Mestská časť Košice Krásna Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Krásna č. 1/2020 http://kosicekrasna.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-mestskej-casti-kosice---krasna-c--1/2020 http://kosicekrasna.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-mestskej-casti-kosice---krasna-c--1/2020 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Krásna č. 1/2020, ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej časti Košice - Krásna. Pripomienky k VZN č. 1/2020 je možné doručiť v písomnej alebo elektronickej forme na Miestny úrad MČ Košice - Krásna v lehote do 17.08.2020. Fri, 07 Aug 2020 08:09:16 GMT Verejné obstarávanie-GASTRO http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie-gastro http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie-gastro Verejné obstarávanie-GASTRO-modernizácia kuchyne ZŠ s MŠ v Krásnej Thu, 30 Jul 2020 13:03:57 GMT Výberové konanie na pracovné miesto : Údržbár http://kosicekrasna.sk/sk/vyberove-konanie-na-pracovne-miesto-:-udrzbar http://kosicekrasna.sk/sk/vyberove-konanie-na-pracovne-miesto-:-udrzbar Výberové konanie na pracovné miesto :"Údržbár" Wed, 29 Jul 2020 08:16:41 GMT COVID 19- aktuálne informácie http://kosicekrasna.sk/sk/covid-19--aktualne-informacie http://kosicekrasna.sk/sk/covid-19--aktualne-informacie Upozornenie na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu ochorenia COVID-19 Tue, 21 Jul 2020 09:25:50 GMT Verejné obstarávanie- Výber dodávateľa stavebných prác: ,,Rekonštrukcia – Areál ZŠ a MŠ sv. Marka Križina, budova MV3“ http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie--vyber-dodavatela-stavebnych-prac:----rekonstrukcia-–-areal-zs-a-ms-sv--marka-krizina--budova-mv3“ http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie--vyber-dodavatela-stavebnych-prac:----rekonstrukcia-–-areal-zs-a-ms-sv--marka-krizina--budova-mv3“ Verejné obstarávanie- Výber dodávateľa stavebných prác:  ,,Rekonštrukcia – Areál ZŠ a MŠ sv. Marka Križina, budova MV3“ https://drive.google.com/file/d/1p-QyZnFZxU_jgTVEmL7jSf528PGmBLmN/view?usp=sharing Fri, 03 Jul 2020 09:39:08 GMT Udžiavanie poriadku na stanoviskách kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/udziavanie-poriadku-na-stanoviskach-kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/udziavanie-poriadku-na-stanoviskach-kontajnerov Vzhľadom na blížiacu sa odpustovú slávnosť dôrazne žiadame obyvateľov, aby neumiestňovali odpad mimo kontajnerov! Žiadame všetkých občanov,  aby udržiavali poriadok a čistotu v okolí kontajnerových stojísk, svojich obydlí a na verejných priestranstvách! VOK na Štrkovej a Prašnej ul. budú odvezené v sobotu 4.7.2020 a opätovne pristavené v pondelok 6.7.2020! Odpad je možné odniesť aj na zberný dvor, ktorý sa nachádza na adrese Napájadlá 17/A, Nad Jazerom.Otváracia doba: Pondelok - Sobota: 7:00-18:00 (Obedňajšia prestávka 12:30-13:00). Fri, 03 Jul 2020 09:34:49 GMT Deň Krásnej 2020- zmeny v MHD http://kosicekrasna.sk/sk/den-krasnej-2020--zmeny-v-mhd http://kosicekrasna.sk/sk/den-krasnej-2020--zmeny-v-mhd Vzhľadom na konanie sa tradičnej odpustovej slávnosti v MČ Košice - Krásna dochádza v nedeľu 5. júla 2020 v čase 07:00 - 14:00 k nasledujúcim obmedzeniam v MHD: pre MHD budú úplne uzatvorené ulice: Lackova, Žiacka a Adamova linka 28 bude premávať obojsmerne cez ulicu Minská linka 52 bude premávať obojsmerne cez ulicu Minská na konečnú zastávku Tramínová - obslúži zastávky Minská, Vyšný Dvor a Tramínová na ulici Minská budú  zavedené dočasné zastávky: Vyšný Dvor a Minská smer Važecká - na úrovni protismerných zastávok zastávky Krásna, Námestie svätého Cyrila a Metoda a Lackova budú v čase konania sa odpustovej slávnosti zrušené   Fri, 03 Jul 2020 06:45:17 GMT Magistrát mesta Košice http://kosicekrasna.sk/sk/magistrat-mesta-kosice http://kosicekrasna.sk/sk/magistrat-mesta-kosice Kvôli potvrdenému koronavírusu sa až do odvolania predlžuje zákaz prijímania občanov v kanceláriách košického magistrátu. Viac informácií získate TU   Wed, 01 Jul 2020 07:08:46 GMT Deň Krásnej 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/den-krasnej-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/den-krasnej-2020 Deň Krásnej, ktorý sa koná každoročne na sviatok sv. Cyrila a Metoda dňa 5.júla,   je jedno z najtradičnejších kultúrno-spoločenských podujatí Mestskej časti Košice-Krásna.  Program   sa začína už dopoludnia slávnostnou svätou omšou, ktorá  sa aj tento rok bude konať  o 10. 30 hod. v našom farskom kostole.  Nebudú chýbať  ani tradičné trhy. Popoludňajší a večerný program podujatia sa pripravuje takmer rok vopred. Preto nás veľmi mrzí, že z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu sme boli nútení tento rok popoludňajší a večerný  program , ktorý má množstvo priaznivcov, zrušiť.  Zdravie je však na prvom mieste! Všetci veríme, že toto nemilé obdobie pominie čím skôr a v roku 2021 oslávime Deň Krásnej  v zdraví, v dobrej atmosfére a hlavne bez rúšok.       Tue, 30 Jun 2020 12:26:46 GMT Detský tábor 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/detsky-tabor-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/detsky-tabor-2020 Mestská časť Košice-Krásna aj tohto roku pripravila denný letný tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov. Naši mladí spoluobčania si môžu užiť dni plné zábavy, hier, dobrodružstiev a poznávania v termíne od 27. júla do 14. augusta 2020. Všetky dôležité informácie, podmienky prijatia dieťaťa a program tábora si môžete pozrieť TU Fri, 26 Jun 2020 06:24:49 GMT Detské ihrisko v lokalite Na hore otvorené od 12.6.2020 http://kosicekrasna.sk/sk/detske-ihrisko-v-lokalite-na-hore-otvorene-od-12-6-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/detske-ihrisko-v-lokalite-na-hore-otvorene-od-12-6-2020 Oznamujeme obyvateľom, že od piatka   12. júna 2020 bude sprístupnené detské ihrisko v lokalite Na hore v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.  Žiadame obyvateľov o dodržiavanie pokynov prevádzkovateľa!Pokyny prevádzkovateľa detského ihriska Na hore. Multifunkčné ihrisko v lokalite Na hore je z dôvodu výmeny ochranných a bránkových sietí uzatvorené do odvolania. Thu, 11 Jun 2020 13:06:46 GMT Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2020 Komplexné opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v okresoch I až IV v roku 2020Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 Wed, 10 Jun 2020 14:53:32 GMT Oznámenie o vykonaní štátneho vodoochranného dozoru orgánu štátnej vodnej správy http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-vykonani-statneho-vodoochranneho-dozoru-organu-statnej-vodnej-spravy http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-vykonani-statneho-vodoochranneho-dozoru-organu-statnej-vodnej-spravy Ekologické úpravy a premiestnenie existujúceho mokraďového systému do oblasti juhozápadného brehu Štrkoviska Krásna Thu, 04 Jun 2020 06:53:16 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2019 Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2019 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2019Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správaPred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 31.05.2020. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. V Košiciach- Krásnej, dňa 15.05.2020 Tue, 02 Jun 2020 12:51:32 GMT Verejné obstarávanie - stravné lístky http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie---stravne-listky http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie---stravne-listky Verejné obstarávanie - stravné lístky Tue, 02 Jun 2020 12:28:26 GMT Optický internet a digitálna TV http://kosicekrasna.sk/sk/opticky-internet-a-digitalna-tv http://kosicekrasna.sk/sk/opticky-internet-a-digitalna-tv Ak plánujete získať optický internet s digitálnou televíziou a volaniami od ANTIKu za zvýhodnené podmienky, už túto sobotu 6. júna 2020 v čase od 9.00 do 12.00 hod. budete mať pri kaštieli v Krásnej možnosť získať jedinečnú zľavu zo zriaďovacieho poplatku až -50%,  zľavu -30% na set-top box a množstvo ďalších výhod. Bližšie informácie nájdete v liste vo vašich poštových schránkach.  Tue, 02 Jun 2020 12:14:28 GMT Detské ihrisko pri kaštieli a na Golianovej ulici otvorené od stredy 27.5.2020 http://kosicekrasna.sk/sk/detske-ihrisko-pri-kastieli-a-na-golianovej-ulici-otvorene-od-stredy-27-5-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/detske-ihrisko-pri-kastieli-a-na-golianovej-ulici-otvorene-od-stredy-27-5-2020 Oznamujeme obyvateľom, že od stredy 27. mája 2020 budú sprístupnené detské ihriská pri kaštieli a na Golianovej ulici v zmysle opatrenia č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR. Na ihriskách za miestnym úradom a v lokalite IBV Na hore prebieha toho času rekonštrukcia. Obyvateľom budú sprístupnené po jej ukončení. Žiadame obyvateľov o dodržiavanie pokynov prevádzkovateľa! Pokyny prevádzkovateľa detského ihriska pri kaštieli.Pokyny prevádzkovateľa detského ihriska na Golianovej ulici.   Mon, 25 May 2020 13:03:13 GMT Udeľovanie najvyšších ocenení KSK http://kosicekrasna.sk/sk/udelovanie-najvyssich-oceneni-ksk http://kosicekrasna.sk/sk/udelovanie-najvyssich-oceneni-ksk Každoročnou tradíciou Košického samosprávneho kraja je udeľovanie najvyšších ocenení regionálnej samosprávy- Ceny KSK, Ceny predsedu KSK a Čestnej ceny predsedu KSK. Od tohto roku  samosprávny kraj môže udeliť aj ceny Čestné občianstvo KSK a Historická osobnosť regiónu. Tieto ocenenia udeľuje KSK jednotlivcom a kolektívom najmä  za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za vynikajúce výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, technickej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, medicínskej, podnikateľskej a športovej činnosti, za zásluhy o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi a osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji. Ak poznáte vo svojom okolí človeka alebo ľudí, ktorí si toto ocenenie zaslúžia dajte nám o nich vedieť  osobne, e-mailom na adrese sekretariat@kosicekrasna.sk alebo telefonicky na čísle 055/6852874 v termíne do 20. septembra 2020. Mon, 25 May 2020 10:57:37 GMT Staňte sa členom DFS Krasňanka http://kosicekrasna.sk/sk/stante-sa-clenom-dfs-krasnanka http://kosicekrasna.sk/sk/stante-sa-clenom-dfs-krasnanka DFS Krasňanka  má už  dvadsaťročnú tradíciu. Vo svojom programe sa zameriava na miestny  región a jeho okolie . Popri zachovaní tejto tradície však do budúcna plánuje obohatiť svoj repertoár a predovšetkým prilákať nových zanietených priaznivcov folklóru .Preto ak máte chuť tancovať, spievať alebo hrať pridajte sa aj Vy medzi jej mladých členov. Žiadne výberové konanie, konkurz ani nábor. Každý je srdečne vítaný! Telefonický kontakt :  0907180142 ,   0908300721.  Thu, 21 May 2020 06:53:52 GMT Oznam -miestny úrad http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--miestny-urad http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--miestny-urad Oznamujeme občanom, že od pondelka 11.mája 2020 Miestny úrad Mestskej časti Košice-Krásna pracuje v nasledovnom režime :- kancelária prvého kontaktu je otvorená  v zmysle platných úradných hodín- ostatné referáty MÚ vybavujú  žiadosti obyvateľov po telefonickej dohode s pracovníkom príslušného referátuProsíme obyvateľov, aby pri návšteve úradu dodržiavali hygienické pravidlá: nosenie rúška, použitie dezinfekčného prostriedku pri vstupe, vstup po jednom, dodržiavanie 2 m odstupu. Poskytnutie informácií a podanie žiadostí  je možné aj mailom,  telefonicky a poštou.  Tue, 12 May 2020 10:11:34 GMT Žiadosť o dodržiavanie hygienických pravidiel v oblasti triedenia odpadov. http://kosicekrasna.sk/sk/ziadost-o-dodrziavanie-hygienickych-pravidiel--v-oblasti-triedenia-odpadov-- http://kosicekrasna.sk/sk/ziadost-o-dodrziavanie-hygienickych-pravidiel--v-oblasti-triedenia-odpadov-- V čase šírenia koronavírusu je nesmierne dôležité dodržiavanie hygienických pravidiel aj v oblasti triedenia odpadov.Zamestnanci spoločnosti Natur Pack sa preto rozhodli  nazrieť do modrých a žltých kontajnerov na triedený zber. To, čo zistili, je viac ako zarážajúce. V približne tretine modrých kontajnerov sa našli použité hygienické vreckovky alebo servítky a až vo viac ako 60 % žltých kontajnerov sa našli použité jednorazové rukavice, vyrobené z rôznych materiálov. Urgentný videoapel spoločnosti NATUR PACKverejnosti  nájdete po kliknutí SEM Tue, 14 Apr 2020 07:24:21 GMT Oboznámenie seniorov s možnými nástrahami počas pandémie COVID – 19 http://kosicekrasna.sk/sk/oboznamenie-seniorov-s-moznymi-nastrahami-pocas-pandemie--covid-–-19 http://kosicekrasna.sk/sk/oboznamenie-seniorov-s-moznymi-nastrahami-pocas-pandemie--covid-–-19 Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra oboznamuje seniorov s možnými nástrahami počas pandémie  COVID – 19. Viac informácií TU Tue, 07 Apr 2020 09:32:55 GMT Bilancia šitia rúšok http://kosicekrasna.sk/sk/bilancia-sitia-rusok http://kosicekrasna.sk/sk/bilancia-sitia-rusok Dnes sme ukončili šitie rúšok. Do ich výroby sa zapojilo 14 dobrovoľníčok: Ľubica Ostrihoňová, Jolana Pachingerová,  Monika Pachingerová, Veronika Bartošová, Monika Gordoňová, Mária Onderková, Beáta Štofčová, Valéria Hrabovská, Mária Cúrová, Viera Nagyová, Jolana Hricová, Zuzana Nováková,  Paulína Lacková a Janette Porubanová.   Záverečná bilancie tejto akcie : spotrebovalo sa 236 m látky(bavlny), 125 m gumičky, 2000 m lemovacej pásky. Vyrobilo sa 1918 ks  rúšok, ktoré boli odovzdané našim obyvateľom vo veku nad 60 rokov.  Táto aktivita sa stretla zo strany obyvateľov s pozitívnymi ohlasmi, o čom svedčia ďakovné telefonáty a e-maily.        Našim "rúškarkam" ĎAKUJEME. Thu, 02 Apr 2020 09:12:27 GMT Príkaz primátora mesta č. 10/2020 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie http://kosicekrasna.sk/sk/prikaz-primatora-mesta-c--10/2020-na-vykonanie-zachrannych-prac-pocas-vyhlasenej-mimoriadnej-situacie http://kosicekrasna.sk/sk/prikaz-primatora-mesta-c--10/2020-na-vykonanie-zachrannych-prac-pocas-vyhlasenej-mimoriadnej-situacie Príkaz primátora mesta č. 10/2020 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie Thu, 02 Apr 2020 07:01:15 GMT Čierna skládka http://kosicekrasna.sk/sk/cierna-skladka- http://kosicekrasna.sk/sk/cierna-skladka- Je nám veľmi ľúto, že v období riešenia zložitej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu musíme riešiť aj nezodpovedné konanie ľudí (?) zakladajúcich čierne skládky. Ešte viac je nám ľúto, že takáto skládka vznikla na našom pútnickom mieste  pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie pri storočnom dube. Skládka bola ohlásená a zdokomentovaná mestskou políciou, Mestská časť Košice-Krásna zabezpečila jej odstránenie.  Prosíme obyvateľov, aby akúkoľvek informáciu o tejto skládke oznámili mestskej polícii alebo na miestnom úrade MČ Košice-Krásna, tel. 055/6852874, sekretariat@kosicekrasna.sk      I, II, III, IV, V, VI, VII Nikomu nemôže byť ľahostajné prostredie, v ktorom žije. Veríme, že ľudia, ktorí odpad uložili na miesto, kde nemá čo hľadať, sa začnú správať zodpovednejšie! Wed, 25 Mar 2020 09:32:25 GMT Oznam http://kosicekrasna.sk/sk/oznam http://kosicekrasna.sk/sk/oznam Mestská časť Košice-Krásna ruší všetky pripravované  športové, kultúrne a verejné podujatia do odvolania ! Tue, 24 Mar 2020 09:24:40 GMT Obmedzenia pri nakladaní s odpadmi http://kosicekrasna.sk/sk/obmedzenia-pri-nakladani-s-odpadmi http://kosicekrasna.sk/sk/obmedzenia-pri-nakladani-s-odpadmi V týchto dňoch dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Výzvu nájdete na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti alebo po kliknutí SEM. V zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú prevádzky na zber a výkup druhotných surovín, ako aj všetky prevádzky okrem udelených výnimiek (potraviny, lekárne, drogérie, banky, pošty, mobilný operátori) dočasne ZATVORENÉ DO ODVOLANIA. Dochádza však aj k ďalším reálnym obmedzeniam pri výkone služieb v odpadovom hospodárstve. Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.OZV NATUR-PACK situáciu ohľadom preventívnych opatrení pred šírením nákazy koronavírusom starostlivo sleduje a priebežne prijíma patrenia na úrovni tímu NATUR-PACK. Mon, 23 Mar 2020 08:32:36 GMT Dôležité informácie- infografiky http://kosicekrasna.sk/sk/dolezite-informacie--infografiky http://kosicekrasna.sk/sk/dolezite-informacie--infografiky Infografiky - coranavírus- COVID-19 : 10 odporúčaní pri COVID-19- čo robiť ak ste chorý - pomoc sebe a druhým- osoby s vyšším rizikom ochorenia Wed, 18 Mar 2020 11:02:28 GMT Dôležité informácie http://kosicekrasna.sk/sk/dolezite-informacie http://kosicekrasna.sk/sk/dolezite-informacie Dôležité informácie v  rámci opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu :- žiadame obyvateľov, aby nevhadzovali zberný materiál do kontajnerov Ekocharity určených na zber textílií, odevov a obuvi. Zber je zrušený do odvolania !- Firma KOSIT a.s. sťahuje do konca marca veľkokapacitné kontajnery. Týka sa to kontajnerov celoročného upratovania a tiež kontajnerov na zber odpadu z rekreačných, chatových a záhradkárskych lokalít. Zdôvodnenie rozhodnutia nájdete tu:https://www.kosit.sk/obmedzenie-sluzieb-pre-mesto-kosice/?fbclid=IwAR1iGHLlIubLbkexSrvtoAFNGryXKkx40BoNwx6ltkzfMQyab2bH0Z5bxtI- do košickej MHD sa už bez rúška nedostanete. Nos a ústa si môžete zakryť napríklad aj šatkou, šálom alebo inými ochrannými pomôckami. Aj podomácky vyrobené rúško je lepšie ako žiadne. Výzva tu - https://www.kosice.sk/clanok/bez-ochrany-tvare-do-kosickej-mhd-od-pondelka-nevstupujte- pobočka Slovenskej pošty v Krásnej funguje v riadnom pracovnom režime. Vstup je možný iba s rúškom alebo inou ochranou. Pri preberaní sociálnych dávok v najbližších dňoch vyzýva zároveň o dôslednejšie dodržiavanie pravidiel a hygienu. Viac info -  https://www.facebook.com/slovenskaposta/posts/3201116869900388- rúška sa postupne stávajú našou povinnou dennou výbavou. Nosíme ich nie len kvôli sebe ale aj kvôli iným. Pretože zodpovednosť je teraz to, čím chránime seba ale i ostatných. Tue, 17 Mar 2020 07:17:07 GMT Preventívne opatrenia http://kosicekrasna.sk/sk/preventivne-opatrenia http://kosicekrasna.sk/sk/preventivne-opatrenia Mestská časť Košice Krásna  prijala opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu platí nasledovné:1.    Žiadame   obyvateľov,  aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.2.   Rušia sa nasledovné činnosti :cvičenie pre dospelých konané každú stredu v telocvični ZŠ, stretnutia členov klubu seniorov konané každú stredu v zasadačke MÚ, stretnutia DFS Krasňanka,  v celej farnosti nebudú konať sväté omše, rušia sa všetky pobožnosti a stretnutia. Na základe rozhodnutia ÚPSVaR  sa  pozastavuje výkon činnosti : menšie obecné služby ( §12 , § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.  o pomoci v hmotnej núdzi)3.   Informácie obyvateľom sa podávajú aj telefonicky a mailom   Wed, 11 Mar 2020 07:47:47 GMT Rozhodnutie- povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie v Košiciach-Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie--povolenie-na-zvlastne-uzivanie-miestnej-komunikacie-v-kosiciach-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie--povolenie-na-zvlastne-uzivanie-miestnej-komunikacie-v-kosiciach-krasnej Rozhodnutie- povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie v Košiciach-Krásnej Mon, 09 Mar 2020 13:22:02 GMT 100. výročie narodenia prof Michala Lacka http://kosicekrasna.sk/sk/100--vyrocie-narodenia-prof-michala-lacka http://kosicekrasna.sk/sk/100--vyrocie-narodenia-prof-michala-lacka Pozývame obyvateľov k televíznym obrazovkám. TV Lux odvysiela dnes  o 20.30 hod. program V Samárii pri studni -100. výročie narodenia  p. Michala Lacka SJ . Hosťami relácie budú  Doc. Šimon Marinčák,  Dr. Beáta Blehová a Daniel Černý zo Slovenského historického ústavu v Ríme. Mon, 09 Mar 2020 12:56:00 GMT Príkaz primátora mesta č. 1/2020 na vykonanie hygienicko-protiepidemických opatrení http://kosicekrasna.sk/sk/prikaz-primatora-mesta-c--1/2020-na-vykonanie-hygienicko-protiepidemickych-opatreni http://kosicekrasna.sk/sk/prikaz-primatora-mesta-c--1/2020-na-vykonanie-hygienicko-protiepidemickych-opatreni Príkaz primátora mesta č. 1/2020 na vykonanie hygienicko-protiepidemických opatrení Mon, 09 Mar 2020 12:31:22 GMT Gréckokatolícky magazín- oslavy 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka http://kosicekrasna.sk/sk/greckokatolicky-magazin--oslavy-100--vyrocia-narodenia-prof--michala-lacka http://kosicekrasna.sk/sk/greckokatolicky-magazin--oslavy-100--vyrocia-narodenia-prof--michala-lacka Televízny záznam z osláv 100. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osôb gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku- jezuitu prof. Michala Lacka Wed, 12 Feb 2020 07:24:30 GMT Mimoriadne situácie v distribučnej sústave-manuál http://kosicekrasna.sk/sk/mimoriadne-situacie-v-distribucnej-sustave-manual http://kosicekrasna.sk/sk/mimoriadne-situacie-v-distribucnej-sustave-manual Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy robí všetko pre to, aby bola distribúcia elektriny spoľahlivá a bezpečná. Napriek všetkým snahám sa obšas stane, že dochádza k poruchám, či mimoriadnym situáciám. Je dôležité, aby aj v takýchto okamihoch občania vedeli, čo sa deje.  Preto k článku pripájame manuál, ktorý popisuje ako riešiť mimoriadne situácie čo najefektívnejšie. Mon, 10 Feb 2020 08:39:26 GMT Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch http://kosicekrasna.sk/sk/upozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziavanie-ustanoveni-vyplyvajucich-z-predpisov-na-useku-ochrany-pred-poziarmi-v-bytovych-domoch http://kosicekrasna.sk/sk/upozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziavanie-ustanoveni-vyplyvajucich-z-predpisov-na-useku-ochrany-pred-poziarmi-v-bytovych-domoch Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch Mon, 03 Feb 2020 12:01:10 GMT Ekocharita-zber textílií, odevov a obuvi http://kosicekrasna.sk/sk/ekocharita-zber-textilii--odevov-a-obuvi http://kosicekrasna.sk/sk/ekocharita-zber-textilii--odevov-a-obuvi Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s Ekocharitou Slovenska na základe zmluvy z 8. októbra 2019 umiestnila v Krásnej na uliciach Pri Hornáde, Urbárska, Prašná, K lesu, Adamova, Čechovova, Rehoľná, Edisonova  osem kontajnerov  na zber oblečenia a textilu, prostredníctvom ktorých chceme podporovať  charitatívne organizácie a chrániť životné prostredie.  Za uvedené obdobie sa podarilo vyzbierať 6 t textílií, odevov a obuvi! Čo a ako vkladať do kontajnerov Ekocharita  si môžete pozrieť TU I., II., III., IV. Mon, 03 Feb 2020 07:34:39 GMT Ekocharita- zber textílií,odevov a obuvi http://kosicekrasna.sk/sk/ekocharita--zber-textilii-odevov-a-obuvi http://kosicekrasna.sk/sk/ekocharita--zber-textilii-odevov-a-obuvi Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s Ekocharitou Slovenska na základe zmluvy z 8. októbra 2019 umiestnila v Krásnej na  uliciach Pri Hornáde, Urbárska, Prašná, K lesu, Adamova, Čechovova, Rehoľná, Edisonova  osem kontajnerov  na zber oblečenia a textilu, prostredníctvom ktorých chceme podporovať  charitatívne organizácie a chrániť životné prostredie. Za uvedené obdobie sa podarilo vyzbierať 6 t textílií, odevov a obuvi ! Čo a ako vkladať do kontajnerov Ekocharita  si môžete pozrieť TU I., II., III., IV. Mon, 03 Feb 2020 07:29:59 GMT Európske štatistické zisťovanie http://kosicekrasna.sk/sk/europske-statisticke-zistovanie- http://kosicekrasna.sk/sk/europske-statisticke-zistovanie- V termíne od 3. februára do 17. júla 2020 bude prostredníctvom Štatistického úradu SR  prebiehať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky získané informácie sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Tue, 28 Jan 2020 07:53:05 GMT Oslavy 100. výročia narodenia prof Michala Lacka http://kosicekrasna.sk/sk/oslavy-100--vyrocia-narodenia-prof-michala-lacka- http://kosicekrasna.sk/sk/oslavy-100--vyrocia-narodenia-prof-michala-lacka- Tlačová správa Mon, 20 Jan 2020 10:39:39 GMT Slávnosť na počesť 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920-1982) http://kosicekrasna.sk/sk/slavnost-na-pocest-100--vyrocia-narodenia-prof--michala-lacka-sj-(1920-1982) http://kosicekrasna.sk/sk/slavnost-na-pocest-100--vyrocia-narodenia-prof--michala-lacka-sj-(1920-1982) 19. januára 2020 si pripomenieme 100. výročie narodenia významnej osobnosti, rodáka z Krásnej profesora Michala Lacka SJ. Srdečne Vás pozývame na podujatia pripravené pri tejto príležitosti. Na ich príprave sa podieľali:       Slovenský historický ústav v RímeCentrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJvedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzityGréckokatolícka eparchia KošiceRímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-KrásnaMestská časť Košice-KrásnaKaštieľ Krásna, n.o. Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť TU Wed, 08 Jan 2020 10:41:36 GMT Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov v ochrannom pásme NN http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-planovanom-vyrube-drevin-a-krovitych-porastov-v-ochrannom-pasme-nn http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-planovanom-vyrube-drevin-a-krovitych-porastov-v-ochrannom-pasme-nn Spoločnosť PIKOLO s.r.o. ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje , že  v súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je naplánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia. Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/ krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. Odôvodnenie:Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia. Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkovVýzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie     Fri, 03 Jan 2020 07:36:41 GMT Kalendár zvozu triedeného odpadu 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/kalendar-zvozu-triedeneho-odpadu-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/kalendar-zvozu-triedeneho-odpadu-2020 Zvozový kalendár tiedeného odpadu spoločnosti KOSIT, a.s. na rok 2020 Thu, 02 Jan 2020 09:21:25 GMT Cena KSK 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/cena-ksk-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/cena-ksk-2020 Košický samosprávny kraj udeľuje každoročne verejné ocenenie osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Sme hrdí, že tejto pocty sa dostalo aj obyvateľke MČ Košice-Krásna Mgr. Alene Csajkovej, zakladateľke speváckeho zboru Chorus Comenianus. Cenu KSK za prácu s mládežou, za vedenie mladej generácie ku kultúrnym hodnotám a tradíciám a za vzornú reprezentáciu Košického kraja aj za jeho hranicami si prevzala na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal 14. decembra v Štátnom divadle v Košiciach. Srdečne gatulujeme. Foto I, II, III, IV, V, VI, VII Tue, 17 Dec 2019 13:10:56 GMT Projekt ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-zs-s-ms-sv--marka-krizina-v-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-zs-s-ms-sv--marka-krizina-v-krasnej ZŠ s MŠ na Rehoľnej ulici v Krásnej sa zapojila do projektu "Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina", ktorého cieľom je zvýšiť  kvalitu vzdelávania so zameraním na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom vhodne zvolených aktivít v podobe extra hodín. Mon, 02 Dec 2019 08:32:18 GMT Orez stromov http://kosicekrasna.sk/sk/orez-stromov http://kosicekrasna.sk/sk/orez-stromov Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci so Správou mestskej zelene vykonala dňa 22. novembra 2019 orez suchých a chorobou napadnutých konárov stromov v areáli detského ihriska na Rehoľnej ulici. Drevná hmota bola hneď zoštiepkovaná a štiepka následne použitá pri výsadbe tují na Ukrajinskej ulici. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. Wed, 27 Nov 2019 08:32:36 GMT Zber elektroodpadu http://kosicekrasna.sk/sk/zber-elektroodpadu http://kosicekrasna.sk/sk/zber-elektroodpadu Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM ponúka obyvateľom bezplatnú službu zberu elektroodpadu, ktorú si obyvatelia Košíc môžu pohodlne online objednať prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk  Elektroodpad bude odvezený priamo z adresy bydliska, ktorú občania nahlásia v online objednávke. Prvý zber touto formou sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2019, pričom objednávku je potrebné vystaviť najneskôr do 5. decembra 2019. Wed, 20 Nov 2019 08:53:12 GMT Služba zberu elektroodpadu http://kosicekrasna.sk/sk/sluzba-zberu-elektroodpadu http://kosicekrasna.sk/sk/sluzba-zberu-elektroodpadu Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM ponúka obyvateľom bezplatnú službu zberu elektroodpadu, ktorú si obyvateľov Košíc môžu pohodlne online objednať prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu,sk  Elektroodpad bude odvezený priamo z adresy bydliska, ktorú občania nahlásia v online objednávke. Prvý zber touto formou sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2019, pričom objednávku je potrebné vystaviť najneskôr do 5. decembra 2019. Wed, 20 Nov 2019 08:38:59 GMT Výstavba chodníka a rekonštrukcia komunikácie na Vyšnom Dvore http://kosicekrasna.sk/sk/vystavba-chodnika-a-rekonstrukcia-komunikacie-na-vysnom-dvore http://kosicekrasna.sk/sk/vystavba-chodnika-a-rekonstrukcia-komunikacie-na-vysnom-dvore Dňa 6. novembra 2019 pristúpila Mestská časť Košice-Krásna k realizácii stavby "Krásna nad Hornádom, Vyšný Dvor- výstavba chodníka". Stavebné práce realizuje spoločnosť STAVOSERVIS Trebišov s.r.o., prebiehajú v súlade s plánovaným harmonogramom. Toho času je chodník vybetónovaný a pripravený na asfaltovanie.  I., II. , III., IV. Wed, 20 Nov 2019 08:14:33 GMT Projekt "Sadíme strom života" III http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota"--iii http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota"--iii Keďže nám počasie mimoriadne praje, aj v  týchto dňoch pokračujeme vo výsadbe stromčekov, aby sme splnili cieľ  projektu "Sadíme strom života". Výsadba sa realizuje pozdĺž oplotenia školského ihriska, kde sa vysadilo 240 ks tují. I., II., III. Tue, 19 Nov 2019 13:44:46 GMT Údržba lokality IBV Krásna pri jazere http://kosicekrasna.sk/sk/udrzba-lokality-ibv-krasna-pri-jazere http://kosicekrasna.sk/sk/udrzba-lokality-ibv-krasna-pri-jazere Dňa 29. októbra 2019 sa konalo pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti Hope Development s.r.o., predmetom ktorého boloaj mulčovanie a údržba voľných priestranstiev v lokalite IBV Krásna pri jazere. Zo strany spoločnosti bol daný prísľub zabezpečenia údržby v uvedenej lokalite v termíne do 20. novembra 2019. Sme radi, že termín bol zo strany spoločnosti Hope Development s.r.o. dodržaný. I., II., III., IV., V., VI. Tue, 19 Nov 2019 10:22:12 GMT Zateplenie ZŠ s MŠ v Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/zateplenie-zs-s-ms-v-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/zateplenie-zs-s-ms-v-krasnej Mestská časť Košice-Krásna ako vlastník budovy pristúpila k pokračovaniu realizácie zateplenia ZŠ s MŠ -SO 03- Pavilón 3. Stavebný projekt  realizuje na základe výberového konania spoločnosť MAJO-STAV Košice s.r.o. Veríme, že tieto práce prispejú k vytvoreniu príjemného prostredia  pre žiakov, rodičov a učiteľov.  I., II., III., IV. Tue, 19 Nov 2019 10:08:38 GMT Projekt "Sadíme strom života" II http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota"--ii http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota"--ii Mestská časť Košice-Krásna dnes zahájila 2. fázu výsadby stromčekov v rámci projektu "Sadíme strom života". Podarilo sa nám vysadiť 200 ks tují na Ukrajinskej ulici pozdĺž školskej záhrady. Cieľom radovej výsadby je prirodzenou bariérou izolovať areál školy od frekventovanej Ukrajinskej ulice, znížiť hlučnosť a prašnosť. I., II., III., IV., V., VI.,  Wed, 13 Nov 2019 07:13:04 GMT Symbolická záhradka http://kosicekrasna.sk/sk/symbolicka-zahradka http://kosicekrasna.sk/sk/symbolicka-zahradka Mestská časť Košice-Krásna ešte pred sviatkami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých ukončila  rekonštrukciu  a dobudovanie chodníka v symbolickej záhradke na miestnom cintoríne v Krásnej, ktorá je dôstojným miestom posledného odpočinku našich drahých zosnulých. Projekt realizovala mestská časť  svojpomocne v rámci aktivačných prác a  s využitím pracovníkov VPP. Foto :I, II. Wed, 06 Nov 2019 14:34:17 GMT Projekt "Sadíme strom života" http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota" http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota" Mestská časť Košice-Krásna v rámci projektu „Sadíme strom života“ zahájila výsadbu  900 ks stromov na verejných priestranstvách v Krásnej. V 1. fáze projektu, ktorá sa začala v utorok 5. novembra 2019 sme vysadili 12 ks väčších stromčekov pred kaštieľom, pred kostolom  a pri kríži smerom na Nižnú Hutku (foto I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ). 2 fáza bude pokračovať, ak nám to počasie dovolí,  ešte tohto roku, resp. na jar budúceho roku. Projekt je realizovaný v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc a Správou mestskej zelene. Wed, 06 Nov 2019 13:55:19 GMT Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-ministerstva-vnutra-sr-k-hlaseniu-trvaleho-pobytu-obcanov http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-ministerstva-vnutra-sr-k-hlaseniu-trvaleho-pobytu-obcanov Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov Thu, 24 Oct 2019 13:02:45 GMT Výzva pre majiteľov psov http://kosicekrasna.sk/sk/vyzva-pre-majitelov-psov http://kosicekrasna.sk/sk/vyzva-pre-majitelov-psov Na základe podnetu obyvateľov vyzývame nezodpovedných majiteľov, aby obmedzili voľný pohyb a zabezpečili pobyt psov vo svojich dvoroch! Za podmienky držby psa a voľný pohyb psa je zodpovedný výlučne jeho majiteľ! Majitelia svojim nezodpovedným konaním porušujú Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice-Krásna! Pripomíname, že Zákon č. 39/2007 Z. z. ukladá obciam povinnosť odchytávať alebo zabezpečiť odchyt pre túlavé zvieratá na území obce.   Tue, 22 Oct 2019 13:55:19 GMT Linka MHD č. 28 - zmeny http://kosicekrasna.sk/sk/linka-mhd-c--28---zmeny http://kosicekrasna.sk/sk/linka-mhd-c--28---zmeny Oznamujeme obyvateľom, že od 1. októbra 2019 došlo na trase linky MHD č. 28 k nasledovným zmenám:- zriadenie zastávky na znamenie na Pollovej ulici- zriadenie nových spojov na trase Napájadlá - Tramínová počas pracovných dní, a to o 13.31 hod. a 14.29 hod. Cestovný poriadok linky č. 28 TU Fri, 04 Oct 2019 07:06:14 GMT Primátorský kontrolný deň http://kosicekrasna.sk/sk/primatorsky-kontrolny-den http://kosicekrasna.sk/sk/primatorsky-kontrolny-den 24. septembra 2019 sa konal primátorský kontrolný deň v Krásnej, ktorého predmetom bola kontrola:-  plnenia krátkodobých investičných zámerov v Mestskej časti Košice-Krásna- pripravenosti a rozpracovanosti projektovej dokumentácie na rozvoj infraštruktúry a     rekonštrukcie komunikácie na Ukrajinskej ulici-  rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu na križovatke ulíc Ukrajinská-Minská Foto I, II, III, IV, V Wed, 25 Sep 2019 13:34:49 GMT Stanovisko starostu k vráteniu poskytnutej dotácie mestskou časťou Košice – Krásna pre IBV Záhumnie http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-starostu-k-vrateniu-poskytnutej-dotacie-mestskou-castou-kosice-–-krasna-pre-ibv-zahumnie http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-starostu-k-vrateniu-poskytnutej-dotacie-mestskou-castou-kosice-–-krasna-pre-ibv-zahumnie Milí spoluobčania,k viacerým z Vás sa už dostali čiastočné informácie ohľadom vrátenia poskytnutej dotácie mestskou časťou Košice – Krásna pre IBV Záhumnie. Rozhodol som sa Vás o danej veci detailnejšie, faktograficky a pravdivo informovať. Celé znenie stanoviska TU Tue, 20 Aug 2019 13:39:47 GMT Cyklodopravná mapa mesta Košice http://kosicekrasna.sk/sk/cyklodopravna-mapa-mesta-kosice http://kosicekrasna.sk/sk/cyklodopravna-mapa-mesta-kosice Mesto Košice v rámci realizovaného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu" dalo vypracovať  Mapu cyklodopravných trás mesta Košice, ktorá má slúžiť širokej verejnosti za účelom propagácie a rozvoja cyklodopravy v meste. Jej elektronickú verziu si môžete stiahnuť TU. Wed, 14 Aug 2019 08:02:55 GMT Predaj vlastnej úrody a produktov - informácia http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-vlastnej-urody-a-produktov---informacia http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-vlastnej-urody-a-produktov---informacia Ponúkame drobným  pestovatelľom a chovateľom možnosť predaja produktov z vlasnej úrody a z chovu drobnývh hospodárskych zvierat prostredníctvom portálu  www.slovenskyvyrobca.sk.  Na uvedenej stránke je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Služba je pre občanov bezplatná celoročne.       Fri, 19 Jul 2019 10:03:05 GMT Oznam -automat na cestovné lístky http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--automat-na-cestovne-listky http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--automat-na-cestovne-listky S potešením oznamujeme obyvateľom našej mestskej časti, že od dnešného dňa si môžu cestovné lístky na MHD zakúpiť v automate umiestnenom na Žiackej ulici, na stĺpe vedľa autobusovej zastávky. Tue, 02 Jul 2019 11:25:40 GMT Oznam -zmena stanovišťa zastávky MHD linky č.28 http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--zmena-stanovista-zastavky-mhd-linky-c-28 http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--zmena-stanovista-zastavky-mhd-linky-c-28 Oznamujeme obyvateľom, že od 29. júna 2019 je zastávka  MHD nachádzajúca sa na križovatke ulíc Vyšný Dvor-Minská-K majeru  presunutá na ul. K majeru. Mon, 01 Jul 2019 08:30:51 GMT Seniori a ich záľuby 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/seniori-a-ich-zaluby-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/seniori-a-ich-zaluby-2019 Na  celodenný výlet vlakom cestovalo 25 seniorov, ktorí spoznali krásu a históriu mesta Banská Bystrica. Na podujatí "Spoznávame mestskú časť mesta Košice"  medzi stovkou košických seniorov nechýbali ani naši 8 členovia Každý rok si  sviatok „Deň matiek“,pripomenieme posedením v kultúrnom dome v Krásnej s hudobnou skupinou  ECHO BAND, ktorá zabávala 70 senioriek - naše mamičky, babičky a prababičky. V júni sa konala tradičná opekačka -klobáska, víno a hlavne dobrá hudba v  podaní hudobnej skupiny ECHO-bánd,roztancovala 45seniorov pri  altánku za miestnym úradom v Krásnej.  V 2.ročníku behu Desiatka v Krásnej sa  na 10km bežeckú trať ako regulujúci postavili aj naši 10 seniori.                                                                                               Alžbeta Bugošová Opekačka pri altánku za MÚ Výlet do Banskej Bystrice                  Jednodňový autobusový zájazd na termálne kúpelisko Tiszaújváros 25.6.2019      Klub seniorov v Krásnej pripravil pre svojich členov Juniáles-tanečnú zábavu s hudobnou skupinou ECHO BAND v nedeľu 23.6.2019 v kaštieli.             Thu, 20 Jun 2019 06:08:28 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2018 Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správaPred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 10.05.2019. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. V Košiciach- Krásnej, dňa 27.05.2019   Tue, 18 Jun 2019 13:05:11 GMT Oznam- odvoz komunálneho odpadu http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--odvoz-komunalneho-odpadu http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--odvoz-komunalneho-odpadu     Oznamujeme obyvateľom, že v spoločnosti KOSIT, a.s. došlo k zmene organizácie odvozu komunálneho odpadu v Mestskej časti Košice-Krásna. Preto prosíme obyvateľov, aby svoje nádoby na komunálny odpad vykladali pred bránu už od 6.00 hod. Thu, 09 May 2019 08:19:19 GMT Zákaz pálenia odpadov! http://kosicekrasna.sk/sk/zakaz-palenia-odpadov! http://kosicekrasna.sk/sk/zakaz-palenia-odpadov! Upozorňujeme obyvateľov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé! Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu  Zákona o ochrane pred požiarmi , Zákona o odpadoch a Občianskeho zákonníka,  v zmysle ktorého nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Na likvidáciu bioodpadu môžu obyvatelia využiť kontajner na bioodpad. Termíny rozmiestnenia kontajnerov si môžete pozrieť na  https://kosicekrasna.sk/sk/zivot-v-krasnej/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov Thu, 28 Mar 2019 10:04:45 GMT Máte už doma kompostér? http://kosicekrasna.sk/sk/mate-uz-doma-komposter? http://kosicekrasna.sk/sk/mate-uz-doma-komposter? Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 1. augusta 2018  distribuuje kompostovacie zásobníky všetkým obyvateľom mesta, ktorí oň požiadajú prostredníctvom žiadosti, uverejnenej na stránkach www.kosice.sk alebo www.kosit.sk. O dodanie kompostovacieho zásobníka môže požiadať kaťdý obyvateľ mesta Košice-platca odpadu s prideleným evidenčným číslom poplatníka, bývajúci v rodinnom dome so záhradou. Rozvoz kompostovacích zásobníkov zabezpečí spoločnosť KOSIT, a to každý pracovný deň a v sobotu, podľa toho aký čas si občan v žiadosti zvolí. Je možné si ho vyzdvihnúť aj osobne na adrese KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice Wed, 27 Mar 2019 10:10:14 GMT Prenájom telocvične http://kosicekrasna.sk/sk/prenajom-telocvicne http://kosicekrasna.sk/sk/prenajom-telocvicne Mestská časť Košice-Krásna zabezpečila pre obyvateľov možnosť prenajatia priestorov  telocvične základnej školy v Krásnej pre športové aktivity.  Telocvičňu môžu využívať skupiny, ktoré požiadali o užívanie mestskú časť, a to  v čase od  17.00 do 21.00 hod. Harmonogram prenájmu si môžete pozrieť TU Fri, 22 Mar 2019 09:15:09 GMT Termíny rozmiestnenia kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2020 : 18. apríl2. a 16.  máj13. a 27.  jún11. júl1. a 15.  august5. a 19.  september3. a 31.  október Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad!  Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad! Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2020:Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu. Termín   Umiestnenie 28.02.-   06.03.2020 Smutná (parkovisko pri cintoríne), Keldišova (armádny brod k Hornádu) 27.03.- 03.04.2020   Opátska 18 (za MÚ),  Šuhajova 08.05.- 15.05.2020   Kladenská č. 51, Beniakova č. 19 05.06.- 12.06.2020   Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu) 03.07.-10.07.2020   Štrková  č. 25, Prašná č.6 31.07. - 07.08.2020   Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri sídlisku č.12 28.08.-  04.09.2020 Križovatka  Konopná, Edisonova (p. č. 6525/4), Nad Belogradom (koniec ulice) 25.09.- 02.10.2020   Kladenská č.51, Beniakova č.19 23.10 - 30.10.2020   Smutná (parkovisko pri cintoríne), 1. mája č.41 20.11 - 27.11.2020   Keldišova (armádny brod k Hornádu),  Urbárska ( koniec ulice)     Wed, 27 Feb 2019 10:32:00 GMT Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018  Mon, 04 Feb 2019 14:02:58 GMT Kaštieľ v Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/kastiel-v-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/kastiel-v-krasnej Nášmu kaštieľu sa dostalo milej pozornosti od známeho sprievodcu Košicami PhDr. Milana Kolcuna, ktorý ho s ďalšími piatimi košickými kaštieľmi spomenul vo svojej "videopotulke". Celý záznam si môžete pozrieť na TV Košice Mon, 21 Jan 2019 08:34:52 GMT Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 Wed, 02 Jan 2019 14:38:41 GMT Opatrovateľská služba od 1.januára 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/opatrovatelska-sluzba-od-1-januara-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/opatrovatelska-sluzba-od-1-januara-2019 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto rozširuje od 1. januára 2019 poskytovanie sociálnych služieb - opatrovateľskú službu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o sociálnej odkázanosti na sociálnu službu ( stupeň odkázanosti najmenej II). Pracovníci SČK Vám pomôžu pri vybavovaní rozhodnutia o odkázanosti a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti. Viac informácií získate v poradni SČK na Komenského ul. č.19, e-mail: poradna.ke@redcross.sk, tel. 0948 421130, 0903 782836.   Wed, 19 Dec 2018 07:36:38 GMT Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 Wed, 19 Sep 2018 12:49:32 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Zámer predaja  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :Predmet predaja: pozemok-parcela reg. C- KN, parcelné číslo 2144/38Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorieKatastrálne územie: KrásnaLV č.: 2287Výmera: 220 m²Vlastnícky podiel: 1/1Účel predaja: verejný záujem – výstavba líniovej stavby „R2 Šaca- Košické Olšany“Spôsob predaja: priamy predajKúpna cena: 11.359,92 EURKupujúci : Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:03:31 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice Priamy predaj nehnuteľného majetku  v súlade s § 9a, ods. 1 písm. c.) -   rodinný dom so súpisným č. 204, stojaci na parcele reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  a pozemok – parcela reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 813 m², evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  spolu  za cenu 8.200 EUR (slovom osemtisícdvesto eur) pre: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, IČO: 00331643, DIČ : 202077345 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018 na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:02:14 GMT Multifunkčné ihrisko - nový prevádzkový režim http://kosicekrasna.sk/sk/multifunkcne-ihrisko---novy-prevadzkovy-rezim http://kosicekrasna.sk/sk/multifunkcne-ihrisko---novy-prevadzkovy-rezim Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna  z dôvodu predchádzania prejavom vandalizmu a rušenia nočného pokoja, od 1. augusta 2018 zavádza nový režim prevádzkovania multifunkčného ihriska za miestnym úradom  na Opátskej ulici č. 18.  Ihrisko bude prístupné počas celého týždňa (pondelok – nedeľa)  v čase od 8.00 do 20.00 hodiny. Dovoľujeme si návštevníkov multifunkčného ihriska požiadať, aby rešpektovali pokyny správcu a  nový prevádzkový režim. Mon, 30 Jul 2018 11:44:28 GMT Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice k nezákonnému postupu poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Petra Tomka a Františka Klika pri schvaľovaní Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, uznesenia 411 a 422. Wed, 18 Jul 2018 07:25:49 GMT Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/ambulantna-pohotovostna-sluzba-od-1-7-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/ambulantna-pohotovostna-sluzba-od-1-7-2018 Od 1. júla 2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. Dávame Vám na vedomie nové rozmiestnenie pevných bodov APS pre dospelých a pre deti a dorast, ktoré si môžete pozrieť TU. Wed, 18 Jul 2018 07:20:52 GMT Odstránenie buriny z pozemkov- výzva http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-buriny-z-pozemkov--vyzva http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-buriny-z-pozemkov--vyzva Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je vlastník, nájomca a správca pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona povinný, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenieVašich pozemkov, toré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. Pri neplnení tejto povinnosti, dáva mestská časť návrh na priame konanie na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Košiciach,  ktorý pri zistení priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330,- €. Thu, 28 Jun 2018 08:08:33 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017   Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: - Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017 - Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správa Pred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 17.06.2018. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou.   V Košiciach- Krásnej, dňa 01.06.2018   Mon, 18 Jun 2018 15:47:49 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2016 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2016 Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:- Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016- Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správaPred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 27.06.2017. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. V Košiciach- Krásnej, dňa 12.06.2017 Mon, 18 Jun 2018 15:42:49 GMT Verejné obstarávanie - záznamy z vyhodnotenia cenových ponúk http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie---zaznamy-z-vyhodnotenia-cenovych-ponuk http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie---zaznamy-z-vyhodnotenia-cenovych-ponuk 2019: Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely 2019 ( 16.01.2019) Oprava a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v Mestskej časti Košice-Krásna 2019 ( 16.01.2019) 2018: Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice- Krásna 2018 (07.03.2018) Grafické práce a tvorba Krasňančana 2018 - 2019 (07.03.2018) Oprava komunikácií a výtlkov vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna 2018 (07.03.2018) Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely 2018 (07.03.2018) Svetelno- technická štúdia verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice- Krásna (21.03.2018)   2017: Kompletná poradensko- konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania v súlade so zákonam č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (28.03.2018) Grafické práce a tvorba Krasňančana 2017-2018 (12.04.2017) Kosenie verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice- Krásna 2017 (02.05.2017) Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie a bleskozvodov vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna (31.05.2017) Počítačové zostavy pre učtáreň a mzdové pracovisko - ZRUŠENÉ (03.07.2017) Prenájom farebného multifunkčného zariadenia - ZRUŠENÉ (03.07.2017) Počítačové zostavy pre učtáreň a mzdové pracovisko (23.08.2017) Prenájom farebného multifunkčného zariadenia (23.08.2017) Cestná komunikácia Pollova, Na močidlách - zrovnanie I. etapy 5cm (08.08.2017) Rekonštrukcia komunikácie na Prašnej ulici, C3-MO 6,50/30" (26.09.2017) Vodovod- výkopové a prípravné práce - ul. sv. Gorazda (26.09.2017) Rekonštrukcia chodníka a rekonštrukcia a vyčistenie hltača vody (29.06.2017) Zimná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Košice- Krásna 2017-2018 (25.10.2017) Správa a údržba futbalového štadióna, ihrísk a záhrady vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna - ZRUŠENÉ (04.12.2017) Oprava a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu  v Mestskej časti Košice- Krásna (04.12.2017) Posypová soľ (04.12.2017)     Wed, 14 Feb 2018 08:40:59 GMT Výročná správa a dodatok správy audítora - 2015 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-a-dodatok-spravy-auditora---2015 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-a-dodatok-spravy-auditora---2015 Výročná správa za rok 2015 Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015 Tue, 20 Dec 2016 15:17:29 GMT