Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Úradná tabuľa

Predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NDS, a.s.

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku v k. ú. Krásna – pozemku registra C KN parcela č. 2144/38, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 220 m2
LV č. 2287 ako výlučné vlastníctvo Mestskej časti Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice, IČO: 00691020, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
do výlučného vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775, za kúpnu cenu vo výške 11 359,92 EUR.

Zverejnený:   
na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.03.2019
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.03.2019

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 28.02.2019 14:06
Upravil: Marta Petrušová, 01.03.2019 11:21
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS