Mestská časť Košice Krásna Verejné korčuľovanie http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-korculovanie http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-korculovanie Mestská časť Košice-Krásna pozýva všetkých svojich obyvate+ov na verejné korčuľovanie, ktoré bude zabezpečené bezplatne na zimnom štadióne v Čani v nedeľu 20. januára 2019, v čase od 16,45 hod. do 17,45 hod. Doprava je individuálna. Pri účasti detí je potrebné zabezpečiť sprievod rodiča, alebo dospelej osoby.  Prosíme obyvateľov, aby sa  riadili prevádzkovým poriadkom štadióna. P.S. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nie je možné pripraviť vlastnú ľadovú plochu za miestnym úradom. Ďakujeme za pochopenie. Wed, 16 Jan 2019 08:36:28 GMT Plánované prerušenie distribúcie elektriny http://kosicekrasna.sk/sk/planovane-prerusenie-distribucie-elektriny http://kosicekrasna.sk/sk/planovane-prerusenie-distribucie-elektriny Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že  dňa 21. januára 2019 v čase od 8.00 do 14.30 hod. je naplánované  prerušenie distribúcie elektrickej energie v lokalite ulíc – Feketeova pažiť , Šuhajova, K majeru, Rešov majer, Krajná, Vyšný Dvor, Minská 1. Tue, 15 Jan 2019 07:52:15 GMT Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019-povinne zverejňované informácie a dokumenty http://kosicekrasna.sk/sk/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019-povinne-zverejnovane-informacie-a-dokumenty http://kosicekrasna.sk/sk/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019-povinne-zverejnovane-informacie-a-dokumenty Informácie pre voliča Mon, 14 Jan 2019 12:27:13 GMT Oznam -úrad zatvorený 17.-18.1.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--urad-zatvoreny-17--18-1-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--urad-zatvoreny-17--18-1-2019 Oznamujeme obyvateľom, že miestny úrad Mestskej časti Košice-Krásna bude v dňoch 17.-18. januára 2019  ZATVORENÝ z dôvodu  inventarizácie. Za pochopenie ďakujeme. Mon, 14 Jan 2019 08:06:00 GMT Zber vianočných stromčekov http://kosicekrasna.sk/sk/zber-vianocnych-stromcekov http://kosicekrasna.sk/sk/zber-vianocnych-stromcekov Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT a.s. zabezpečila pre obyvateľov zber vianočných stromčekov. Stromčeky by mali byť očistené a umiestnené na zbernom mieste- armádny brod na ul Pri Hornáde. Táto služba bude bude poskytovaná od 9. januára 2019. O ukončení zberu Vás budeme informovať. Tue, 08 Jan 2019 07:18:39 GMT Zápisnice MZ 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/zapisnice-mz-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/zapisnice-mz-2019 Zápis z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna zo dňa 10.12.2018 Wed, 02 Jan 2019 16:24:01 GMT Kalendár triedeného zberu odpadu na rok 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/kalendar-triedeneho-zberu-odpadu-na-rok-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/kalendar-triedeneho-zberu-odpadu-na-rok-2019 Kalendár triedeného vrecového zberu na rok 2019 si môžete pozrieť TU. V tlačenej forme bude do jednotlivých domácností distribuovaný v priebehu mesiaca január 2019. Wed, 02 Jan 2019 12:40:17 GMT Oznámenie o začatí kolaudačného konania-komunikácie Na hore II http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-komunikacie-na-hore-ii http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-komunikacie-na-hore-ii Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií oznamuje v zmysle príslušných zákonov účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania  a nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 15.1.2019 o 10.00 hod. so stretnutím na začiatku Tokajskej ulice- stavebný objekt SO Miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby "IBV Košice-Krásna, lokalita Na hore II". Svoje námietky a stanoviská k návrhu môžu dotknuté orgány uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, prípadne e-mailom na adresu : vystavba@kosicekrasna.sk.Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 20 Dec 2018 08:05:51 GMT Opatrovateľská služba od 1.januára 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/opatrovatelska-sluzba-od-1-januara-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/opatrovatelska-sluzba-od-1-januara-2019 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto rozširuje od 1. januára 2019 poskytovanie sociálnych služieb - opatrovateľskú službu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o sociálnej odkázanosti na sociálnu službu ( stupeň odkázanosti najmenej II). Pracovníci SČK Vám pomôžu pri vybavovaní rozhodnutia o odkázanosti a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti. Viac informácií získate v poradni SČK na Komenského ul. č.19, e-mail: poradna.ke@redcross.sk, tel. 0948 421130, 0903 782836.   Wed, 19 Dec 2018 07:36:38 GMT Upozornenie pre vodičov na čiastočnú uzávierku - most cez Hornád http://kosicekrasna.sk/sk/upozornenie-pre-vodicov--na-ciastocnu-uzavierku---most-cez-hornad http://kosicekrasna.sk/sk/upozornenie-pre-vodicov--na-ciastocnu-uzavierku---most-cez-hornad Mestská časť Košice- Krásna upozorňuje vodičov, že v termíne od 14. decembra 2018 do 30. apríla 2019 bude  mesto Košice, ako príslušný správca komunikácie, realizovať stavebné práce na oprave dilatačných škár na cestnom moste na komunikácii II/552 na Ukrajinskej ulici. Doprava bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou. Prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov príslušníkov dopravnej polície. Viac informácií získate TU. Tue, 18 Dec 2018 11:10:29 GMT Zimná údržba 2018-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/zimna-udrzba-2018-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/zimna-udrzba-2018-2019 V súvislosti so zabezpečením kvalitnej zimnej údržby miestnych komunikácií chceme požiadať  obyvateľov Mestskej časti Košice-Krásna, aby uvoľnili miestne komunikácie a neparkovali svoje motorové vozidlá na cestách! Iba tak vieme zabezpečiť adekvátnu zimnú údržbu. Za pochopenie ďakujeme. Tue, 18 Dec 2018 10:33:10 GMT Krásňanská kvapka krvi 15.3.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/krasnanska-kvapka-krvi-15-3-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/krasnanska-kvapka-krvi-15-3-2019 Mestská časť Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica Košice pozývajú všetkých pravidelných darcov a prvodarcov na  akciu Krásňanská kvapka  krvi, ktorá sa uskutoční v piatok 15. marca  2019 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. v priestoroch kaštieľa. Po odbere pre Vás pripravíme zdravé občerstvenie. P. S. Malé upozornenie pre všetkých darcov - nezabudnite si pred odberom dopriať dostatok tekutín a odpočinku. Thu, 13 Dec 2018 10:13:44 GMT Vyhodnotenie fotografickej súťaže http://kosicekrasna.sk/sk/vyhodnotenie-fotografickej-sutaze- http://kosicekrasna.sk/sk/vyhodnotenie-fotografickej-sutaze- Fotografie prihlásené do súťaže "Krásna fotoobjektívom" vyhodnotila 3-členná odborná porota v zložení : Milan Kapusta- fotoreportér TASR, Ing. Alexander Palásthy- fotografický nadšenec a Ján Bičkoš-šéfredaktor občasníka Krasňančan. Ocenených bolo v zmysle podmienok súťaže 10 fotografií. Víťaznými sa stali fotografie s názvom:- Most v Krásnej, Hornád po daždi od autorky Ing. Sylvie Huškovej- Večerná poézia, ...žblnky,žblnky, hrajú sa vlnky..., Večerna tíšina pri Hornáde, Hornád    od autorky PhDr. Aleny  Ráckovej- Kostolná veža, Na Lackovej ulici, Nezabúdame... od autora Ing. Ľudovíta Černoka- Západ slnka nad štrkoviskom od autora RNDr. Ondreja PetrušaKaždá z víťazných fotografií bola ocenená darčekovou poukážkou. Víťazom srdečne blahoželáme. Wed, 05 Dec 2018 09:29:34 GMT Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zverejnenie-vysledkov-volieb-do-organov-samospravy-obci--konanych-dna-10-11-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zverejnenie-vysledkov-volieb-do-organov-samospravy-obci--konanych-dna-10-11-2018 Miestna volebná komisia Mestskej časti Košice- Krásna uverejňuje podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledky volieb starostu  a výsledky volieb do miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna : a)   Za starostu Mestskej časti Košice-Krásna bol zvolený : (meno, priezvisko, titul, politická príslušnosť, počet hlasov) Peter Tomko, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 1004  b)   Za poslancov miestneho zastupiteľstva boli zvolení : (poradové číslo, meno, priezvisko, titul, politická príslušnosť, počet hlasov) 1.         František Klik, Ing.,  Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja,765 2.         Peter Kubička, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja , 678 3.         Ján Kubička, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 667 4.         Patrik Gordoň, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 643 5.         Milan Maďar, MUDr.,  SMER - sociálna demokracia, 591 6.         František Jurčo, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 531 7.         Mária Hakeová, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 495 Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna: (poradové číslo, meno, priezvisko, titul, politická príslušnosť, počet hlasov) Alena Csajková, Mgr., nezávislá kandidátka, 475 Marek Takáč, SPOLU – občianska demokracia, 471 Ingrid Antalová, nezávislá kandidátka,  418 Diana Grejtáková, Mgr., nezávislá kandidátka, 406 Zuzana Mesterová, JUDr.,  Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti(oľano), Strana maďarskej komunity–Magyar Közösség Pártja, 400 Marta Bodnárová, nezávislá kandidátka, 354 Milan Hegedüš, SPOLU - občianska demokracia, 339 Silvia Sladíková, Mgr., nezávislá kandidátka, 325 Ondrej Kažimír, nezávislý kandidát, 320 Róbert Sasfai, Ing., nezávislý kandidát, 269 Dana Bičkošová, nezávislá kandidátka, 266 František Čontoš , SPOLU - občianska demokracia, 208 František Matik, SPOLU - občianska demokracia, 183 Róbert Slezák, SPOLU - občianska demokracia, 166 Robert Magyar, Ing., Most – Híd, 161 Mikuláš Škrak, SPOLU- občianska demokracia, 156 Anton   Paľovčík, Ing. , SPOLU - občianska demokracia, .137 V Košiciach- Krásnej, dňa  11. novembra 2018 Sun, 11 Nov 2018 12:55:50 GMT Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - parc. č. 3490/3, 3492/2 http://kosicekrasna.sk/sk/informacia-o-skonceni-vyvlastnovacieho-konania---parc--c--3490/3--3492/2 http://kosicekrasna.sk/sk/informacia-o-skonceni-vyvlastnovacieho-konania---parc--c--3490/3--3492/2 Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim v platnom znení, informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca- Košické Olšany": a) účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby "R2 Šaca- Košické Olšany", b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001,c) katastrálne územie: Krásna,d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN- C č. 3490/3 a 3492/2. Wed, 24 Oct 2018 08:13:36 GMT Oznámenie o vydaní stavebné povolenia - Výstavba chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-vydani-stavebne-povolenia---vystavba-chodnikov-na-opatskej-a-ziackej-ulici http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-vydani-stavebne-povolenia---vystavba-chodnikov-na-opatskej-a-ziackej-ulici Mesto Košice ako príslušný správny orgán vydalo dňa 19. októbra 2018 stavebné povolenie pre stavbu "Výstavba chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici" v sklade stavebných objektov SO 01 Spevenené plochy a SO 02 Dažďová kanalizácia, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch, (parcely registra E KN) s parcelnými číslami 45, 48, 51, 55 99, 103, 104, 108, 3-109/504, 110/501, 110/502, 129/503 v katastrálnom území Krásna pre stavebníka: Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 00 691 020. Úplné znenie stavebného povolenia si môžete prečítať TU. Tue, 23 Oct 2018 05:08:18 GMT Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 19.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie--vyhlasenie-zakazky--19-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie--vyhlasenie-zakazky--19-09-2018 Mestská časť Košice- Krásna vyhlásila dňa 19.09.2018 verejné obstarávanie: "Zimná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastníctve a správe Mestskej časti Košice- Krásna 2018 -2019" - výzva na zaslanie cenovej ponuky  Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2018 do 12.00 hod. Wed, 19 Sep 2018 14:44:09 GMT Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 Wed, 19 Sep 2018 12:49:32 GMT Máte už doma kompostér? http://kosicekrasna.sk/sk/mate-uz-doma-komposter? http://kosicekrasna.sk/sk/mate-uz-doma-komposter? Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 1. augusta 2018  distribuuje kompostovacie zásobníky všetkým obyvateľom mesta, ktorí oň požiadajú prostredníctvom žiadosti, uverejnenej na stránkach www.kosice.sk alebo www.kosit.sk. Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna ponúka pomoc občanom pri vyplnení žiadosti a jej spracovaní mestom Košice. Viac informácií získate TU.   Mon, 03 Sep 2018 09:46:58 GMT Termíny rozmiestnenia kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD - 2018 Mesiac Dátum pristavenia: Miesto pristavenia: Čas pristavenia a odvozu:     Apríl   07.04. , 21.04   Ul. Smutná (parkovisko)   08.00 -16:00     Máj   05.05., 19.05.   Ul. Smutná (parkovisko)   08.00 -16:00     Jún   02.06., 16.06., 30.06.   Ul. Smutná (parkovisko)   08.00 -16:00     Júl   14.07., 28.07.   Ul. Smutná (parkovisko)   08.00 -16:00     August   11.08., 25.08.   Ul. Smutná (parkovisko)   08.00 -16:00     September   08.09., 22.09.   Ul. Smutná (parkovisko)   08.00 -16:00     Október   06.10., 20.10.   Ul. Smutná (parkovisko)   08.00 -16:00 Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zberBIOODPADU! Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 16.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ:odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.   Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2018: Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu. Termín   Umiestnenie 01.03.-  08.03.2018 Smutná (parkovisko pri cintoríne), Keldišova (armádny brod k Hornádu)   05.04.- 12.04.2018   Opátska 18 (za MÚ),  Šuhajova 03.05.- 10.05.2018   Kladenská č. 51, Beniakova č. 19 31.05.- 07.06.2018   Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu) 28.06.-05.07.2018   Štrková  č. 25, Prašná č.6 26.07. - 02.08.2018   Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri sídlisku č.12 23.08.-  30.08.2018 Križovatka  Konopná, Edisonova (p. č. 6525/4), Nad Belogradom (koniec ulice)   20.09.- 27.09.2018   Kladenská č.51, Beniakova č.19 18.10 - 25.10.2018   Smutná (parkovisko pri cintoríne), 1. mája č.41 15.11 - 22.11.2018   Keldišova (armádny brod k Hornádu), IBV Urbárska ( koniec ulice) p.č. Termín miesto 1. 2. 3. -   9.3. Za MÚ (Opátska 18), Golianova pred lávkou 2. 30.3. -  6. 4. Za MÚ  (Opátska 18),  Šuhajova 3. 4.5 - 11.5. Križovatka - Konopná, Edisonova p.č. 6525/4, Kladenská č. 51 4. 1.6 -  8. 6. Za MÚ (Opátska 18), Pri Hornáde 1 ( brod k Hornádu) 5. 29. 6.- 6.7. Štrková  č. 25, Prašná č.6 6. 27.7. - 3.8. Za MÚ (Opátska 18), Pri sídlisku č.12 7. 24.8. – 31.8. Bezručova č.25, Nad Belogradom (koniec ulice) 8. 21.9. -  28.9. Kladenská č.51, Beniakova č.19 9. 19. 10 - 26.10. Za MÚ (Opátska 18), 1. mája č.41 10. 16. 11 - 23.11 Golianova pred lávkou, IBV Urbárska ( koniec ulice) Thu, 16 Aug 2018 11:18:42 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Zámer predaja  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :Predmet predaja: pozemok-parcela reg. C- KN, parcelné číslo 2144/38Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorieKatastrálne územie: KrásnaLV č.: 2287Výmera: 220 m²Vlastnícky podiel: 1/1Účel predaja: verejný záujem – výstavba líniovej stavby „R2 Šaca- Košické Olšany“Spôsob predaja: priamy predajKúpna cena: 11.359,92 EURKupujúci : Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:03:31 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice -   rodinný dom so súpisným č. 204, stojaci na parcele reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  a pozemok – parcela reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 813 m², evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  spolu  za cenu 7.200 € (slovom sedemtisícdvesto eur) pre: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, IČO: 00331643, DIČ : 2020773458 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018 na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:02:14 GMT Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 Zámer prenájmu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna priamym prenájmom :Predmet nájmu: časť nehnuteľnosti, stavba- "Dom služieb Barón", priestory na 1. poschodí LV č.: 2287Stavba - súp. č. : 269, stojaca na parcele reg. "C" č. 7027Výmera: 270 m²Katastrálne územie: KrásnaDruh nájmu: na dobu určitú (10 rokov od uzavretia zmluvy)Účel nájmu: prevádzkovanie fitness centraSpôsob nájmu: priamy prenájomDôvod nájmu: prevzatie prevádzky fitness centra Marrieta Pro Fitness, s. r. o.Podmienka nájmu: rekonštrukcia priestorovCena nájmu: 67,50 EUR/m, záloha pitná a úžitková voda: 50 EUR/m, záloha dodávka elektrickej energie: 100 EUR/m, záloha dodávky plynu: 100 EUR/mNájomca : Simply s. r. o., Tatarkova 4, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 46 936 696, DIČ: 202 3701 218 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018 na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:00:57 GMT Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 09 Aug 2018 07:02:52 GMT Multifunkčné ihrisko - nový prevádzkový režim http://kosicekrasna.sk/sk/multifunkcne-ihrisko---novy-prevadzkovy-rezim http://kosicekrasna.sk/sk/multifunkcne-ihrisko---novy-prevadzkovy-rezim Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna  z dôvodu predchádzania prejavom vandalizmu a rušenia nočného pokoja, od 1. augusta 2018 zavádza nový režim prevádzkovania multifunkčného ihriska za miestnym úradom  na Opátskej ulici č. 18.  Ihrisko bude prístupné počas celého týždňa (pondelok – nedeľa)  v čase od 8.00 do 20.00 hodiny. Dovoľujeme si návštevníkov multifunkčného ihriska požiadať, aby rešpektovali pokyny správcu a  nový prevádzkový režim. Mon, 30 Jul 2018 11:44:28 GMT Ukončenie výkopových prác - budovanie optickej siete http://kosicekrasna.sk/sk/ukoncenie-vykopovych-prac---budovanie-optickej-siete http://kosicekrasna.sk/sk/ukoncenie-vykopovych-prac---budovanie-optickej-siete Spoločnosť  Slovak Telekom a.s. oznámila blížiaci sa termín ukončenia stavebného projektu a spustenia novovybudovanej optickej prístupovej siete v Mestskej časti Košice- Krásna. Výkopové práce realizovala firma ROJA, s.r.o., jednou z podmienok stavebného povolenia je aj úprava dotknutého terénu do pôvodného stavu. Vážení občania, v prípade, že s úpravou verejného priestranstva nebudete spokojní, alebo na niektoré úseky, či skutočnosti chcete zvlášť upozorniť, oznámte to na e-mailovej adrese  vystavba@kosicekrasna.sk, resp. na tel. čísle 055/ 6852182, 0556/ 852874, najneskôr do 31. august 2018. Po tomto termíne mestská časť ako správca miestnych komunikácii a verejnej zelene pristúpi k prevzatiu prekopávok na dotknutých uliciach. Wed, 25 Jul 2018 11:19:17 GMT Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice k nezákonnému postupu poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Petra Tomka a Františka Klika pri schvaľovaní Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, uznesenia 411 a 422. Wed, 18 Jul 2018 07:25:49 GMT Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/ambulantna-pohotovostna-sluzba-od-1-7-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/ambulantna-pohotovostna-sluzba-od-1-7-2018 Od 1. júla 2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. Dávame Vám na vedomie nové rozmiestnenie pevných bodov APS pre dospelých a pre deti a dorast, ktoré si môžete pozrieť TU. Wed, 18 Jul 2018 07:20:52 GMT Odstránenie buriny z pozemkov- výzva http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-buriny-z-pozemkov--vyzva http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-buriny-z-pozemkov--vyzva Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je vlastník, nájomca a správca pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona povinný, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenieVašich pozemkov, toré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. Pri neplnení tejto povinnosti, dáva mestská časť návrh na priame konanie na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Košiciach,  ktorý pri zistení priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330,- €. Thu, 28 Jun 2018 08:08:33 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2016 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2016 Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:- Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016- Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správaPred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 27.06.2017. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. V Košiciach- Krásnej, dňa 12.06.2017 Mon, 18 Jun 2018 15:42:49 GMT