Úradná tabuľa
Verejné obstarávanie - vyhlásenie zákaziek podľa § 117 ZVO - vodovod

"Vodovod - výkopové a prípravné práce- ul. sv. Gorazda" - výzva na predloženie cenovej ponuky, výkaz výmer, výkres- priečny rez a návrh zmluvy o dielo (zverejnené 12.09.2017)

12.09.2017 08:28
Powered by: Ultracode CMS