykonanie celoplošnej deratizácie v objektoch v ich, vlastníctve, správe alebo užívaní v termíne od 09.10.2017 do 30.11.2017 nasledovným spôsobom.

04.10.2017 10:17

Linka 28- zmena trasy
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. oznamuje občanom, že od nedele 1. októbra 2017 dochádza k zmene trasy autobusovej linky č. 28. Vybrané spoje linky č. 28 budú v dopoludňajších a popoludňajších hodinách predĺžené o úsek Važecká – Rovníková – Ladožská - Napájadlá, a teda budú zachádzať k Nákupnej galérii Naša a k obchodnému centru Kaufland.

29.09.2017 08:09

875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťaž
Mestská časť Košice – Krásna pri príležitosti nadchádzajúceho 875. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje vedomostnú súťaž. Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Mestskej časti Košice – Krásna s trvalým pobytom, ktorí majú viac ako 18 rokov. Každý mesiac od septembra 2017 do marca 2018 bude prostredníctvom facebookového profilu zverejnená jedna súťažná otázka. Správne odpovede je potrebné zaslať formou správy cez facebook - profil mestskej časti.
Správne odpovede budú zaradené do mesačného zlosovania o dve vstupenky na ľadový hokej HC Košice.
Zároveň všetky správne odpovede budú zaradené do záverečného žrebovania o víkendový pobyt pre dve osoby vo Vysokých Tatrách, penzión AJA – Ždiar (http://www.penzionytatry.sk/penzion-aja).
Ukážte, ako poznáte svoj domov!

18.09.2017 08:29

„Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorý spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

14.09.2017 14:20

Zámer- prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa
Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v súlade s čl. 6 ods. zmluvy č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy, v súlade s § 84 písm. c)  Štatútu mesta Košice a v súlade so znením§ 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať  majetok vo vlastníctve mesta Košice, zverený zmluvou do správy Mestskej časti Košice- Krásna:
viac TU

13.09.2017 11:46

Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie  všeobecne záväzného nariadenia
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje poslanecký návrh poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, Ing. Františka Klika  a Ing. Petra Tomka na prijatie všeobecne záväzného nariadenia č.../2017, ktorým sa určujú podmienky a poplatky  za využívanie detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a školského ihriska, ktoré sú vo vlastníctve, nájme a prenájme MČ Košice- Krásna .  
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia zároveň začína plynúť minimálne desaťdňová lehota, najneskôr však do 22.09.2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

V Košiciach- Krásnej, dňa 07.09.2017

07.09.2017 15:24

Nariadenie veterinárneho opatrenia - informácia pre občanov
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice- mesto z dôvodu zníženia rizika šírenia choroby - mor včelieho plodu v súlade s § 4 ods. 1 písm. c) a § 8 ods. 3 písm. e)  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariadil toto veterinárne opatrenie.

07.09.2017 13:29

Oznam o prevzatí správcovstva viacúčelového ihriska a detského ihriska v IBV Na hore, Košice – Krásna
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna preberá od 1. septembra 2017 správcovstvo viacúčelového ihriska a detského ihriska v lokalite IBV Na hore, Košice – Krásna ( ďalej len ako „ihrisko“). Ihrisko bude na základe zverejnených pravidiel prístupné pre všetkých občanov s trvalým pobytom a vlastníkov rodinných domov v Krásnej.
​Rušíme všetky každoročné poplatky za používanie ihriska.
Vstup na ihrisko bude umožnený prostredníctvom čipových hodiniek, ktoré si bude možné objednať a zakúpiť od 5. septembra 2017 na miestnom úrade, v kancelárii prvého kontaktu.
Jednorázový poplatok za výrobu čipových hodín je pre:
- obyvateľa s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Krásna: 5,- EUR, 
- pre vlastníka rodinného domu bez trvalého pobytu v mestskej časti Košice – Krásna: 10,- EUR.
Prevádzkové podmienky, systém rezervácie bude zverejnený dňa 5.9.2017 v prevádzkovom poriadku ihriska na webstránke www.kosicekrasna.sk

31.08.2017 11:55

Obytný súbor Golian
Dňa 10.08.2017 predložil navrhovateľ GOKE, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Okresnému úradu Košice, odboru startostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer "Obytný súbor Golian". Zámer je vypracovaný v jedno variantnom riešení a v tzv. nulovom variante, t.j. variante stavu, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť nerealizovala.
Verejnosti bude umožnené do zámeru nahliadnuť na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna počas úradných hodín, v termíne od 31.8.2017 do 20.9.2017.

30.08.2017 16:26

Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konania
Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad v I. stupni oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby "Centrum komunitných a sociálnych služieb v Mestskej časti Košice- Krásna". Stavba bude pozostávať z objektov uvedených vo verejnej vyhláške, resp. zobrazené v priloženom nákrese situácie.

Vyvesené dňa: 27.06.2017
Zverejnené dňa: 27.06.2017

27.06.2017 13:22

Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia.
Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. 
Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.
Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.
Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk

"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy

 

12.05.2017 08:49

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52

ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICH
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka

02.02.2017 10:10

Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

25.01.2017 09:29

Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre VásCool
Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".
Hlavné funkcie aplikácie:
- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť
- kontakty na samosprávu a iné subjekty
- odpočet dní do predmetného dňa
- identifikácia neprečítaných správ
- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta.

16.05.2016 18:31
Powered by: Ultracode CMS