Mestská časť Košice Krásna - Úradná tabuľa Verejné obstarávanie-nákup úžitkového automobilu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejne-obstaravanie-nakup-uzitkoveho-automobilu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejne-obstaravanie-nakup-uzitkoveho-automobilu Tue, 18 Feb 2020 08:39:02 GMT Verejné obstarávanie-ihrisko- vybudovanie závlahového systému, prehĺbenie jestvujúcej studne, revitalizácia ihriska http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejne-obstaravanie-ihrisko--vybudovanie-zavlahoveho-systemu--prehlbenie-jestvujucej-studne--revitalizacia-ihriska- http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejne-obstaravanie-ihrisko--vybudovanie-zavlahoveho-systemu--prehlbenie-jestvujucej-studne--revitalizacia-ihriska- Mon, 10 Feb 2020 08:05:57 GMT Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/upozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziavanie-ustanoveni-vyplyvajucich-z-predpisov-na-useku-ochrany-pred-poziarmi-v-bytovych-domoch http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaupozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziavanie-ustanoveni-vyplyvajucich-z-predpisov-na-useku-ochrany-pred-poziarmi-v-bytovych-domoch Mon, 03 Feb 2020 12:01:10 GMT Verejná vyhláška-územné rozhodnutie o umiestnení stavby- Implementácia GSM-R do siete ŽSR http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejna-vyhlaska-uzemne-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby--implementacia-gsm-r-do-siete-zsr http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejna-vyhlaska-uzemne-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby--implementacia-gsm-r-do-siete-zsr Tue, 21 Jan 2020 09:53:35 GMT Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vyzva-na-vykonanie-vyrubu/okliesnenia-stromov-v-ochrannom-pasme-vn/vvn-vedeni http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavyzva-na-vykonanie-vyrubu/okliesnenia-stromov-v-ochrannom-pasme-vn/vvn-vedeni Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky Tue, 14 Jan 2020 10:01:06 GMT Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na roky 2020-2022 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/navrh-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-kosice-krasna-na-roky-2020-2022 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulanavrh-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-kosice-krasna-na-roky-2020-2022   Tue, 03 Dec 2019 15:05:45 GMT Verejné obstarávanie-vyhlásenie zákazky 12.11.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejne-obstaravanie-vyhlasenie-zakazky-12-11-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejne-obstaravanie-vyhlasenie-zakazky-12-11-2019 Tue, 12 Nov 2019 11:06:06 GMT Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 30.10.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejne-obstaravanie--vyhlasenie-zakazky--30-10-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejne-obstaravanie--vyhlasenie-zakazky--30-10-2019 Wed, 30 Oct 2019 15:29:15 GMT Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/stanovisko-ministerstva-vnutra-sr-k-hlaseniu-trvaleho-pobytu-obcanov http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulastanovisko-ministerstva-vnutra-sr-k-hlaseniu-trvaleho-pobytu-obcanov Thu, 24 Oct 2019 13:02:45 GMT Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavolby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020 Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou, a to v listinnej forme na adresu miestneho úradu, alebo elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@kosicekrasna.sk  tak, aby žiadosť bola doručená na adresu miestneho úradu, resp. na e-mailovú adresu najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb ( t.j. najneskôr 10.01.2020). Žiadosť o voľbu poštou (http://www.minv.sk/?nr20-posta2) musí obsahovať:  - meno a priezvisko- rodné číslo- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike- adresu miestneho pobytu v cudzine Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Informácia pre voličaMenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií Oznámenie o čase a mieste konania volieb, vytvorenie volebných okrskov Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  je potrebné doručiť  osobne alebo elektronicky na adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk do 08.01.2020.e-mailová adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: sekretariat@kosicekrasna.sk     Mon, 21 Oct 2019 08:17:04 GMT Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemku p.č. 7025 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejna-obchodna-sutaz--prenajom-pozemku-p-c--7025 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejna-obchodna-sutaz--prenajom-pozemku-p-c--7025 Fri, 04 Oct 2019 09:05:12 GMT Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/plan-zasadnuti-miestnej-rady-a-miestneho-zastupitelstva-na-ii--polrok-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaplan-zasadnuti-miestnej-rady-a-miestneho-zastupitelstva-na-ii--polrok-2019 Wed, 11 Sep 2019 09:52:02 GMT Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/rozhodnutie-o-preruseni-kolaudacneho-konania--stavebny-objekt-so-miestne-spojovacie-a-obsluzne-komunikacie-stavby-ibv-kosice-krasna--lokalita-na-hore-ii http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabularozhodnutie-o-preruseni-kolaudacneho-konania--stavebny-objekt-so-miestne-spojovacie-a-obsluzne-komunikacie-stavby-ibv-kosice-krasna--lokalita-na-hore-ii Tue, 06 Aug 2019 10:22:15 GMT Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o. ul. Golianova, Košice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-rozsirenie-optickej-siete-swan-ke-s-r-o--ul--golianova--kosice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabularozhodnutie-o-umiestneni-stavby-rozsirenie-optickej-siete-swan-ke-s-r-o--ul--golianova--kosice Fri, 19 Jul 2019 07:43:49 GMT Predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NDS, a.s. http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/predaj-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-pre-nds--a-s- http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulapredaj-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-pre-nds--a-s- Thu, 28 Feb 2019 13:06:14 GMT Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaupovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018  Mon, 04 Feb 2019 14:02:58 GMT Oznam - zmena úradných hodín http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznam---zmena-uradnych-hodin http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznam---zmena-uradnych-hodin Oznamujeme obyvateľom, že s platnosťou od 1. februára 2019 dochádza k zmene úradných hodín:  Pondelok: 08:00 - 17:00 Utorok: 08:00 - 16:00 Streda: 08:00 - 17:00 Štvrtok: nestránkový deň     Piatok: 08:00 - 12:00 Thu, 31 Jan 2019 07:56:47 GMT Zámer - Prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa -p.č. 6883 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer---prenajom-nehnutelnosti-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela--p-c--6883 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer---prenajom-nehnutelnosti-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela--p-c--6883 Fri, 25 Jan 2019 08:13:14 GMT Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 Wed, 19 Sep 2018 12:49:32 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku v správe Mestskej časti Košice- Krásna http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku-v-sprave-mestskej-casti-kosice--krasna http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku-v-sprave-mestskej-casti-kosice--krasna Thu, 16 Aug 2018 10:47:36 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Wed, 15 Aug 2018 12:03:31 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice Wed, 15 Aug 2018 12:02:14 GMT Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 Wed, 15 Aug 2018 12:00:57 GMT Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 09 Aug 2018 07:02:52 GMT Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulastanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice k nezákonnému postupu poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Petra Tomka a Františka Klika pri schvaľovaní Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, uznesenia 411 a 422. Wed, 18 Jul 2018 07:25:49 GMT Odkaz pre starostu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/odkaz-pre-starostu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaodkaz-pre-starostu Odkaz pre starostuPo úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu. Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomocĎakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“ Wed, 08 Nov 2017 08:01:12 GMT