Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Miestny úrad

Výberové konania

zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent výstavby a civilnej ochrany, NEOTVÁRAŤ“v termíne najneskôr do 30. júna 2018na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna. Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Viac informácii získateTU.
Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018

Výberové konanie - referát správy miestnych komunikácií, futbalového štadióna, detských ihrísk, cintorína a tlakovej kanalizácie
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie. S
pôsob výberu uchádzača: uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent správy miestnych komunikácii, futbalového štadióna, detských ihrísk, cintorína,  údržby tlakovej kanalizácie,  NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 26. januára 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna.Viac informácii TU.

Ponuka práce- Miestny úrad Mestskej časti hľadá elektrikára
Miestny úrad Mestskej časti hľadá elektrikára na zastupovanie počas dovolenky zodpovedného zamestnanca.  Náplňou práce vybraného uchádzača bude oprava porúch zariadení tlakovej kanalizácie v správe mestskej časti. Navrhovaný druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti, alebo  živnosť. Povinnou prílohou žiadosti je životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 211/2000 Z. z. pre potreby spracovania žiadosti a osvedčenie príslušného stupňa odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva sociálnych vecí a rodiny č.508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia Z. z. o v platnom znení. Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna v termíne najneskôr do 15.07.2017. Všetci uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie- vedúci/a ekonomického oddelenia
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu "vedúci/a ekonomického oddelenia". Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : "Vedúci/a ekonomického oddelenia, NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 26.06.2017na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska č. 18, 040 18 Košice- Krásna. Bližšie informácie TU.

Výberové konanie- zamestnanec referátu účtovníctva
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu "zamestnanec referátu  účtovníctva". Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : "Zamestnanec referátu účtovníctva, NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 26.06.2017na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska č. 18, 040 18 Košice- Krásna. Bližšie informácie TU.

Výberové konanie na pozíciu "Animátor letného prímestského tábora".
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna vyhlasuje výberové konanie na pozíciu animátora letného prímestského tábora, ktorý sa uskutoční v rozsahu troch týždňoch, v termíne od 24.7. - 13.8.2017. Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.6.2017. Žiadosť o prijatie na túto pozíciu spolu so životopisom zasielajte na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna, Opátska 18, 040 18, najneskôr do 11.6.2017 s označením "ANIMÁTOR". Minimálny vek animátora je 18 rokov.

VÝBEROVÉ KONANIE - zamestnanec referátu výstavby a civilnej ochrany
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Výzvu, požadované osobnostné predpoklady na osobu uchádzača, ako aj zoznam požadovaných dokladov a všetky dôležité informácie si môžete prečítať TU!
Písomnú prihlášku, spolu s požadovanými dokladmi, doručí uchádzač najneskôr do 31.01.2017 na adresu Miestny úrad Mestskej  časti Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna.

Zápis z výberového konania na pozíciu zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany.

22.12.2016 09:18

Zápisnica z výberového konania na pozíciu zamestanca referátu verejného obstarávania a projektov

Vytvoril: admin, 05.12.2015 13:18
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 19.09.2018 14:54
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS