Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna
Verejná vyhláška-územné rozhodnutie o umiestnení stavby- Implementácia GSM-R do siete ŽSR
Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2020 10:53
Upravil: Marta Petrušová, 21.01.2020 10:56
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení
Vytvoril: Marta Petrušová, 14.01.2020 11:01
Upravil: Marta Petrušová, 14.01.2020 11:05
Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na roky 2020-2022

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.12.2019 16:05
Upravil: Marta Petrušová, 04.12.2019 15:36
Verejné obstarávanie-vyhlásenie zákazky 12.11.2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 12.11.2019 12:06
Upravil: Marta Petrušová, 12.11.2019 12:08
Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 30.10.2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 30.10.2019 16:29
Upravil: Marta Petrušová, 30.10.2019 16:29
Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov
Vytvoril: Marta Petrušová, 24.10.2019 15:02
Upravil: Marta Petrušová, 24.10.2019 15:06
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou, a to v listinnej forme na adresu miestneho úradu, alebo elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@kosicekrasna.sk  tak, aby žiadosť bola doručená na adresu miestneho úradu, resp. na e-mailovú adresu najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb ( t.j. najneskôr 10.01.2020). Žiadosť o voľbu poštou (http://www.minv.sk/?nr20-posta2musí obsahovať:  
- meno a priezvisko
- rodné číslo
- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike
- adresu miestneho pobytu v cudzine

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácia pre voliča
Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií 
Oznámenie o čase a mieste konania volieb, vytvorenie volebných okrskov 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  je potrebné doručiť  osobne alebo elektronicky na adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk do 08.01.2020.

 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.10.2019 10:17
Upravil: Marta Petrušová, 10.01.2020 08:33
Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemku p.č. 7025
Vytvoril: Marta Petrušová, 04.10.2019 11:05
Upravil: Marta Petrušová, 28.10.2019 09:40
Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 11.09.2019 11:52
Upravil: Marta Petrušová, 03.12.2019 15:21
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.08.2019 12:22
Upravil: Marta Petrušová, 06.08.2019 12:22
1-10 z 25
Život v Krásnej
Deň otvorených dverí v základnej škole 13.2.2020

Pedagogický zbor  Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina v Krásnej Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať  13. februára 2020 s nasledovným programom:
-   7,45 - 9,30 hod. otvorené vyučovacie hodiny
-   15,00 - 17,00 hod. prehliadka školy spojená s prezentáciou činnosti školy
V tento deň bude brána našej školy otvorená pre všetkýchUsmiaty

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2020 11:19
Upravil: Marta Petrušová, 21.01.2020 11:21
Oslavy 100. výročia narodenia prof Michala Lacka
Vytvoril: Marta Petrušová, 20.01.2020 11:39
Upravil: Marta Petrušová, 20.01.2020 11:45
Ples Krasňanov 2020

Mestská časť Košice-Krásna Vás pozýva na Ples Krasňanov, ktorý sa bude konať 22. februára 2020 so začiatkom o 19.00 hod. v kultúrnom dome na Opátskej ul. v Krásnej. Vstupenky si môžete rezervovať a zakúpiť na sekretariáte miestneho úradu : sekretariat@kosicekrasna.sk, tel. 055/ 6852 874. Program podujatia a viac informácií získate TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 14.01.2020 09:38
Upravil: Marta Petrušová, 14.01.2020 11:26
Odstránenie poľadovice

Mestská časť Košice-Krásna s prihliadnutím na možnosti a  miestne pomery zabezpečila  odstránenie poľadovice  chemickým posypom na cestách a chodníkoch  nachádzajúcich sa v správe mestskej časti.   Z dôvodu rozsiahlosti územia Krásnej ( 33 km ciest ) a pretrvávania nepriaznivých poveternostných podmienok sa  vykonal niekoľkokrát opakovaný posyp.   

Vytvoril: Marta Petrušová, 10.01.2020 12:10
Zber vianočných stromčekov 2020

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT a.s. zabezpečila pre obyvateľov zber vianočných stromčekov. Stromčeky by mali byť očistené a umiestnené na zbernom mieste- armádny brod na ul Pri Hornáde. Táto služba bude bude poskytovaná od 10 do 26. januára  2020.

Vytvoril: Marta Petrušová, 10.01.2020 08:28
Slávnosť na počesť 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920-1982)

19. januára 2020 si pripomenieme 100. výročie narodenia významnej osobnosti, rodáka z Krásnej profesora Michala Lacka SJ. Srdečne Vás pozývame na podujatia pripravené pri tejto príležitosti. Na ich príprave sa podieľali:

 

 

 

Slovenský historický ústav v Ríme
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJ
vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Gréckokatolícka eparchia Košice
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-Krásna
Mestská časť Košice-Krásna
Kaštieľ Krásna, n.o.

Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 08.01.2020 11:41
Upravil: Marta Petrušová, 08.01.2020 11:43
oprava verejného osvetlenia

Oznamujeme obyvateľom, že porucha verejného osvetlenia na železnej lávke pre peších je v riešení. Oprava si vyžaduje výkopové práce, ktoré sa budú realizovať  hneď  ako to dovolia poveternostné podmienky.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2020 14:04
Krasňanská kvapka krvi 21.2.2020

Mestská časť Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica Košice pozývajú všetkých pravidelných darcov a prvodarcov na  akciu Krasňanská kvapka  krvi, ktorá sa uskutoční v piatok 21. februára  2020 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. v priestoroch kaštieľa. Pre všetkých darcov bude pripravené zdravé občerstvenie. 
P. S. Malé upozornenie pre všetkých darcov - nezabudnite si pred odberom dopriať dostatok tekutín a odpočinku.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2020 13:21
Upravil: Marta Petrušová, 07.01.2020 13:23
Oznámenie o odpočte stavov vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Košice oznamuje obyvateľom, že v termíne  od 7.1.2020  do 10.1.2020 a od 13.1.2020 do 14.1.2020  budú vykonávané  periodické odpočty stavov vodomerov z dôvodu ročného zúčtovania vodného a stočného. Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 15:00 hod. sprístupnili vodomery k odpočtu. V prípade, že k vodomeru nebude zabezpečený prístup v stanovenom čase, stav vodomera môžete nahlásiť telefonicky na linke Call centra – 055/7952 777  alebo e-mailom na adrese odpocty.ke@vodarne.eu.   Na tel. čísle 055/7952 586 alebo e-mailom na adrese odpocty.ke@vodarne.eu si môžete dohodnúť  náhradný  termín odpočtu v pracovných dňoch, v čase od 7.30 do 15.00 hod.

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.01.2020 08:57
Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov v ochrannom pásme NN

Spoločnosť PIKOLO s.r.o. ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje , že  v súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je naplánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.

Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/ krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia.

Odôvodnenie:
Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie

 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.01.2020 08:36
Upravil: Marta Petrušová, 14.01.2020 10:51
1-10 z 52


Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Sady nad Torysou a Nižná Myšľa. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.

Vytvoril: admin, 01.06.2018 00:00

Kalendár akcií

Január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
Všetky akcie
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Bezplatná infolinka:
Tel.: 0800 101 777
Zasielanie informácií
Registrácia zasielania
informácii na email
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
pre preberanie informácii
Vytvoril: admin, 01.06.2018 12:40
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS