Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
Úradná tabuľa
Zámer predaja nehnuteľnosti -11.06.2018

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, zvereného so správy Mestskej časti Košice- Krásna zmluvou č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy priamym predajom:

- pozemok pod stavbou,   rodinným domom so súpisným č. 39, stojacom na parcele reg. „C“ č. 6326, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  vo výmere 92 m², evidovanej na LV č. 1704, k. ú. Krásna   za cenu 4.168,52 € (slovom štyritisícjednostošesťdesiatosem eur a päťdesiatdva eurocentov) pre: Božena Petriková, Edisonova 20, 040 18 Košice- Krásna, nar. .....

11.06.2018 14:06
Powered by: Ultracode CMS