Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Stanovisko mesta Košice k zredukovaniu termínov zberu triedeného odpadu :
    Uvedené súvisí s novým zákonom o odpadoch, ktorý podstatným spôsobom zmenil fungovanie systému triedeného zberu. Cieľom nového zákona je zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu.  Zaviedlo sa, že  financovanie triedeného zberu vyhradených výrobkov je zabezpečované priamo výrobcami. Ide o povinnosť výrobcov postarať sa o svoj výrobok počas jeho celého životného  cyklu. Výrobcovia sú zodpovední za financovanie nie znečisteného triedeného zberu odpadov pre obce, a to z obalov – papier, plast, sklo, kov, neobalov - papier, plast, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a pod. 
     Systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktorý je  zavedený v mestách a obciach hradí výrobca, a to  priamo zberovej spoločnosti. Ide o uznané náklady na triedený zber odpadu. Pritom výrobca má na financovanie tejto povinnosti finančné limity. Práve z tohto dôvodu a z kontroly plnenia štandardov zberu, ktorú stanovuje vyhláška,  sú zmeny, t.j. zníženie frekvencie odvozu papiera z 12 x/ rok  na  9x/rok.
     Snahou subjektov v nakladaní s komunálnymi odpadmi je zabezpečiť čo najefektívnejšie nakladanie s odpadmi nielen s ohľadom na ekonomické podmienky, ale predovšetkým ako vyhovujúcu komplexnú službu pre občanov mesta. 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.02.2019 11:53
Upravil: Marta Petrušová, 19.02.2019 11:57

Pedagogický zbor  Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina v Krásnej Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať  12. marca 2019 s nasledovným programom:
-   7,45 - 9,30 hod. otvorené vyučovacie hodiny
-   15,00 - 17,00 hod. prehliadka školy spojená s prezentáciou činnosti školy
V tento deň bude brána našej školy otvorená pre všetkýchUsmiaty

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.” J.A.Komenský

Vytvoril: Marta Petrušová, 14.02.2019 14:59
Upravil: Marta Petrušová, 15.02.2019 08:06

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna, oznamuje miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020 :

Miesto podávania žiadosti : riaditeľstvo školy

Termín podávania žiadosti : 25.02.2019-08.03.2019 od 8,00 do 15,00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a kritériá na prijatie sú zverejnené na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk v časti Materská škola.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.02.2019 11:13
Upravil: Marta Petrušová, 06.02.2019 11:24

Na základe podnetov obyvateľov Krásnej kontaktoval starosta Mestskej časti Košice-Krásna Ing. Peter Tomko vedúceho referátu dopravy  mesta Košice,ktorý nám poskytol nasledovné informácie :
- cestný most cez rieku Hornád sa začne opravovať, ak to dovolia klimatické podmienky – špeciálne stavebné práce sa môžu vykonávať pri teplote nad  + 8ºC
-  mesto Košice plánuje dočasne znížiť  povolenú rýchlosť vozidiel osadením zvislého dopravného značenia, aby sa predišlo škodám
-  v prípade vzniku škody na motorovom vozidle v dôsledku nepriaznivého dopravno-technického stavu cesty  je potrebné kontaktovať Magistrát mesta Košice, Referát dopravy

Vytvoril: Marta Petrušová, 24.01.2019 15:25
Upravil: Marta Petrušová, 25.01.2019 07:25

Mestská časť Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica Košice pozývajú všetkých pravidelných darcov a prvodarcov na  akciu Krásňanská kvapka  krvi, ktorá sa uskutoční v piatok 15. marca  2019 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. v priestoroch kaštieľa. Po odbere pre Vás pripravíme zdravé občerstvenie. 
P. S. Malé upozornenie pre všetkých darcov - nezabudnite si pred odberom dopriať dostatok tekutín a odpočinku.

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2019 14:10

Nášmu kaštieľu sa dostalo milej pozornosti od známeho sprievodcu Košicami PhDr. Milana Kolcuna, ktorý ho s ďalšími piatimi košickými kaštieľmi  spomenul vo svojej "videopotulke". Celý záznam si môžete pozrieť na TV Košice:

https://www.tvkosice.sk/video/5c402da04526ca7413dd03d7

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2019 09:34
Upravil: Marta Petrušová, 21.01.2019 09:35

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT a.s. zabezpečila pre obyvateľov zber vianočných stromčekov. Stromčeky by mali byť očistené a umiestnené na zbernom mieste- armádny brod na ul Pri Hornáde. Táto služba bude bude poskytovaná od 9. januára 2019. O ukončení zberu Vás budeme informovať.

Vytvoril: Marta Petrušová, 08.01.2019 08:18
Upravil: Marta Petrušová, 08.01.2019 12:27Kalendár triedeného vrecového zberu na rok 2019 si môžete pozrieť TU. V tlačenej forme bude do jednotlivých domácností distribuovaný v priebehu mesiaca január 2019.

Vytvoril: Marta Petrušová, 02.01.2019 13:40
Upravil: Marta Petrušová, 02.01.2019 13:41

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto rozširuje od 1. januára 2019 poskytovanie sociálnych služieb - opatrovateľskú službu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o sociálnej odkázanosti na sociálnu službu          (stupeň odkázanosti najmenej II). Pracovníci SČK Vám pomôžu pri vybavovaní rozhodnutia o odkázanosti a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti. Viac informácií získate v poradni SČK na Komenského ul. č.19, e-mail: poradna.ke@redcross.sk, tel. 0948 421130, 0903 782836.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.12.2018 08:36
Upravil: Marta Petrušová, 23.01.2019 16:20

Mestská časť Košice- Krásna upozorňuje vodičov, že v termíne od 14. decembra 2018 do 30. apríla 2019 bude  mesto Košice, ako príslušný správca komunikácie, realizovať stavebné práce na oprave dilatačných škár na cestnom moste na komunikácii II/552 na Ukrajinskej ulici. Doprava bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou. Prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov príslušníkov dopravnej polície.
Viac informácií získate TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 18.12.2018 12:10
Upravil: Marta Petrušová, 18.12.2018 13:32
1-10 z 22

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 06.02.2019 13:02
ANKETA
Je podľa vás nová web stránka MČ Košice - Krásna lepšia ako predchádzajúca?
  • Áno (12)
  • Nie (34)
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS