Úradná tabuľa
Upozornenie pre motoristov a cyklisto -.zmena dopravného značenia na uliciach Minská, Ortoviská, Krajná, Kladenská a K Hutke.

Z dôvodu ochrany obyvateľov týchto ulíc, chýbajúcich chodníkov boli osadené dopravné značky, dopravné zrkadlo a bola zjednosmernená ulica Ortoviská a ulica K Hutke. Zmeny boli vyvolané rozsiahlou výstavbou v lokalite IBV Záhumnie, na základe požiadavky obyvateľov a podnetov poslancov. Pozor na pravidlá cestnej premávky v obytnej zóne:
(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

13.04.2018 14:13
Powered by: Ultracode CMS