Mestská časť Košice Krásna Futbalový zápas 22.9.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/futbalovy-zapas-22-9-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/futbalovy-zapas-22-9-2019 Pozývame všetkých futbalových fanúšikov na futbalový zápas FK Krásna -  TJ Ploské, ktorý sa odohrá v nedeľu 22. septembra 2019 o 10.30 hod. na futbalovom  ihrisku na Golianovej ulici v Krásnej. Fri, 20 Sep 2019 06:11:27 GMT Brigáda "krásna Krásna" - Svetový čistiaci deň http://kosicekrasna.sk/sk/brigada-"krasna-krasna"---svetovy-cistiaci-den http://kosicekrasna.sk/sk/brigada-"krasna-krasna"---svetovy-cistiaci-den Ak pat­ríte me­dzi ľudí, ktorí sú zne­chu­tení sú­čas­nou si­tu­áciou s nad­mer­ným vý­sky­tom od­padu na ve­rej­ných prie­s­trans­tvách, ur­čite by ste si ne­mali ne­chať ujsť Sve­tový čis­tiaci deň - v sobotu 21. septembra 2019 v čase od 10.00 do 14.00 hod. upratujeme hrádzu Hornádu. Zraz brigádnikov bude na konci ulice Na močidlách. Projekt „ krásna Krásna“ organizuje Butterfly n.o. pod záštitou Mestskej časti Košice-Krásna. Viac informácií získate na tel. ť. 0948 856200, 0910 119344. Wed, 18 Sep 2019 07:22:30 GMT Oznámenie o výkone tlakovej skúšky ZMENA http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-vykone-tlakovej-skusky-zmena http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-vykone-tlakovej-skusky-zmena SPP-distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že  spoločnosť Montrúr s.r.o., ktorá realizuje práce na Havarijnom projekte VTL plynovodu DN500 v Mestskej časti Košice - Krásna, bude vykonávať tlakovú skúšku s následným vypúšťaním tlaku vzduchu, ktoré je sprevádzané výrazným zvukovým efektom (hluk). Upozorňujeme obyvateľov, že nie je potrebné kontaktovať záchranné zložky. Tlaková skúška bude vykonaná už dnes v čase od 12.00 do 14.00 hod. Fri, 13 Sep 2019 05:37:26 GMT Poďakovanie darcom krvi http://kosicekrasna.sk/sk/podakovanie-darcom-krvi http://kosicekrasna.sk/sk/podakovanie-darcom-krvi Mestská časť Košice-Krásna  touto cestou vyjadruje úctu a úprimné poďakovanie  všetkým 25 darcom krvi, ktorí sa zapojili do dnešnej „Krásňanskej kvapky  krvi“. Ďakujeme , že ste. Thu, 12 Sep 2019 12:24:07 GMT VZN č.3-2019- zverejnenie návrhu 11.9.20019 http://kosicekrasna.sk/sk/vzn-c-3-2019--zverejnenie-navrhu-11-9-20019 http://kosicekrasna.sk/sk/vzn-c-3-2019--zverejnenie-navrhu-11-9-20019 Mestská časť Košice- Krásna v súlade so znením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila dňa 11. septembra 2019 na svojej úradnej tabuli znenie  NÁVRHU  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia písomne, elektronicky na adresu sekretariat@kosicekrasna.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienky je možné doručiť najneskôr do 26. septembra 2019. Wed, 11 Sep 2019 13:35:17 GMT VZN č. 2-2019- zverejnenie návrhu 11.9.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/vzn-c--2-2019--zverejnenie-navrhu-11-9-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/vzn-c--2-2019--zverejnenie-navrhu-11-9-2019 Mestská časť Košice- Krásna v súlade so znením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila dňa 11. septembra 2019 na svojej úradnej tabuli znenie NÁVRHU Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice-Krásna. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia písomne, elektronicky na adresu sekretariat@kosicekrasna.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienky je možné doručiť najneskôr do 26. septembra 2019. Wed, 11 Sep 2019 13:04:37 GMT Zbierka pre útulok- Pomôž aj ty! http://kosicekrasna.sk/sk/zbierka-pre-utulok--pomoz-aj-ty! http://kosicekrasna.sk/sk/zbierka-pre-utulok--pomoz-aj-ty! Mestská časť Košice-Krásna organizuje zbierku pre útulok ÚPV Košice, kde končí väčšina stratených a zatúlaných domácich miláčikov. Cieľom zbierky je pomôcť zabezpečiť aspoň základné potreby pre prevádzku útulku, čo aj len na minimálny čas. Každá Vaša pomoc - krmivo, dezinfekčné prostriedky, šampóny, vôdzky, alebo podstielky do kotercov, to všetko si nájde svojho, aj keď nemého, ale vďačného adresáta. Zbierka bude prebiehať  16. a 17. septembra v čase od 16:00 do  18:00 hod. pred Miestnym úradom Mestskej časti Košice - Krásna. „ Súcit so zvieratami súvisí tak tesne s dobrou povahou, že môžeme bezpečne tvrdiť, že ten, kto je krutý ku zvieratám, nemôže byť dobrý.“                         Jean Paul    Wed, 11 Sep 2019 12:17:01 GMT Vakcinácia psov a mačiek http://kosicekrasna.sk/sk/vakcinacia-psov-a-maciek http://kosicekrasna.sk/sk/vakcinacia-psov-a-maciek V sobotu 14. septembra 2019 v čase od 8.30 do 10.30 hod. bude na priestranstve  pred kaštieľom prebiehať povinná vakcinácia psov a mačiek  proti besnote. Cena vakcinácie je  8,- €. Majitelia môžu využiť aj možnosť čipovania svojich domácich miláčikov za poplatok 15,- € Wed, 11 Sep 2019 11:29:31 GMT Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/plan-zasadnuti-miestnej-rady-a-miestneho-zastupitelstva-na-ii--polrok-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/plan-zasadnuti-miestnej-rady-a-miestneho-zastupitelstva-na-ii--polrok-2019 Miestna rada:  26.08.2019 o 16.00 hod. Miestne zastupiteľstvo:  16.09.2019 o 16.00 hod. - zmena termínu na 21.10.2019 Wed, 11 Sep 2019 09:52:02 GMT Biela pastelka 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/biela-pastelka-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/biela-pastelka-2019 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  organizuje  aj tento rok verejnú zbierka Biela pastelka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.  Ako môžete pomôcť? TU Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme. Tue, 10 Sep 2019 12:44:51 GMT Upozornenie http://kosicekrasna.sk/sk/upozornenie http://kosicekrasna.sk/sk/upozornenie V lokalite pri Hornáde bola nájdená otrava, ktorá je voľne pohodená v tráve. Preto upozorňujeme majiteľov, aby svojich psov vodili výhradne na vôdzke a nedovolili im oblizovať čokoľvek na zemi! Rovnako je potrebné na prechádzke dohliadnuť aj na svoje deti. Ružová a modrá farba jedu ich môže lákať na vloženie premetu do úst! Tue, 10 Sep 2019 09:09:05 GMT Bilancia letného tábora 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/bilancia-letneho-tabora-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/bilancia-letneho-tabora-2019 V  letnom tábore 2019 si naši mladí spoluobčania užili veľa zábavy, spoznali nových kamarátov, nové miesta a veríme, že načerpali dostatok síl do nového školského roka. Ako tábor prebiehal a ako ho hodnotia naši animátori a zdravotníci si môžete pozrieť TU. Fri, 06 Sep 2019 09:11:03 GMT Krásňanská kvapka krvi 12.9.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/krasnanska-kvapka-krvi-12-9-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/krasnanska-kvapka-krvi-12-9-2019 Mestská časť Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica Košice pozývajú všetkých pravidelných darcov a prvodarcov na  akciu Krásňanská kvapka  krvi, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. septembra  2019 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. v priestoroch kaštieľa. Po odbere bude pre darcov pripravené zdravé občerstvenie. Dovoľujeme si pripomenúť všetkým darcom, aby si pred odberom dopriali dostatok tekutín a odpočinku. Mon, 02 Sep 2019 10:16:48 GMT VZN č.1-2019- zverejnenie návrhu 28.08.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/vzn-c-1-2019--zverejnenie-navrhu-28-08-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/vzn-c-1-2019--zverejnenie-navrhu-28-08-2019 Mestská časť Košice- Krásna v súlade so znením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila dňa 28. augusta 2019 na svojej úradnej tabuli znenie NÁVRHU Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určovaní, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice- Krásna. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia písomne, elektronicky na adresu vargova@kosicekrasna.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienky je možné doručiť najneskôr do 10. septembra 2019. Wed, 28 Aug 2019 11:47:14 GMT Stanovisko starostu k vráteniu poskytnutej dotácie mestskou časťou Košice – Krásna pre IBV Záhumnie http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-starostu-k-vrateniu-poskytnutej-dotacie-mestskou-castou-kosice-–-krasna-pre-ibv-zahumnie http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-starostu-k-vrateniu-poskytnutej-dotacie-mestskou-castou-kosice-–-krasna-pre-ibv-zahumnie Milí spoluobčania,k viacerým z Vás sa už dostali čiastočné informácie ohľadom vrátenia poskytnutej dotácie mestskou časťou Košice – Krásna pre IBV Záhumnie. Rozhodol som sa Vás o danej veci detailnejšie, faktograficky a pravdivo informovať. Celé znenie stanoviska TU Tue, 20 Aug 2019 13:39:47 GMT Cyklodopravná mapa mesta Košice http://kosicekrasna.sk/sk/cyklodopravna-mapa-mesta-kosice http://kosicekrasna.sk/sk/cyklodopravna-mapa-mesta-kosice Mesto Košice v rámci realizovaného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu" dalo vypracovať  Mapu cyklodopravných trás mesta Košice, ktorá má slúžiť širokej verejnosti za účelom propagácie a rozvoja cyklodopravy v meste. Jej elektronickú verziu si môžete stiahnuť TU. Wed, 14 Aug 2019 08:02:55 GMT Poďakovanie animátorom letného tábora 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/podakovanie-animatorom-letneho-tabora-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/podakovanie-animatorom-letneho-tabora-2019 Mestská časť Košice-Krásna vyslovuje poďakovanie animátorom denného letného tábora Bc. Tomášovi Kurincovi, Bc. Sandre Geschwandtnerovej, Bc. Nikole Kažimírovej, zdravotníčkam Kristíne Martonovej a Viktórii Siheľskej a ich pomocníkovi Samuelovi Fedorovi. Vďaka ich zodpovednosti mal tábor zdarný priebeh .  Zaujímavý program, obrovská kreativita a jedinečnosť tábora prispeli k tomu, že zo strany detí a rodičov sme si vypočuli skvelé recenzie. Ďakujeme, dovidenia v letnom tábore 2020! Wed, 14 Aug 2019 07:34:59 GMT Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie-o-preruseni-kolaudacneho-konania--stavebny-objekt-so-miestne-spojovacie-a-obsluzne-komunikacie-stavby-ibv-kosice-krasna--lokalita-na-hore-ii http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie-o-preruseni-kolaudacneho-konania--stavebny-objekt-so-miestne-spojovacie-a-obsluzne-komunikacie-stavby-ibv-kosice-krasna--lokalita-na-hore-ii Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II Tue, 06 Aug 2019 10:22:15 GMT Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania-Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-a-upovedomenie-o-zacati-konania-rychlostna-cesta-r2-saca-kosicke-olsany http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-a-upovedomenie-o-zacati-konania-rychlostna-cesta-r2-saca-kosicke-olsany Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania-Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany Dokumentácia je k nahliadnutiu na sekretariáte MÚ MČ Košice-Krásna. Tue, 06 Aug 2019 09:51:20 GMT Kastračný projekt http://kosicekrasna.sk/sk/kastracny-projekt http://kosicekrasna.sk/sk/kastracny-projekt Kritická situácia vyplývajúca z neustále narastajúceho počtu nechcených šteniat v Košiciach a okolí viedla  OZ  Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (U.V.P), ktorej hlavnou činnosťou je prevádzkovanie zvieracieho útulku a osvetová činnosť, k realizácii KASTRAČNÉHO PROJEKTU. Projekt  je zameraný na kastráciu 300 psíkov a sučiek pre majiteľov z Košíc a jeho okolia bezplatne vďaka finančnej podpore nemeckej organizácie ITV Grenzenlos a  je určený najmä pre majiteľov, ktorí sú dôchodcami, nezamestnanými alebo sociálne odkázanými. Projekt prebieha od 01.06. do 31.10.2019. Viac informácií získate TU. Záujemcovia môžu kontaktovať aj MÚ -tel.č. 055 /6852 874. Thu, 01 Aug 2019 06:42:00 GMT Spoznaj behom Košice http://kosicekrasna.sk/sk/spoznaj-behom-kosice http://kosicekrasna.sk/sk/spoznaj-behom-kosice Dňa 1. augusta 2019 sa bude v Mestskej časti Košice-Krásna konať 6. ročník letného projektu s názvom "Spoznaj behom Košice". Štart behu bude o 19.00 hod. pred kaštieľom. Prosíme vodičov o toleranciu a ohľaduplnosť k bežcom a obyvateľov o podporu bežcov potleskom. Ďakujeme  Thu, 01 Aug 2019 06:00:10 GMT http://kosicekrasna.sk/sk/ http://kosicekrasna.sk/sk/ Obyvatelia Baničovej ulice a okolia poukazujú na časté a opakované zmiznutie domácich miláčikov – mačiek. Pokiaľ  by v súvislosti s touto skutočnosťou niekto vedel poskytnúť bližšie informácie, môže tak urobiť na miestnom úrade. Wed, 31 Jul 2019 11:33:16 GMT Predaj vlastnej úrody a produktov - informácia http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-vlastnej-urody-a-produktov---informacia http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-vlastnej-urody-a-produktov---informacia Ponúkame drobným  pestovatelľom a chovateľom možnosť predaja produktov z vlasnej úrody a z chovu drobnývh hospodárskych zvierat prostredníctvom portálu  www.slovenskyvyrobca.sk.  Na uvedenej stránke je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Služba je pre občanov bezplatná celoročne.       Fri, 19 Jul 2019 10:03:05 GMT Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o. ul. Golianova, Košice http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-rozsirenie-optickej-siete-swan-ke-s-r-o--ul--golianova--kosice http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-rozsirenie-optickej-siete-swan-ke-s-r-o--ul--golianova--kosice Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o. ul. Golianova, Košice Fri, 19 Jul 2019 07:43:49 GMT Verejná vyhláška-Krásna nad Hornádom, Vyšný Dvor, výstavba chodníka http://kosicekrasna.sk/sk/verejna-vyhlaska-krasna-nad-hornadom--vysny-dvor--vystavba-chodnika http://kosicekrasna.sk/sk/verejna-vyhlaska-krasna-nad-hornadom--vysny-dvor--vystavba-chodnika Verejná vyhláška-stavebné povolenie pre stavbu "Krásna nad Hornádom, Vyšný Dvor, výstavba chodníka" Thu, 11 Jul 2019 08:01:36 GMT Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-verejnou-vyhlaskou http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-verejnou-vyhlaskou Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania- stavba "Košice-Rešov majer- zriadenie TS,VN,NN a úprava DP" Tue, 09 Jul 2019 06:38:25 GMT Večer ľudí dobrej vôle http://kosicekrasna.sk/sk/vecer-ludi-dobrej-vole http://kosicekrasna.sk/sk/vecer-ludi-dobrej-vole Pozývame Vás na jedinečný koncert „Večer ľudí dobrej vôle", ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 4. 7. 2019 o 20. hodine na Hlavnej ulici v Košiciach, na pódiu pri Imacullate.Koncert je inšpiratívnou výzvou pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým nie sú ľahostajné hodnoty ekumenizmu, tak ako slovenským a českým umelcom, ktorí sa v rámci programu predstavia.Moderátorom programu je Ondrej Kandráč.Účinkujúci: Ondrej Kandráč, Peter Bič Project, Zdeněk Merta, Zora Jandová, Štefan Štec, Lucia Lužinská, Orchester pod vedením Júliusa Selčana.Producenti programu: Nadácia Prameň, RTVS a Agentúra AMADEUS Wed, 03 Jul 2019 05:26:23 GMT Oznam -automat na cestovné lístky http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--automat-na-cestovne-listky http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--automat-na-cestovne-listky S potešením oznamujeme obyvateľom našej mestskej časti, že od dnešného dňa si môžu cestovné lístky na MHD zakúpiť v automate umiestnenom na Žiackej ulici, na stĺpe vedľa autobusovej zastávky. Tue, 02 Jul 2019 11:25:40 GMT Oznam -zmena stanovišťa zastávky MHD linky č.28 http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--zmena-stanovista-zastavky-mhd-linky-c-28 http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--zmena-stanovista-zastavky-mhd-linky-c-28 Oznamujeme obyvateľom, že od 29. júna 2019 je zastávka  MHD nachádzajúca sa na križovatke ulíc Vyšný Dvor-Minská-K majeru  presunutá na ul. K majeru. Mon, 01 Jul 2019 08:30:51 GMT Seniori a ich záľuby 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/seniori-a-ich-zaluby-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/seniori-a-ich-zaluby-2019 Na  celodenný výlet vlakom cestovalo 25 seniorov, ktorí spoznali krásu a históriu mesta Banská Bystrica. Na podujatí "Spoznávame mestskú časť mesta Košice"  medzi stovkou košických seniorov nechýbali ani naši 8 členovia Každý rok si  sviatok „Deň matiek“,pripomenieme posedením v kultúrnom dome v Krásnej s hudobnou skupinou  ECHO BAND, ktorá zabávala 70 senioriek - naše mamičky, babičky a prababičky. V júni sa konala tradičná opekačka -klobáska, víno a hlavne dobrá hudba v  podaní hudobnej skupiny ECHO-bánd,roztancovala 45seniorov pri  altánku za miestnym úradom v Krásnej.  V 2.ročníku behu Desiatka v Krásnej sa  na 10km bežeckú trať ako regulujúci postavili aj naši 10 seniori.                                                                                               Alžbeta Bugošová Opekačka pri altánku za MÚ Výlet do Banskej Bystrice                  Jednodňový autobusový zájazd na termálne kúpelisko Tiszaújváros 25.6.2019      Klub seniorov v Krásnej pripravil pre svojich členov Juniáles-tanečnú zábavu s hudobnou skupinou ECHO BAND v nedeľu 23.6.2019 v kaštieli.             Thu, 20 Jun 2019 06:08:28 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2018 Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správaPred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 10.05.2019. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. V Košiciach- Krásnej, dňa 27.05.2019   Tue, 18 Jun 2019 13:05:11 GMT Európske zisťovanie o zdraví http://kosicekrasna.sk/sk/europske-zistovanie-o-zdravi http://kosicekrasna.sk/sk/europske-zistovanie-o-zdravi Slovenská republika za prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v Mestskej časti Košice-Krásna bude prebiehať v období od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Viac informácií získate TU Mon, 17 Jun 2019 07:48:39 GMT Deň Krásnej 2019 - Pozvánka http://kosicekrasna.sk/sk/den-krasnej-2019---pozvanka http://kosicekrasna.sk/sk/den-krasnej-2019---pozvanka Mestská časť Košice-Krásna Vás srdečne pozýva na tradičné podujatie  "Deň Krásnej", ktoré sa bude konať v piatok 5. júla 2019. Slávnostný deň sa začne odpustovou sv. omšou o 10.30 hod. v našom farskom kostole.  Podujatie bude pokračovať o 16.00 hod. v areáli školského ihriska bohatým programom, v ktorom vystúpi miestna hudobná skupina Echo Band, DFS Krasňanka, hlavným hudobným hosťom bude  kapela Traky. Nebudú chýbať  ani sprievodné atrakcie pre deti  - nafukovacie hrady,  šmýkalky,  obľúbené maľovanie na tvár a tvorivé dielne.  Malí aj veľkí sa budú môcť  zabaviť v lunaparku Kelemen za poplatok 1,50-2,- €. už od rána. Neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia je tombola,  pestrá ponuka pochutín a nápojov a tanečná zábava, na ktorej Vám do tanca zahrá skupina Samson. Tešíme sa na spoločné stretnutie           Fri, 07 Jun 2019 06:53:05 GMT Výstava http://kosicekrasna.sk/sk/vystava- http://kosicekrasna.sk/sk/vystava- Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Vás srdečne pozýva na výstavu "Patrón školy sv. Marek Križin", ktorá sa bude konať v kaštieli 11. júna o 16.00 hod. Súčasťou programu bude aj prezentácia činnosti elokovaného pracoviska ZUŠ pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov a konzultácie rodičov jednotlivých tried. Thu, 06 Jun 2019 10:51:11 GMT Futbalový turnaj o pohár starostu Krásnej a Františka Klika st. in memoriam 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/futbalovy-turnaj-o-pohar-starostu-krasnej-a-frantiska-klika-st--in-memoriam-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/futbalovy-turnaj-o-pohar-starostu-krasnej-a-frantiska-klika-st--in-memoriam-2019 Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s kultúrnou komisiou pozývajú fanúšikov futbalu na 14. ročník futbalového turnaja o pohár starostu Krásnej a Františka Klika st. in memoriam 2019 , ktorý sa uskutoční v sobotu 29. júna 2019 od  08.00 hod. na futbalovom štadióne, Golianova 27 na umelej tráve.  Tímy, ktoré majú záujem sa prihlásiť, môžu tak urobiť telefonicky alebo mailom +421905446662,peterkubicka84@gmail.com, +421915870638,frantisekklik@gmail.com Maximálny počet hráčov v mužstve je 10 (z toho aspoň 1 hráč s trvalým bydliskom v Krásnej). Hrať sa bude  systémom 4 hráči + 1 brankár. Rozlosovanie skupín  sa bude konať 23.06.2019 v Bistre Včielka, kde je potrebné uhradiť  štartovné vo výške 25 €. Súťažiť sa bude o zaujímavé ceny. Odmenené budú štyri najlepšie družstvá, a to 1.-3. miesto poukážkami na nákup v hodnote 140 €, 100 € a 60 €, pohármi a vecnými cenami , 4. miesto vecnými cenami .  Pravidlá turnaja si môžete prečítať TU Thu, 06 Jun 2019 09:42:39 GMT 2. ročník behu Desiatka v Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/2--rocnik-behu-desiatka-v-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/2--rocnik-behu-desiatka-v-krasnej Mestská časť Košice-Krásna organizuje 2. ročník behu Desiatka v Krásnej, ktorý sa uskutoční dňa  16.júna 2019 ( nedeľa ).Okrem hlavného behu na 10 km pre všetky mužské a ženské kategórie sme pre našich najmenších bežcov pripravili aj behy na 50, 200 a 400 metrov.Štart aj cieľ hlavného behu je situovaný do priestorov pred budovu miestneho úradu. Trať vedie po mestskej časti prevažne po asfaltovej ceste a chodníkoch, detské behy budú prebiehať pred miestnym úradom ( v danom úseku bude vylúčená doprava po miestnych komunikáciách ).Prihlásiť sa na pretek je potrebnéhttps://docs.google.com/forms/d/19PGtaT3njgsUQJB871U3V4b2-E8bj8NrXK3N5iXOSjI/viewform?fbclid=IwAR2_lUpnZOkpwPfV5J3Blx1trddQ-OGYmUWYekKJceKvrt5-FnBcPQTtR1Q&edit_requested=true (10 eur ) , alebo za zvýšené štartovné pri prezentácii ( 15 EUR ). Deti sa prihlasujú na mieste.Deti, muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov  štartovné neplatia .Účastníci hlavného preteku obdržia pri prezentácii štartový balíček. Každý pretekár, malý či veľký, obdrží aj medailu po dobehnutí do cieľa. Viac informácií získate TU Thu, 06 Jun 2019 08:32:51 GMT Deň detí 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/den-deti-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/den-deti-2019 Pozývame všetky deti z Krásnej na oslavu ich sviatku, ktorá sa uskutoční  v sobotu 1. júna 2019 so začiatkom o 14.00 hod. v areáli školského ihriska.  Od 14.00 do 18.00 sa môžete  tešiť na rôzne atrakcie- ukážku hasičského zboru, jazdu na koníkoch, nafukovacie hrady, maľovanie na tvár a iné zaujímavosti.  Účasť v športových súťažiach, ktoré sa začnú o 15.00hod. bude ocenená sladkými odmenami. Tešíme sa na Vás Mon, 27 May 2019 12:54:18 GMT Sociálne poradenstvo SČK http://kosicekrasna.sk/sk/socialne-poradenstvo-sck http://kosicekrasna.sk/sk/socialne-poradenstvo-sck Územný spolok Slovenského Červeného kríža Košice - mesto v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Krásna ponúka obyvateľom bezplatné poskytovanie sociálnej služby Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodinných príslušníkov. Sociálne poradenstvo sa  poskytuje pravidelne na  Miestnom úrade, Opátska 18 v označenej miestnosti-  zasadačka č. 2 každú v stredu v čase od 12.00 do 15.00 hod. Telefonicky si môžete dohodnúť termín, ktorý Vám najviac vyhovuje. Osobná konzultácia sa môže uskutočniť aj v domácom prostredí prijímateľa. Viac informácií  získate z informačného letáku na Miestnom úrade  alebo telefonicky priamo od sociálnej poradkyne na č. 0948 421130, e-mail: poradna2.ke@redcross.sk. Wed, 22 May 2019 11:58:39 GMT Denný letný tábor 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/denny-letny-tabor-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/denny-letny-tabor-2019 Mestská časť Košice-Krásna aj tohto roku pripravila denný letný tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov. Naši mladí spoluobčania si môžu užiť dni plné zábavy, hier, dobrodružstiev a poznávania v termíne od 22. júla do 9. augusta 2019. Všetky dôležité informácie, podmienky prijatia dieťaťa a program tábora si môžete pozrieť TU Thu, 16 May 2019 12:39:40 GMT SPP- Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení http://kosicekrasna.sk/sk/spp--oznamenie-bezprostrednej-hrozby-havarie-plynarenskych-zariadeni http://kosicekrasna.sk/sk/spp--oznamenie-bezprostrednej-hrozby-havarie-plynarenskych-zariadeni SPP- Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení Tue, 14 May 2019 12:32:06 GMT Oznam- odvoz komunálneho odpadu http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--odvoz-komunalneho-odpadu http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--odvoz-komunalneho-odpadu     Oznamujeme obyvateľom, že v spoločnosti KOSIT, a.s. došlo k zmene organizácie odvozu komunálneho odpadu v Mestskej časti Košice-Krásna. Preto prosíme obyvateľov, aby svoje nádoby na komunálny odpad vykladali pred bránu už od 6.00 hod. Thu, 09 May 2019 08:19:19 GMT Oslavy Dňa matiek http://kosicekrasna.sk/sk/oslavy-dna-matiek http://kosicekrasna.sk/sk/oslavy-dna-matiek Srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2019 o 15.00 hod.  v kultúrnom dome. So svojim programom sa predstavia  akordeonisti pod vedením p. Viery Nagyovej, deti  z krúžku ľudového tanca Halúzka, deti ZŠ s MŠ sv. Marka Križina a  Materskej školy Pod gaštanmi. Tešíme sa na spoločné stretnutie. Tue, 07 May 2019 06:54:22 GMT Vyhlásenie mimoriadnej situácie http://kosicekrasna.sk/sk/vyhlasenie-mimoriadnej-situacie http://kosicekrasna.sk/sk/vyhlasenie-mimoriadnej-situacie Vyhlásenie mimoriadnej situácie Fri, 29 Mar 2019 10:48:18 GMT Zákaz pálenia odpadov! http://kosicekrasna.sk/sk/zakaz-palenia-odpadov! http://kosicekrasna.sk/sk/zakaz-palenia-odpadov! Upozorňujeme obyvateľov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé! Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu  Zákona o ochrane pred požiarmi , Zákona o odpadoch a Občianskeho zákonníka,  v zmysle ktorého nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Na likvidáciu bioodpadu môžu obyvatelia využiť kontajner na bioodpad. Termíny rozmiestnenia kontajnerov si môžete pozrieť na  https://kosicekrasna.sk/sk/zivot-v-krasnej/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov Thu, 28 Mar 2019 10:04:45 GMT Máte už doma kompostér? http://kosicekrasna.sk/sk/mate-uz-doma-komposter? http://kosicekrasna.sk/sk/mate-uz-doma-komposter? Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 1. augusta 2018  distribuuje kompostovacie zásobníky všetkým obyvateľom mesta, ktorí oň požiadajú prostredníctvom žiadosti, uverejnenej na stránkach www.kosice.sk alebo www.kosit.sk. O dodanie kompostovacieho zásobníka môže požiadať kaťdý obyvateľ mesta Košice-platca odpadu s prideleným evidenčným číslom poplatníka, bývajúci v rodinnom dome so záhradou. Rozvoz kompostovacích zásobníkov zabezpečí spoločnosť KOSIT, a to každý pracovný deň a v sobotu, podľa toho aký čas si občan v žiadosti zvolí. Je možné si ho vyzdvihnúť aj osobne na adrese KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice Wed, 27 Mar 2019 10:10:14 GMT Prenájom telocvične http://kosicekrasna.sk/sk/prenajom-telocvicne http://kosicekrasna.sk/sk/prenajom-telocvicne Mestská časť Košice-Krásna zabezpečila pre obyvateľov možnosť prenajatia priestorov  telocvične základnej školy v Krásnej pre športové aktivity.  Telocvičňu môžu využívať skupiny, ktoré požiadali o užívanie mestskú časť, a to  v čase od  17.00 do 21.00 hod. Harmonogram prenájmu si môžete pozrieť TU Fri, 22 Mar 2019 09:15:09 GMT Predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NDS, a.s. http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-pre-nds--a-s- http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-pre-nds--a-s- Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku v k. ú. Krásna – pozemku registra C KN parcela č. 2144/38, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 220 m2, LV č. 2287 ako výlučné vlastníctvo Mestskej časti Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice, IČO: 00691020, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775, za kúpnu cenu vo výške 11 359,92 EUR. Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.03.2019na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.03.2019   Thu, 28 Feb 2019 13:06:14 GMT Termíny rozmiestnenia kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2019 2. marec6. apríl4. máj1. jún6. júl3. august7. september5. október Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad! Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2019: Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu. Termín   Umiestnenie 28.02.-   07.03.2019 Smutná (parkovisko pri cintoríne), Keldišova (armádny brod k Hornádu)   28.03.- 04.04.2019   Opátska 18 (za MÚ),  Šuhajova 02.05.- 09.05.2019   Kladenská č. 51, Beniakova č. 19 30.05.- 06.06.2019   Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu) 27.06.-04.07.2019   Štrková  č. 25, Prašná č.6 25.07. - 01.08.2019   Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri sídlisku č.12 22.08.-  29.08.2019 Križovatka  Konopná, Edisonova (p. č. 6525/4), Nad Belogradom (koniec ulice)   19.09.- 26.09.2019   Kladenská č.51, Beniakova č.19 17.10 - 24.10.2019   Smutná (parkovisko pri cintoríne), 1. mája č.41 14.11 - 21.11.2019   Keldišova (armádny brod k Hornádu), IBV Urbárska ( koniec ulice)     Wed, 27 Feb 2019 10:32:00 GMT Výzva na doplnenie podania vo veci umiestnenia stavby pod názvom : Obytný súbor Golian- I. etapa http://kosicekrasna.sk/sk/vyzva-na-doplnenie-podania-vo-veci-umiestnenia-stavby-pod-nazvom-:-obytny-subor-golian--i--etapa http://kosicekrasna.sk/sk/vyzva-na-doplnenie-podania-vo-veci-umiestnenia-stavby-pod-nazvom-:-obytny-subor-golian--i--etapa Výzva na doplnenie podania vo veci umiestnenia stavby pod názvom : "Obytný súbor Golian -I. etapa" Mon, 25 Feb 2019 07:44:25 GMT Zredukovanie termínov zberu triedeného odpadu http://kosicekrasna.sk/sk/zredukovanie-terminov-zberu-triedeneho-odpadu http://kosicekrasna.sk/sk/zredukovanie-terminov-zberu-triedeneho-odpadu Stanovisko mesta Košice k zredukovaniu termínov zberu triedeného odpadu :     Uvedené súvisí s novým zákonom o odpadoch, ktorý podstatným spôsobom zmenil fungovanie systému triedeného zberu. Cieľom nového zákona je zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu.  Zaviedlo sa, že  financovanie triedeného zberu vyhradených výrobkov je zabezpečované priamo výrobcami. Ide o povinnosť výrobcov postarať sa o svoj výrobok počas jeho celého životného  cyklu. Výrobcovia sú zodpovední za financovanie nie znečisteného triedeného zberu odpadov pre obce a to z obalov – papier, plast, sklo, kov, neobalov - papier, plast, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a pod.      Systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktorý je  zavedený v mestách a obciach hradí výrobca, a to  priamo zberovej spoločnosti. Ide o uznané náklady na triedený zber odpadu. Pritom výrobca má na financovanie tejto povinnosti finančné limity. Práve z tohto dôvodu a z kontroly plnenia štandardov zberu, ktorú stanovuje vyhláška,  sú zmeny, t.j. zníženie frekvencie odvozu papiera z 12 x/ rok  na  9x/rok.     Snahou subjektov v nakladaní s komunálnymi odpadmi je zabezpečiť čo najefektívnejšie nakladanie s odpadmi nielen s ohľadom na ekonomické podmienky, ale predovšetkým ako vyhovujúcu komplexnú službu pre občanov mesta.    Tue, 19 Feb 2019 10:53:13 GMT Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018  Mon, 04 Feb 2019 14:02:58 GMT Oznam - zmena úradných hodín http://kosicekrasna.sk/sk/oznam---zmena-uradnych-hodin http://kosicekrasna.sk/sk/oznam---zmena-uradnych-hodin Oznamujeme obyvateľom, že s platnosťou od 1. februára 2019 dochádza k zmene úradných hodín:  Pondelok: 08:00 - 17:00 Utorok: 08:00 - 16:00 Streda: 08:00 - 17:00 Štvrtok: nestránkový deň     Piatok: 08:00 - 12:00 Thu, 31 Jan 2019 07:56:47 GMT Zámer - Prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa -p.č. 6883 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer---prenajom-nehnutelnosti-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela--p-c--6883 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer---prenajom-nehnutelnosti-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela--p-c--6883 Zámer - Prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa -p.č. 6883 Prenájom nehnuteľnosti  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c.) zákona 138/1991 Zb. – pozemku vo vlastníctve mesta Košice, zverený Mestskej časti Košice-Krásna do správy zmluvou č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 23.09.2016 : - Pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 6883, druh pozemku záhrady, vo výmere 314 m², katastrálne územie Krásna  LV č. : 1704 Účel nájmu : vysporiadanie užívania pozemku do doby jeho odkúpenia Doba nájmu : nájomná zmluva na dobu neurčitú Pre : Dušan Fecko, 040 18 Košice- Krásna Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 06.02.2019na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 06.02.2019 Fri, 25 Jan 2019 08:13:14 GMT Kaštieľ v Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/kastiel-v-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/kastiel-v-krasnej Nášmu kaštieľu sa dostalo milej pozornosti od známeho sprievodcu Košicami PhDr. Milana Kolcuna, ktorý ho s ďalšími piatimi košickými kaštieľmi spomenul vo svojej "videopotulke". Celý záznam si môžete pozrieť na TV Košice Mon, 21 Jan 2019 08:34:52 GMT Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 Wed, 02 Jan 2019 14:38:41 GMT Kalendár triedeného zberu odpadu na rok 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/kalendar-triedeneho-zberu-odpadu-na-rok-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/kalendar-triedeneho-zberu-odpadu-na-rok-2019 Kalendár triedeného vrecového zberu na rok 2019 si môžete pozrieť TU. V tlačenej forme bude do jednotlivých domácností distribuovaný v priebehu mesiaca január 2019. Wed, 02 Jan 2019 12:40:17 GMT Oznámenie o začatí kolaudačného konania-komunikácie Na hore II http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-komunikacie-na-hore-ii http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-komunikacie-na-hore-ii Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií oznamuje v zmysle príslušných zákonov účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania  a nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 15.1.2019 o 10.00 hod. so stretnutím na začiatku Tokajskej ulice- stavebný objekt SO Miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby "IBV Košice-Krásna, lokalita Na hore II". Svoje námietky a stanoviská k návrhu môžu dotknuté orgány uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, prípadne e-mailom na adresu : vystavba@kosicekrasna.sk.Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 20 Dec 2018 08:05:51 GMT Opatrovateľská služba od 1.januára 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/opatrovatelska-sluzba-od-1-januara-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/opatrovatelska-sluzba-od-1-januara-2019 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto rozširuje od 1. januára 2019 poskytovanie sociálnych služieb - opatrovateľskú službu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o sociálnej odkázanosti na sociálnu službu ( stupeň odkázanosti najmenej II). Pracovníci SČK Vám pomôžu pri vybavovaní rozhodnutia o odkázanosti a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti. Viac informácií získate v poradni SČK na Komenského ul. č.19, e-mail: poradna.ke@redcross.sk, tel. 0948 421130, 0903 782836.   Wed, 19 Dec 2018 07:36:38 GMT Vyhodnotenie fotografickej súťaže http://kosicekrasna.sk/sk/vyhodnotenie-fotografickej-sutaze- http://kosicekrasna.sk/sk/vyhodnotenie-fotografickej-sutaze- Fotografie prihlásené do súťaže "Krásna fotoobjektívom" vyhodnotila 3-členná odborná porota v zložení : Milan Kapusta- fotoreportér TASR, Ing. Alexander Palásthy- fotografický nadšenec a Ján Bičkoš-šéfredaktor občasníka Krasňančan. Ocenených bolo v zmysle podmienok súťaže 10 fotografií. Víťaznými sa stali fotografie s názvom:- Most v Krásnej, Hornád po daždi od autorky Ing. Sylvie Huškovej- Večerná poézia, ...žblnky,žblnky, hrajú sa vlnky..., Večerna tíšina pri Hornáde, Hornád    od autorky PhDr. Aleny  Ráckovej- Kostolná veža, Na Lackovej ulici, Nezabúdame... od autora Ing. Ľudovíta Černoka- Západ slnka nad štrkoviskom od autora RNDr. Ondreja PetrušaKaždá z víťazných fotografií bola ocenená darčekovou poukážkou. Víťazom srdečne blahoželáme. Wed, 05 Dec 2018 09:29:34 GMT Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - parc. č. 3490-3, 3492-2 http://kosicekrasna.sk/sk/informacia-o-skonceni-vyvlastnovacieho-konania---parc--c--3490-3--3492-2 http://kosicekrasna.sk/sk/informacia-o-skonceni-vyvlastnovacieho-konania---parc--c--3490-3--3492-2 Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim v platnom znení, informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca- Košické Olšany": a) účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby "R2 Šaca- Košické Olšany", b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001,c) katastrálne územie: Krásna,d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN- C č. 3490/3 a 3492/2. Wed, 24 Oct 2018 08:13:36 GMT Oznámenie o vydaní stavebné povolenia - Výstavba chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-vydani-stavebne-povolenia---vystavba-chodnikov-na-opatskej-a-ziackej-ulici http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-vydani-stavebne-povolenia---vystavba-chodnikov-na-opatskej-a-ziackej-ulici Mesto Košice ako príslušný správny orgán vydalo dňa 19. októbra 2018 stavebné povolenie pre stavbu "Výstavba chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici" v sklade stavebných objektov SO 01 Spevenené plochy a SO 02 Dažďová kanalizácia, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch, (parcely registra E KN) s parcelnými číslami 45, 48, 51, 55 99, 103, 104, 108, 3-109/504, 110/501, 110/502, 129/503 v katastrálnom území Krásna pre stavebníka: Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 00 691 020. Úplné znenie stavebného povolenia si môžete prečítať TU. Tue, 23 Oct 2018 05:08:18 GMT Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 Wed, 19 Sep 2018 12:49:32 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Zámer predaja  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :Predmet predaja: pozemok-parcela reg. C- KN, parcelné číslo 2144/38Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorieKatastrálne územie: KrásnaLV č.: 2287Výmera: 220 m²Vlastnícky podiel: 1/1Účel predaja: verejný záujem – výstavba líniovej stavby „R2 Šaca- Košické Olšany“Spôsob predaja: priamy predajKúpna cena: 11.359,92 EURKupujúci : Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:03:31 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice Priamy predaj nehnuteľného majetku  v súlade s § 9a, ods. 1 písm. c.) -   rodinný dom so súpisným č. 204, stojaci na parcele reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  a pozemok – parcela reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 813 m², evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  spolu  za cenu 8.200 EUR (slovom osemtisícdvesto eur) pre: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, IČO: 00331643, DIČ : 202077345 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018 na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:02:14 GMT Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 Zámer prenájmu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna priamym prenájmom :Predmet nájmu: časť nehnuteľnosti, stavba- "Dom služieb Barón", priestory na 1. poschodí LV č.: 2287Stavba - súp. č. : 269, stojaca na parcele reg. "C" č. 7027Výmera: 270 m²Katastrálne územie: KrásnaDruh nájmu: na dobu určitú (10 rokov od uzavretia zmluvy)Účel nájmu: prevádzkovanie fitness centraSpôsob nájmu: priamy prenájomDôvod nájmu: prevzatie prevádzky fitness centra Marrieta Pro Fitness, s. r. o.Podmienka nájmu: rekonštrukcia priestorovCena nájmu: 67,50 EUR/m, záloha pitná a úžitková voda: 50 EUR/m, záloha dodávka elektrickej energie: 100 EUR/m, záloha dodávky plynu: 100 EUR/mNájomca : Simply s. r. o., Tatarkova 4, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 46 936 696, DIČ: 202 3701 218 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018 na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:00:57 GMT Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 09 Aug 2018 07:02:52 GMT Multifunkčné ihrisko - nový prevádzkový režim http://kosicekrasna.sk/sk/multifunkcne-ihrisko---novy-prevadzkovy-rezim http://kosicekrasna.sk/sk/multifunkcne-ihrisko---novy-prevadzkovy-rezim Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna  z dôvodu predchádzania prejavom vandalizmu a rušenia nočného pokoja, od 1. augusta 2018 zavádza nový režim prevádzkovania multifunkčného ihriska za miestnym úradom  na Opátskej ulici č. 18.  Ihrisko bude prístupné počas celého týždňa (pondelok – nedeľa)  v čase od 8.00 do 20.00 hodiny. Dovoľujeme si návštevníkov multifunkčného ihriska požiadať, aby rešpektovali pokyny správcu a  nový prevádzkový režim. Mon, 30 Jul 2018 11:44:28 GMT Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice k nezákonnému postupu poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Petra Tomka a Františka Klika pri schvaľovaní Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, uznesenia 411 a 422. Wed, 18 Jul 2018 07:25:49 GMT Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/ambulantna-pohotovostna-sluzba-od-1-7-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/ambulantna-pohotovostna-sluzba-od-1-7-2018 Od 1. júla 2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. Dávame Vám na vedomie nové rozmiestnenie pevných bodov APS pre dospelých a pre deti a dorast, ktoré si môžete pozrieť TU. Wed, 18 Jul 2018 07:20:52 GMT Odstránenie buriny z pozemkov- výzva http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-buriny-z-pozemkov--vyzva http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-buriny-z-pozemkov--vyzva Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je vlastník, nájomca a správca pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona povinný, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenieVašich pozemkov, toré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. Pri neplnení tejto povinnosti, dáva mestská časť návrh na priame konanie na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Košiciach,  ktorý pri zistení priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330,- €. Thu, 28 Jun 2018 08:08:33 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017   Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: - Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017 - Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správa Pred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 17.06.2018. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou.   V Košiciach- Krásnej, dňa 01.06.2018   Mon, 18 Jun 2018 15:47:49 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2016 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2016 Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:- Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016- Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správaPred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 27.06.2017. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. V Košiciach- Krásnej, dňa 12.06.2017 Mon, 18 Jun 2018 15:42:49 GMT Verejné obstarávanie - záznamy z vyhodnotenia cenových ponúk http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie---zaznamy-z-vyhodnotenia-cenovych-ponuk http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie---zaznamy-z-vyhodnotenia-cenovych-ponuk 2019: Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely 2019 ( 16.01.2019) Oprava a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v Mestskej časti Košice-Krásna 2019 ( 16.01.2019) 2018: Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice- Krásna 2018 (07.03.2018) Grafické práce a tvorba Krasňančana 2018 - 2019 (07.03.2018) Oprava komunikácií a výtlkov vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna 2018 (07.03.2018) Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely 2018 (07.03.2018) Svetelno- technická štúdia verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice- Krásna (21.03.2018)   2017: Kompletná poradensko- konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania v súlade so zákonam č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (28.03.2018) Grafické práce a tvorba Krasňančana 2017-2018 (12.04.2017) Kosenie verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice- Krásna 2017 (02.05.2017) Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie a bleskozvodov vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna (31.05.2017) Počítačové zostavy pre učtáreň a mzdové pracovisko - ZRUŠENÉ (03.07.2017) Prenájom farebného multifunkčného zariadenia - ZRUŠENÉ (03.07.2017) Počítačové zostavy pre učtáreň a mzdové pracovisko (23.08.2017) Prenájom farebného multifunkčného zariadenia (23.08.2017) Cestná komunikácia Pollova, Na močidlách - zrovnanie I. etapy 5cm (08.08.2017) Rekonštrukcia komunikácie na Prašnej ulici, C3-MO 6,50/30" (26.09.2017) Vodovod- výkopové a prípravné práce - ul. sv. Gorazda (26.09.2017) Rekonštrukcia chodníka a rekonštrukcia a vyčistenie hltača vody (29.06.2017) Zimná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Košice- Krásna 2017-2018 (25.10.2017) Správa a údržba futbalového štadióna, ihrísk a záhrady vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna - ZRUŠENÉ (04.12.2017) Oprava a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu  v Mestskej časti Košice- Krásna (04.12.2017) Posypová soľ (04.12.2017)     Wed, 14 Feb 2018 08:40:59 GMT Výročná správa a dodatok správy audítora - 2015 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-a-dodatok-spravy-auditora---2015 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-a-dodatok-spravy-auditora---2015 Výročná správa za rok 2015 Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015 Tue, 20 Dec 2016 15:17:29 GMT