Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
Aktuality
Územný plán mesta Košice-koncept riešenia-zmena termínu na pripomienkovanie

Územnoplánovacia dokumentácia "Územný plán mesta Košice-koncept riešenia" vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán mesta Košice- koncept riešenia" je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice v priestoroch referátu Útvaru hlavného architekta, v priestoroch vestibulu Magistrátumesta Košice v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk. Všetky pripomienky je potrebné doručiť písomne na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v novej lehote do 30. septembra 2018.

Starosta Mestskej časti Košice- Krásna v súlade ss § 11b Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva verejné zhromaždenie občanov za účelom verejného prerokovania návrhu územného plánu zóny, ktoré sa uskutoční dňa 5. septembra 2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Krásnej za účasti spracovateľov a zástupcov Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

13.06.2018 13:50
Powered by: Ultracode CMS