Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Úradná tabuľa

Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku v správe Mestskej časti Košice- Krásna

Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku v správe Mestskej časti Košice- Krásna

Mestská časť Košice- Krásna zverejnila zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, zvereného so správy Mestskej časti Košice- Krásna zmluvou č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy priamym predajom:

- pozemok pod stavbou,   rodinným domom so súpisným č. 39, stojacom na parcele reg. „C“ č. 6326, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  vo výmere 92 m², evidovanej na LV č. 1704, k. ú. Krásna   za cenu 4.168,52 € (slovom štyritisícjednostošesťdesiatosem eur a päťdesiatdva eurocentov)

pre: Božena Petriková, Edisonova 20, 040 18 Košice- Krásna, nar. ...........

 

V Košiciach- Krásnej, dňa 11.06.2018

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 16.08.2018 12:47
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS