Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Programový rozpočet

Návrh programového rozpočtu na roky 2017-2019 05.06.2017

Zverejnenie návrhu programového rozpočtu v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 20.06.2017. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného návrhu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

V Košiciach- Krásnej, dňa 05.06.2017

Vytvoril: admin, 18.06.2018 17:43
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS