Mestská časť Košice Krásna - Úradná tabuľa VZN č.3-2019- zverejnenie návrhu 11.9.20019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vzn-c-3-2019--zverejnenie-navrhu-11-9-20019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavzn-c-3-2019--zverejnenie-navrhu-11-9-20019 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna Wed, 11 Sep 2019 13:35:17 GMT VZN č. 2-2019- zverejnenie návrhu 11.9.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vzn-c--2-2019--zverejnenie-navrhu-11-9-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavzn-c--2-2019--zverejnenie-navrhu-11-9-2019 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice-Krásna Wed, 11 Sep 2019 13:04:37 GMT Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/plan-zasadnuti-miestnej-rady-a-miestneho-zastupitelstva-na-ii--polrok-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaplan-zasadnuti-miestnej-rady-a-miestneho-zastupitelstva-na-ii--polrok-2019 Wed, 11 Sep 2019 09:52:02 GMT VZN č.1-2019- zverejnenie návrhu 28.08.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vzn-c-1-2019--zverejnenie-navrhu-28-08-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavzn-c-1-2019--zverejnenie-navrhu-28-08-2019 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určovaní, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice- Krásna.  Wed, 28 Aug 2019 11:47:14 GMT Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/rozhodnutie-o-preruseni-kolaudacneho-konania--stavebny-objekt-so-miestne-spojovacie-a-obsluzne-komunikacie-stavby-ibv-kosice-krasna--lokalita-na-hore-ii http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabularozhodnutie-o-preruseni-kolaudacneho-konania--stavebny-objekt-so-miestne-spojovacie-a-obsluzne-komunikacie-stavby-ibv-kosice-krasna--lokalita-na-hore-ii Tue, 06 Aug 2019 10:22:15 GMT Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania-Rýchlostná cesta R2 Šaca-Košické Oľšany http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-a-upovedomenie-o-zacati-konania-rychlostna-cesta-r2-saca-kosicke-olsany http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-a-upovedomenie-o-zacati-konania-rychlostna-cesta-r2-saca-kosicke-olsany Tue, 06 Aug 2019 09:51:20 GMT Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o. ul. Golianova, Košice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-rozsirenie-optickej-siete-swan-ke-s-r-o--ul--golianova--kosice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabularozhodnutie-o-umiestneni-stavby-rozsirenie-optickej-siete-swan-ke-s-r-o--ul--golianova--kosice Fri, 19 Jul 2019 07:43:49 GMT Verejná vyhláška-Krásna nad Hornádom, Vyšný Dvor, výstavba chodníka http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejna-vyhlaska-krasna-nad-hornadom--vysny-dvor--vystavba-chodnika http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejna-vyhlaska-krasna-nad-hornadom--vysny-dvor--vystavba-chodnika Thu, 11 Jul 2019 08:01:36 GMT Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-verejnou-vyhlaskou http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-verejnou-vyhlaskou Tue, 09 Jul 2019 06:38:25 GMT SPP- Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/spp--oznamenie-bezprostrednej-hrozby-havarie-plynarenskych-zariadeni http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaspp--oznamenie-bezprostrednej-hrozby-havarie-plynarenskych-zariadeni Tue, 14 May 2019 12:32:06 GMT Vyhlásenie mimoriadnej situácie http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vyhlasenie-mimoriadnej-situacie http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavyhlasenie-mimoriadnej-situacie Fri, 29 Mar 2019 10:48:18 GMT Predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NDS, a.s. http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/predaj-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-pre-nds--a-s- http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulapredaj-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-pre-nds--a-s- Thu, 28 Feb 2019 13:06:14 GMT Výzva na doplnenie podania vo veci umiestnenia stavby pod názvom : Obytný súbor Golian- I. etapa http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vyzva-na-doplnenie-podania-vo-veci-umiestnenia-stavby-pod-nazvom-:-obytny-subor-golian--i--etapa http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavyzva-na-doplnenie-podania-vo-veci-umiestnenia-stavby-pod-nazvom-:-obytny-subor-golian--i--etapa Mon, 25 Feb 2019 07:44:25 GMT Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaupovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018  Mon, 04 Feb 2019 14:02:58 GMT Oznam - zmena úradných hodín http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznam---zmena-uradnych-hodin http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznam---zmena-uradnych-hodin Oznamujeme obyvateľom, že s platnosťou od 1. februára 2019 dochádza k zmene úradných hodín:  Pondelok: 08:00 - 17:00 Utorok: 08:00 - 16:00 Streda: 08:00 - 17:00 Štvrtok: nestránkový deň     Piatok: 08:00 - 12:00 Thu, 31 Jan 2019 07:56:47 GMT Zámer - Prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa -p.č. 6883 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer---prenajom-nehnutelnosti-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela--p-c--6883 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer---prenajom-nehnutelnosti-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela--p-c--6883 Fri, 25 Jan 2019 08:13:14 GMT Oznámenie o začatí kolaudačného konania-komunikácie Na hore II http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-komunikacie-na-hore-ii http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-komunikacie-na-hore-ii Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií oznamuje v zmysle príslušných zákonov účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania  a nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 15.1.2019 o 10.00 hod. so stretnutím na začiatku Tokajskej ulice- stavebný objekt SO Miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby "IBV Košice-Krásna, lokalita Na hore II". Svoje námietky a stanoviská k návrhu môžu dotknuté orgány uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, prípadne e-mailom na adresu : vystavba@kosicekrasna.sk.Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 20 Dec 2018 08:05:51 GMT Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - parc. č. 3490-3, 3492-2 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/informacia-o-skonceni-vyvlastnovacieho-konania---parc--c--3490-3--3492-2 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulainformacia-o-skonceni-vyvlastnovacieho-konania---parc--c--3490-3--3492-2 Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim v platnom znení, informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca- Košické Olšany": a) účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby "R2 Šaca- Košické Olšany", b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001,c) katastrálne územie: Krásna,d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN- C č. 3490/3 a 3492/2. Wed, 24 Oct 2018 08:13:36 GMT Oznámenie o vydaní stavebné povolenia - Výstavba chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznamenie-o-vydani-stavebne-povolenia---vystavba-chodnikov-na-opatskej-a-ziackej-ulici http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznamenie-o-vydani-stavebne-povolenia---vystavba-chodnikov-na-opatskej-a-ziackej-ulici Mesto Košice ako príslušný správny orgán vydalo dňa 19. októbra 2018 stavebné povolenie pre stavbu "Výstavba chodníkov na Opátskej a Žiackej ulici" v sklade stavebných objektov SO 01 Spevnené plochy a SO 02 Dažďová kanalizácia, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch, (parcely registra E KN) s parcelnými číslami 45, 48, 51, 55 99, 103, 104, 108, 3-109/504, 110/501, 110/502, 129/503 v katastrálnom území Krásna pre stavebníka: Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 00 691 020. Úplné znenie stavebného povolenia si môžete prečítať TU. Tue, 23 Oct 2018 05:08:18 GMT Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 Wed, 19 Sep 2018 12:49:32 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku v správe Mestskej časti Košice- Krásna http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku-v-sprave-mestskej-casti-kosice--krasna http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku-v-sprave-mestskej-casti-kosice--krasna Thu, 16 Aug 2018 10:47:36 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Wed, 15 Aug 2018 12:03:31 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice Wed, 15 Aug 2018 12:02:14 GMT Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 Wed, 15 Aug 2018 12:00:57 GMT Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 09 Aug 2018 07:02:52 GMT Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulastanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice k nezákonnému postupu poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Petra Tomka a Františka Klika pri schvaľovaní Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, uznesenia 411 a 422. Wed, 18 Jul 2018 07:25:49 GMT Odkaz pre starostu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/odkaz-pre-starostu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaodkaz-pre-starostu Odkaz pre starostuPo úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu. Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomocĎakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“ Wed, 08 Nov 2017 08:01:12 GMT