Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna
Predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NDS, a.s.
Vytvoril: Marta Petrušová, 28.02.2019 14:06
Upravil: Marta Petrušová, 01.03.2019 11:21
Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na roky 2019-2021

Zverejnený:   
na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.03.2019
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.03.2019

Vytvoril: Marta Petrušová, 28.02.2019 13:08
Upravil: Marta Petrušová, 01.03.2019 11:20
Výzva na doplnenie podania vo veci umiestnenia stavby pod názvom : Obytný súbor Golian- I. etapa
Vytvoril: Marta Petrušová, 25.02.2019 08:44
Upravil: Marta Petrušová, 25.02.2019 08:48
Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018
Vytvoril: Marta Petrušová, 04.02.2019 15:02
Upravil: Marta Petrušová, 25.02.2019 08:50
Oznam - zmena úradných hodín

Oznamujeme obyvateľom, že s platnosťou od 1. februára 2019 dochádza k zmene úradných hodín: 

Pondelok:

08:00 - 17:00

Utorok:

08:00 - 16:00

Streda:

08:00 - 17:00

Štvrtok:

nestránkový deň    

Piatok:

08:00 - 12:00

Vytvoril: Marta Petrušová, 31.01.2019 08:56
Zámer - Prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa -p.č. 6883
Vytvoril: Marta Petrušová, 25.01.2019 09:13
Upravil: Marta Petrušová, 01.03.2019 12:18
Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017
Vytvoril: Marta Petrušová, 02.01.2019 15:38
Upravil: Marta Petrušová, 28.02.2019 13:01
Oznámenie o začatí kolaudačného konania-komunikácie Na hore II

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií oznamuje v zmysle príslušných zákonov účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania  a nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 15.1.2019 o 10.00 hod. so stretnutím na začiatku Tokajskej ulice- stavebný objekt SO Miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby "IBV Košice-Krásna, lokalita Na hore II". Svoje námietky a stanoviská k návrhu môžu dotknuté orgány uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, prípadne e-mailom na adresu : vystavba@kosicekrasna.sk.
Oznámenie si môžete pozrieť TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 20.12.2018 09:05
Upravil: Marta Petrušová, 20.12.2018 09:22
Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - parc. č. 3490-3, 3492-2

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim v platnom znení, informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca- Košické Olšany":

a) účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby "R2 Šaca- Košické Olšany", 
b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001,
c) katastrálne územie: Krásna,
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN- C č. 3490/3 a 3492/2.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 24.10.2018 10:13
Upravil: Marta Petrušová, 06.02.2019 10:02
Oznámenie o vydaní stavebné povolenia - Výstavba chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici

Mesto Košice ako príslušný správny orgán vydalo dňa 19. októbra 2018 stavebné povolenie pre stavbu "Výstavba chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici" v sklade stavebných objektov SO 01 Spevnené plochy a SO 02 Dažďová kanalizácia, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch, (parcely registra E KN) s parcelnými číslami 45, 48, 51, 55 99, 103, 104, 108, 3-109/504, 110/501, 110/502, 129/503 v katastrálnom území Krásna pre stavebníka: Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 00 691 020. Úplné znenie stavebného povolenia si môžete prečítať TU.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 23.10.2018 07:08
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 23.10.2018 07:13
1-10 z 17
Život v Krásnej
Rybárska brigáda 2019

Mestská časť Košice-Krásna organizuje rybársku brigádu, ktorá sa bude konať  v sobotu 6. apríla 2019. Zraz účastníkov bude o 8.00 hod. pred budovou miestneho úradu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle 055 /7291 039 alebo osobne v kancelárii prvého kontaktu.
Upozorňujme záujemcov, že počet účastníkov brigády je limitovaný!

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.03.2019 16:45
Oznam -úrad zatvorený

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu organizačného zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky  bude miestny úrad v Mestskej časti Košice-Krásna v piatok 15. marca  2019  ZATVORENÝ.

Za pochopenie ďakujeme.

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.03.2019 16:26
Upravil: Marta Petrušová, 11.03.2019 16:31
Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina pozýva rodičov budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční  v dňoch:
5. apríla 2019 od 14,00 do 18,00 hod.
6. apríla 2019 od 9,00 do 12,00 hod.
Na zápis je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Viac informácií získate TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.03.2019 12:32
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Pozývame Vás na III. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v pondelok   18. marca 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu, Opátska 18. Program rokovania si môžete pozrieť tu - I. II.

Vytvoril: Marta Petrušová, 05.03.2019 09:29
Upravil: Marta Petrušová, 12.03.2019 09:55
Termíny rozmiestnenia kontajnerov

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.02.2019 11:32
Zredukovanie termínov zberu triedeného odpadu

Stanovisko mesta Košice k zredukovaniu termínov zberu triedeného odpadu :
    Uvedené súvisí s novým zákonom o odpadoch, ktorý podstatným spôsobom zmenil fungovanie systému triedeného zberu. Cieľom nového zákona je zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu.  Zaviedlo sa, že  financovanie triedeného zberu vyhradených výrobkov je zabezpečované priamo výrobcami. Ide o povinnosť výrobcov postarať sa o svoj výrobok počas jeho celého životného  cyklu. Výrobcovia sú zodpovední za financovanie nie znečisteného triedeného zberu odpadov pre obce, a to z obalov – papier, plast, sklo, kov, neobalov - papier, plast, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a pod. 
     Systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktorý je  zavedený v mestách a obciach hradí výrobca, a to  priamo zberovej spoločnosti. Ide o uznané náklady na triedený zber odpadu. Pritom výrobca má na financovanie tejto povinnosti finančné limity. Práve z tohto dôvodu a z kontroly plnenia štandardov zberu, ktorú stanovuje vyhláška,  sú zmeny, t.j. zníženie frekvencie odvozu papiera z 12 x/ rok  na  9x/rok.
     Snahou subjektov v nakladaní s komunálnymi odpadmi je zabezpečiť čo najefektívnejšie nakladanie s odpadmi nielen s ohľadom na ekonomické podmienky, ale predovšetkým ako vyhovujúcu komplexnú službu pre občanov mesta. 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.02.2019 11:53
Upravil: Marta Petrušová, 19.02.2019 11:57
Deň otvorených dverí v základnej škole

Pedagogický zbor  Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina v Krásnej Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať  12. marca 2019 s nasledovným programom:
-   7,45 - 9,30 hod. otvorené vyučovacie hodiny
-   15,00 - 17,00 hod. prehliadka školy spojená s prezentáciou činnosti školy
V tento deň bude brána našej školy otvorená pre všetkýchUsmiaty

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.” J.A.Komenský

Vytvoril: Marta Petrušová, 14.02.2019 14:59
Upravil: Marta Petrušová, 15.02.2019 08:06
Zápis do materskej školy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna, oznamuje miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020 :

Miesto podávania žiadosti : riaditeľstvo školy

Termín podávania žiadosti : 25.02.2019-08.03.2019 od 8,00 do 15,00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a kritériá na prijatie sú zverejnené na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk v časti Materská škola.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.02.2019 11:13
Upravil: Marta Petrušová, 06.02.2019 11:24
Oprava mosta v Krásnej - informácia

Na základe podnetov obyvateľov Krásnej kontaktoval starosta Mestskej časti Košice-Krásna Ing. Peter Tomko vedúceho referátu dopravy  mesta Košice,ktorý nám poskytol nasledovné informácie :
- cestný most cez rieku Hornád sa začne opravovať, ak to dovolia klimatické podmienky – špeciálne stavebné práce sa môžu vykonávať pri teplote nad  + 8ºC
-  mesto Košice plánuje dočasne znížiť  povolenú rýchlosť vozidiel osadením zvislého dopravného značenia, aby sa predišlo škodám
-  v prípade vzniku škody na motorovom vozidle v dôsledku nepriaznivého dopravno-technického stavu cesty  je potrebné kontaktovať Magistrát mesta Košice, Referát dopravy

Vytvoril: Marta Petrušová, 24.01.2019 15:25
Upravil: Marta Petrušová, 25.01.2019 07:25
Krásňanská kvapka krvi

Mestská časť Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica Košice pozývajú všetkých pravidelných darcov a prvodarcov na  akciu Krásňanská kvapka  krvi, ktorá sa uskutoční v piatok 15. marca  2019 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. v priestoroch kaštieľa. Po odbere pre Vás pripravíme zdravé občerstvenie. 
P. S. Malé upozornenie pre všetkých darcov - nezabudnite si pred odberom dopriať dostatok tekutín a odpočinku.

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2019 14:10
Upravil: Marta Petrušová, 25.02.2019 08:16
1-10 z 23


Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Sady nad Torysou a Nižná Myšľa. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.

Vytvoril: admin, 01.06.2018 00:00

Kalendár akcií

Marec 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
Všetky akcie
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Bezplatná infolinka:
Tel.: 0800 101 777
Zasielanie informácií
Registrácia zasielania
informácii na email
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
pre preberanie informácii
Vytvoril: admin, 01.06.2018 12:40
ANKETA
Je podľa vás nová web stránka MČ Košice - Krásna lepšia ako predchádzajúca?
  • Áno (18)
  • Nie (47)
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS