Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Úradná tabuľa

Zámer - priamy prenájom nehnuteľnosti -p.č. 6883

Priamy prenájom nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve mesta Košice, zverený Mestskej časti Košice-Krásna do správy zmluvou č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 23.09.2016 :
- Pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 6883, druh pozemku záhrady, vo výmere 314 m², katastrálne územie Krásna
LV č. : 1704
Účel nájmu : vysporiadanie užívania pozemku do doby jeho odkúpenia
Doba nájmu : nájomná zmluva na dobu neurčitú
Pre : Dušan Fecko, 040 18 Košice- Krásna

Zverejnený:   
na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 06.02.2019
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 06.02.2019

Vytvoril: Marta Petrušová, 25.01.2019 09:13
Upravil: Marta Petrušová, 06.02.2019 16:08
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS