Prístup uzamknutý
PRIHLÁSENIE DO ADMINISTRÁCIE
Podpora

Editácia záznamu.

Odstránenie záznamu bez návratu.

Záznam je na stránke zobrazovaný.

Záznam nie je na stránke zobrazovaný.

Zobrazenie záznamu.

Uloženie záznamu.

Uzatvorenie formuláru bez uloženia záznamu.

Pridanie nového záznamu.

Výpis existujúcich záznamov podľa zvolených kritérií a radenia.

Filter výpisu existujúcich záznamov podľa zvolenej časti webstránky.

Filter výpisu existujúcich záznamov podľa zvolenej sekcie.

Triedenie výpisu existujúcich záznamov podľa zvoleného záznamu.

Listovanie výpisu existujúcich záznamov na ďalších stranách.

Zobrazenie textu v novom okne.

Foto s týmto názvom neexistuje.
Kliknite na Zmazať foto, alebo vložte nové.

Zmena hesla.

Poradové číslo záznamu v databáze. Prideľuje systém.

Výber šablóny preddefinovaného vzhľadu web stránky alebo časti web stránky. Vyberte jednu z možností.

Názov článku zobrazovaný na stránke nad článkom.
Napríklad: Výročná správa za rok 2011

Url adresa článku, tak ako je viditeľná v adresnom riadku prehliadača. Systém vám automaticky ponúkne vhodnú url adresu odvodenú od Názvu článku, ktorú môžete upraviť podľa potreby. Url adresa by mala byť odvodená od Názvu článku a nesmie sa zhodovať s url adresou iného článku. Url zadávajte čím kratšiu a čím výstižnejšiu k obsahu článku, tak aby bola ľahko zapamätateľná pre užívateľa.
Pozor dôležité: Nepoužívajte interpunkčné znamienka, veľké písmená, medzery a iné znaky nepredstavujúce písmená alebo číslice. Jednotlivé slová spájajte znakom "-"
Napríklad: vyrocna-sprava-za-rok-2011

Meta značka description. Vložte text výstižne popisujúci obsah článku v rozsahu 1 až 2 viet. Uvedený text nie je zobrazovaný na stránke, ale v jej kóde. Je využívaný vyhľadávačmi vo výsledku vyhľadávania, ako popis nájdenej web stránky ihneď pod Názvom (odkazom). Pokiaľ text nezadáte, vyhľadávač na toto miesto vloží časť obsahu stránky, ktorý nemusí byť výstižný.
Napríklad: Výročná správa hospodárenia ospoločnosti XYZ s.ro. za rok 2011....

Názov sekcie. Články označené rovnakým názvom sekcie budú zobrazené pri výpise danej sekcie v skupine spolu. Vyberte z existujúcich názvov sekcií z výberového políčka, alebo napíšte do políčka nový názov sekcie.
Napríklad: Výberové konania

Url adresa sekcie, tak ako je viditeľná v adresnom riadku prehliadača. Systém vám automaticky ponúkne vhodnú url adresu odvodenú od Názvu sekcie, ktorú môžete upraviť podľa potreby. Url adresa by mala byť odvodená od Názvu sekcie a nesmie sa zhodovať s url adresou iného článku. Url zadávajte čím kratšiu a čím výstižnejšiu k obsahu sekcie, tak aby bola ľahko zapamätateľná pre užívateľa.
Pozor dôležité: Nepoužívajte interpunkčné znamienka, veľké písmená, medzery a iné znaky nepredstavujúce písmená alebo číslice. Jednotlivé slová spájajte znakom "-"
Napríklad: vyberove-konania

Výberom z predvolených hodnôt, môžete článok zobraziť mimo jeho bežného umiestnenia, zároveň aj na niektorom z preddefinovaných umiestnení na úvodnej stránke. Vhodné napríklad ako upozornenie návštevníka na nový článok, aktualitu a pod.. Pokiaľ tak nechcete urobiť nechajte políčko prázdne.
Umiestnenie pozícii:
Index - zobrazenie Obsahu článku na úvodnej stránke pod menu.
Index aktuality - zobrazenie Názvu článku a Popisu obsahu článku v Aktualitách.
Kalendár akcií - zobrazenie Názvu článku a Popisu obsahu článku v Kalendári akcií.
Index 1 až 4 - zobrazenie Názvu článku a Popisu obsahu článku v 4 samostatných boxoch pod Aktualitami.

Ak označíte článok ako úvodník sekcie, bude tento článok zobrazený namiesto štandardného výpisu zoznamu článkov danej sekcie (za predpokladu, že odlik požaduje výpis sekcie).

Políčko pre vloženie stručného popisu obsahu článku. Používa sa ako upútavka na článok pri zobrazení výpisu sekcie. Väčšinou sa jedná o pár prvých viet z článku. Pre jeho editáciu môžete používať bežné formátovacie značky umiestnené v lište nad políčkom. Ak nechcete popis článku zobrazovať, nechajte túto položku prázdnu.

Políčko pre vloženie obsahu článku. Pre jeho editáciu môžete používať bežné formátovacie značky umiestnené v lište nad políčkom.

Dátum uverejnenia článku. Ak nechcete dátum článku zobrazovať, prípadne ho máte v už v texte článku, nechajte túto položku prázdnu.
Pozor! Dátum sa využíva pre zoradenie článkov v sekcii od najnovšieho po najstarší. Ak dátum nezadáte, budú články zobrazené v poradí podľa Čísla článku vzostupne.
Dátum zapíšte vo formáte DEŇ.MESIAC.ROK, alebo: DEŇ.MESIAC.ROK HODINA:MINÚTA:SEKUNDA, alebo ponechajte aktuálny.
Príklad: 22.01.2009, alebo: 22.01.2009 10:50:00

Autor článku. Ak nechcete autora článku zobrazovať, prípadne ho máte v už v texte článku, nechajte túto položku prázdnu.

Jazyk, v ktorom je článok napísaný.
Pre aplikáciu tejto voľby na stránke je nutná programová podpora zobrazenia jazykových mutácii!

Povolenie alebo zakázanie zobrazovania publikácie na stránke. Ak chcete danú publikáciu zobraziť na stránke, nastavte túto položku na hodnotu "Ano".

Poradie článku vo výpise sekcie. Napíšte celé číslo určujúce poradie alebo ponechajte prázdne. Články sa zoraďujú podľa poradia vzostupne. Pokiaľ je poradie prázdne (0), zoraďujú sa podľa dátumu zostupne.

Vybratím hodnoty "Ano" aktivujete zobrazenie článku ako predvoleného pri zobrazení sekcie, do ktorej patrí. Pokiaľ žiadny z článkov neoznačíte ako úvodník, nebude pri prvom zobrazení sekcie zobrazený žiadny z článkov sekcie. Ako úvodník môžete označiť iba jeden z článkov sekcie.

Doplňuje systém po vybratí šablóny článku. Ponechajte vloženú hodnotu alebo napíšte url adresu smerujúcu k článku bez url adresy článku. Adresa k článku je potrebná pre zachovanie adresárovej štruktury v ktorej sa nachádza daný článok. Pokiaľ url cestu nezadáte, článok bude korektne zobrazený, avšak nebude zobrazované ľavé menu a adresárová štruktúra nebude vždy zachovaná (pri výsledku vyhľadávania, odkliku z linkov na článok a pod.).
Príklad: sk/zivot-v-krasnej

Poradové číslo záznamu v databáze. Prideľuje systém.

Videá so spoločným názvom galérie budú zobrazované spolu. Vyberte názov zo zoznamu alebo vložte nový názov galérie.

Url adresa videa na YouTube. Ako získať url adresu: Kliknite na tlačítko "Vložiť" umiestneného pod videom na www.youtube.com. Skopírujte text v políčku a vložte ho do Zápisníka (Notepad). Z textu skopírujte adresu nachádzajúcu sa medzi zátvorkami za parametrom "embed src="
Napríklad: http://www.youtube.com/v/Z81k6u7pc4Y?fs=1&hl=sk_SK

Šírka videa v bodoch. Napíšte číslo. Odporúčaná hodnota: 480
Napríklad: 480

Výška videa v bodoch. Napíšte číslo. Odporúčaná hodnota: 385
Napríklad: 385

Náhľadový obrázok k videu. Vložte obrázok z vášho počítača. Veľkosť obrázku bude upravená na potrebný rozmer systémom.

Krátky text k videu zobrazovaný nad videom. Vložte text, alebo nechajte políčko prázdne.

Dlhý text k videu zobrazovaný pod videom. Vložte text, alebo nechajte políčko prázdne.

Dátum vloženia videa. Videá sú zoraďované podľa dátumu a najnovšie video je zobrazené na hlavnej stránke. Zmenou dátumu, môžete ovplyvniť poradie videí.
Dátum zapíšte vo formáte DEŇ.MESIAC.ROK, alebo ponechajte aktuálny.
Príklad: 22.01.2011

Zobrazenie alebo nezobrazenie videa na stránke bez jeho odstránenia. Vyberte jednu z hodnôt.

Poradové číslo záznamu v databáze. Prideľuje systém.

Fotografie so spoločným názvom galérie budú zobrazované spolu. Vyberte názov zo zoznamu alebo vložte nový názov galérie.

Vyberte fotografiu vo formáte jpg z vášho počítača. Fotografia bude automaticky upravená na vhodný rozmer. Optimálna veľkosť fotografie je 640 x 480 bodov. Väčšie fotografie budú orezané.

Text popisu fotografie. Vložte text.

Nepoužité. Nechajte prázdne.

Nepoužité. Nechajte prázdne.

Nepoužité. Nechajte prázdne.

Nepoužité. Nechajte prázdne.

Povolenie alebo zakázanie zobrazovania fotografie v galérii. Ak chcete fotografiu zobraziť na stránke, nastavte túto položku na hodnotu "Áno".

Prvé kritérium pre zoradenie fotografií v rámci jednej galérie. Vložte celé číslo, alebo nechajte prázdne. Fotografie budú zoradené vzostupne podľa čísla. Pokiaľ poradové číslo nevložíte, bude vložená hodnota 0 a fotografie budú zoradené len podľa dátumu.

Dátum vloženia fotografie. Na stránke sa nezobrazuje. Dátum je druhé kritérium pre zobrazovanie fotografií. Fotografie zoraďuje od najnovšieho dátumu po najstarší.

Poradové číslo záznamu v databáze. Prideľuje systém.

Označenie formuláru využívané systémom pre jeho identifikáciu. Všetky polia formuláru zobrazované v jednom formuláre musia mať rovnaký názov Formulár ID. Vyberte názov zo zoznamu alebo vložte nový názov.
Pozor dôležité:
Nepoužívajte interpunkčné znamienka, veľké písmená, medzery a iné znaky nepredstavujúce písmená alebo číslice.
Napríklad: formular01

Určuje parametre poľa fromuláru podľa Typu poľa nasledovne:
Text / Password / Hidden: Dĺžka políčka predstavujúca počet znakov.
Checkbox / Radio button: Nepoužité. Nechajte prázdne.
Select: Počet zobrazených políčok zoznamu. Štandardne = 1.
Textarea: Šírka políčka predstavujúca počet znakov.
Pri všetkých typoch polí vložte celočíselnú hodnotu v rozsahu 1 až X.

Určuje parametre poľa fromuláru podľa Typu poľa nasledovne:
Text / Password / Hidden: Maximálny počet znakov vpísateľných do poľa. Celočíselná hodnota v rozsahu 1-x.
Checkbox / Radio button: Číselná alebo textová hodnota vrátená formulárom ako výsledok voľby.
Select: Číselná alebo textová hodnota vrátená formulárom ako výsledok voľby.
Textarea: Počet riadkov poľa.

Určuje parametre poľa fromuláru podľa Typu poľa nasledovne:
Text / Password: Nepoužité. Nechajte prázdne.
Hidden: Číselná alebo textová hodnota vrátená formulárom.
Checkbox / Radio button: Číselná alebo textová hodnota zobrazená užívateľovi ako popis voľby.
Select: Číselná alebo textová hodnota zobrazená užívateľovi ako popis voľby.
Textarea: Nepoužité. Nechajte prázdne.

Typ poľa zobrazovaný vo formuláre. Vyberte jednu z možností.

Ak vyberiete voľbu Áno, formulár nebude možné odoslať bez vyplnenia alebo voľby poľa formuláru na čo bude užívateľ upozornený.

Titulok skupiny políčok zozbrazovaný vo formuláre. Použite ak chcete označiť blok súvisiacich polí. Vložte text.

Titulok popisujúci pole, zozbrazovaný vo formuláre.

Označenie poľa využívané systémom pre jeho identifikáciu. Najlepšie v chronologickom poradí v rámci jedného formuláru. (napr.: p01, p02...)
- Polia obsahujúce a vracajúce jeden údaj (Text, Password, Hidden, Checkbox, Textarea) označte unikátnym názvom.
- Polia obsahujúce viac údajov a vracajúce jednu z možností výberu (Select a Radio button) musia mať rovnaký Názov poľa.
Polia vo formuláre sú zároveň zoraďované podľa Názvu poľa abecedne vzostupne.
Pozor dôležité:
Nepoužívajte interpunkčné znamienka, veľké písmená, medzery a iné znaky nepredstavujúce písmená alebo číslice.
Napríklad: p01

Jazyk, v ktorom je formulár napísaný.
Pre aplikáciu tejto voľby na stránke je nutná programová podpora zobrazenia jazykových mutácii!

Zobrazenie alebo nezobrazenie poľa bez jeho odstránenia. Vyberte jednu z hodnôt.

Poradie poľa v rámci polí s rovnakým Názvom poľa. Môžete ním zoradiť jednotlivé voľby v poliach Select, Checkbox a Radio button. Vložte celočíselnú hodnotu v rozsahu 0-x alebo nechajte 0.

Označenie formuláru využívajúceho nastavenie formuláru. Hodnotu nemôžete meniť, pretože existujú polia formulára súvisiace s týmto nastavením.

Aktivovaním tejto voľby bude výstup z formulára zaslaný na e-mail.
Predmet správy: Predmet e-mailu uvedený v e-mailovej správe.
E-mailova adresa odosielateľa: Fiktívna e-mailova adresa odosielateľa formulára. Odosielateľom je váš e-mailovy server, nie odosielateľ formulára. Vložte e-mailovu adresu. Ak ponecháte pole prázdne, e-mailový server na toto miesto dosadí svoju adresu.
E-mailova adresa adresáta: Reálna e-mailova adresa, na ktorú bude zaslaný výstup z formulára. Vložte e-mailovu adresu.

Aktivovaním tejto voľby bude výstup z formulára zapísaný do súboru na servere.
Relatívna cesta k súboru: Relatívna cesta k súboru, vrátane názvu súboru, do ktorého bude formulár zapisovať výstup. Vložte url.
Napríklad: formular/log.txt
Pozor dôležité:
Súbor sa musí nachádzať na vašom servere. Musí byť textový, musí existovať a mať povolené práva pre zápis.

Aktivovaním tejto voľby bude výstup z formulára zapísaný do databázy.
Názov databázy: Vložte názov databázy alebo nechajte prázdne (použije sa predvolená databáza)
Názov tabuľky: Vložte názov tabuľky alebo nechajte prázdne (použije sa predvolená tabuľka)
Pozor dôležité:
Do databázy je možné uložiť formulár s maximálne 20-timi poliami (s rôznym Názvom poľa)

Titulok formulára zobrazovaný na stránke v záhlaví formulára. Vložte text

Relatívna url adresa stránky, ktorá sa zobrazí po odoslaní formulára. (Väčšinou zhodná s pôvodnou, na ktorej sa formulár nachádza.)

Text zobrazovaný na stránke odosielateľovi formulára po jeho úspešnom odoslaní. Vložte text.

Jazyk, v ktorom je formulár napísaný.
Pre aplikáciu tejto voľby na stránke je nutná programová podpora zobrazenia jazykových mutácii!

Poradové číslo záznamu v databáze. Prideľuje systém.

Názov akcie zobrazovaný na stránke.
Napríklad: Vystúpenie folklórneho súboru Krasňanka

Úvodník akcie. Stručný popis.
Napríklad: Súbor Krasňanka vás pozýva na folklórne vystúpenie.

Popis akcie. Podrobný popis.

Kategória akcie. Vyberte zo zoznamu skupinu, do ktorej by ste akciu zaradili.Napríklad: Divadlo

Ilustračný obrázok, fotografia. Vyberte obrázok umiestnený vo vašom počítači. Po uložení bude obrázok veľkostne prispôsobený na 250 x 300 pixelov a prenesený na server.

Dátum začiatku akcie. Vyberte z kalendára, kliknutím do políčka.

Dátum ukončenia akcie. Vyberte z kalendára, kliknutím do políčka.

Url adresa akcie. Nevypisujte, generuje ju systém z Názvu, Kategórie a Čísla akcie.

Meno alebo názov organizátora akcie.

Miesto konania akcie.

Voľba zobrazenie / nezobrazenia akcie.

Poradové číslo záznamu v databáze. Prideľuje systém.

Identifikačné číslo ankety. Číslo musí byť rovnaké pre všetky odpovede v rámci jednej ankety.
Napríklad: 1
Vložte celé číslo

Otázka ankety.
Napríklad: Myslíte si, že....?
Vložte text

Odpoveď na otázku ankety.
Napríklad: Áno
Vložte text

Zobrazenie alebo nezobrazenie odpovede na otázku ankety bez jej odstránenia. Vyberte jednu z možností.

Jazyk, v ktorom je anketa napísaná.
Pre aplikáciu tejto voľby na stránke je nutná programová podpora zobrazenia jazykových mutácii!