Mestská časť Košice Krásna - Úradná tabuľa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Krásna č. 1/2020 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vseobecne-zavazne-nariadenie-mestskej-casti-kosice---krasna-c--1/2020 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavseobecne-zavazne-nariadenie-mestskej-casti-kosice---krasna-c--1/2020 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Krásna č. 1/2020, ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej časti Košice - Krásna. Pripomienky k VZN č. 1/2020 je možné doručiť v písomnej alebo elektronickej forme na Miestny úrad MČ Košice - Krásna v lehote do 17.08.2020. Fri, 07 Aug 2020 08:09:16 GMT Verejné obstarávanie-GASTRO http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejne-obstaravanie-gastro http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejne-obstaravanie-gastro Thu, 30 Jul 2020 13:03:57 GMT Výberové konanie na pracovné miesto : Údržbár http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vyberove-konanie-na-pracovne-miesto-:-udrzbar http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavyberove-konanie-na-pracovne-miesto-:-udrzbar Wed, 29 Jul 2020 08:16:41 GMT Verejné obstarávanie- Výber dodávateľa stavebných prác: ,,Rekonštrukcia – Areál ZŠ a MŠ sv. Marka Križina, budova MV3“ http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejne-obstaravanie--vyber-dodavatela-stavebnych-prac:----rekonstrukcia-–-areal-zs-a-ms-sv--marka-krizina--budova-mv3“ http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejne-obstaravanie--vyber-dodavatela-stavebnych-prac:----rekonstrukcia-–-areal-zs-a-ms-sv--marka-krizina--budova-mv3“ Fri, 03 Jul 2020 09:39:08 GMT Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2020 Wed, 10 Jun 2020 14:53:32 GMT Oznámenie o vykonaní štátneho vodoochranného dozoru orgánu štátnej vodnej správy http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznamenie-o-vykonani-statneho-vodoochranneho-dozoru-organu-statnej-vodnej-spravy http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznamenie-o-vykonani-statneho-vodoochranneho-dozoru-organu-statnej-vodnej-spravy Ekologické úpravy a premiestnenie existujúceho mokraďového systému do oblasti juhozápadného brehu Štrkoviska Krásna Thu, 04 Jun 2020 06:53:16 GMT Verejné obstarávanie - stravné lístky http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejne-obstaravanie---stravne-listky http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejne-obstaravanie---stravne-listky Tue, 02 Jun 2020 12:28:26 GMT Príkaz primátora mesta č. 10/2020 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/prikaz-primatora-mesta-c--10/2020-na-vykonanie-zachrannych-prac-pocas-vyhlasenej-mimoriadnej-situacie http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaprikaz-primatora-mesta-c--10/2020-na-vykonanie-zachrannych-prac-pocas-vyhlasenej-mimoriadnej-situacie Príkaz primátora mesta č. 10/2020 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie Thu, 02 Apr 2020 07:01:15 GMT Rozhodnutie- povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie v Košiciach-Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/rozhodnutie--povolenie-na-zvlastne-uzivanie-miestnej-komunikacie-v-kosiciach-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabularozhodnutie--povolenie-na-zvlastne-uzivanie-miestnej-komunikacie-v-kosiciach-krasnej Mon, 09 Mar 2020 13:22:02 GMT Príkaz primátora mesta č. 1/2020 na vykonanie hygienicko-protiepidemických opatrení http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/prikaz-primatora-mesta-c--1/2020-na-vykonanie-hygienicko-protiepidemickych-opatreni http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaprikaz-primatora-mesta-c--1/2020-na-vykonanie-hygienicko-protiepidemickych-opatreni Príkaz primátora mesta č. 1/2020 na vykonanie hygienicko-protiepidemických opatrení Mon, 09 Mar 2020 12:31:22 GMT Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/upozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziavanie-ustanoveni-vyplyvajucich-z-predpisov-na-useku-ochrany-pred-poziarmi-v-bytovych-domoch http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaupozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziavanie-ustanoveni-vyplyvajucich-z-predpisov-na-useku-ochrany-pred-poziarmi-v-bytovych-domoch Mon, 03 Feb 2020 12:01:10 GMT Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/stanovisko-ministerstva-vnutra-sr-k-hlaseniu-trvaleho-pobytu-obcanov http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulastanovisko-ministerstva-vnutra-sr-k-hlaseniu-trvaleho-pobytu-obcanov Thu, 24 Oct 2019 13:02:45 GMT Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaupovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018  Mon, 04 Feb 2019 14:02:58 GMT Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 Wed, 19 Sep 2018 12:49:32 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Wed, 15 Aug 2018 12:03:31 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice Wed, 15 Aug 2018 12:02:14 GMT Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulastanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice k nezákonnému postupu poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Petra Tomka a Františka Klika pri schvaľovaní Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, uznesenia 411 a 422. Wed, 18 Jul 2018 07:25:49 GMT Odkaz pre starostu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/odkaz-pre-starostu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaodkaz-pre-starostu Odkaz pre starostuPo úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu. Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomocĎakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“ Wed, 08 Nov 2017 08:01:12 GMT