Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Úradná tabuľa

Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13

Zámer prenájmu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna priamym prenájmom :
Predmet nájmu: časť nehnuteľnosti, stavba- "Dom služieb Barón", priestory na 1. poschodí
LV č.: 2287
Stavba - súp. č. : 269, stojaca na parcele reg. "C" č. 7027
Výmera: 270 m²
Katastrálne územie: Krásna
Druh nájmu: na dobu určitú (10 rokov od uzavretia zmluvy)
Účel nájmu: prevádzkovanie fitness centra
Spôsob nájmu: priamy prenájom
Dôvod nájmu: prevzatie prevádzky fitness centra Marrieta Pro Fitness, s. r. o.
Podmienka nájmu:
rekonštrukcia priestorov
Cena nájmu: 67,50 EUR/m, záloha pitná a úžitková voda: 50 EUR/m, záloha dodávka elektrickej energie: 100 EUR/m, záloha dodávky plynu: 100 EUR/m
Nájomca : Simply s. r. o., Tatarkova 4, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 46 936 696, DIČ: 202 3701 218

Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 14:00
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS