Úradná tabuľa
Zverejnenie návrhov na prijatie všeobecne záväzných nariadení 1. 2018 a 2. 2018

Mestská časť Košice- Krásna v zmysle § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov týmto zverejnila návrh na prijatie:
1.) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice- Krásna
2.) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č.2/2018, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Košice-  Krásna.
Účelom prijatia týchto všeobecne zävazných nariadení je zosúladenie právneho a faktického stavu úpravy predmetu týchto nariadení, ako aj potrieb obyvateľov mestskej časti.
Dňom zverejnenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adrese polakova @ kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom  úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote, najneskôr však do 10. apríla 2018,  navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

21.03.2018 09:49
Powered by: Ultracode CMS