Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Úradná tabuľa

VZN č.1-2019- zverejnenie návrhu 28.08.2019

Mestská časť Košice- Krásna v súlade so znením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila dňa 28. augusta 2019 na svojej úradnej tabuli znenie NÁVRHU Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určovaní, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice- Krásna. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia písomne, elektronicky na adresu vargova@kosicekrasna.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienky je možné doručiť najneskôr do 10. septembra 2019.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 28.08.2019 13:47
Upravil: Marta Petrušová, 11.09.2019 14:58
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS