Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Úradná tabuľa

Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018

Zámer predaja  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :
Predmet predaja: pozemok-parcela reg. C- KN, parcelné číslo 2144/38
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Katastrálne územie: Krásna
LV č.: 2287
Výmera: 220 m²
Vlastnícky podiel: 1/1
Účel predaja: verejný záujem – výstavba líniovej stavby „R2 Šaca- Košické Olšany“
Spôsob predaja: priamy predaj
Kúpna cena: 11.359,92 EUR
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775

Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 14:03
ANKETA
Je podľa vás nová web stránka MČ Košice - Krásna lepšia ako predchádzajúca?
  • Áno (38)
  • Nie (94)
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS