Úradná tabuľa
Súťaž amatérskej fotografie „Krásna fotoobjektívom“

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s neziskovou organizáciou Kaštieľ Krásna, n. o. pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky o Krásnej, v y h l a s u j e v súvislosti s pripravovanou výstavou, súťaž amatérskej fotografie s názvom „Krásna fotoobjektívom. Zámerom súťaže je prezentovať súčasnú Krásnu, jej krásy, známe aj neznáme miesta, prírodu, architektúru,  historické pamiatky, spoločenský život, kultúru, šport, zaujímavých ľudí...
Podmienky súťaže: Do súťaže sa  môže prihlásiť každý neprofesionálny fotograf, ktorý si vyberie ľubovoľnú tému a splní  stanovené technické požiadavky. Do súťaže  budú prijaté  fotografie nasnímané v roku 2018 - čiernobiele i farebné, formát 20x30 cm, príp. 15x20 cm. Prihlásiť je možné najviac 5 fotografií. Súťažné fotografie je potrebné na rube  čitateľne označiť menom a priezviskom  autora, adresou (resp. e-mailovou adresou) a názvom  fotografie. Vystavené fotografie vyhodnotí 3-členná odborná porota,  menovaná organizátorom súťaže. Ocenených a vecnými cenami odmenených bude 10 fotografií. Vystavené a ocenené práce môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagačné účely Mestskej časti Košice-Krásna. Súťažiacim však nezaniká nárok na autorské právo. Súťažné fotografie je potrebné odovzdať na miestnom úrade, v kancelárii sekretariátu starostu do 15. októbra 2018. Slávnostné otvorenie výstavy – vernisáž sa uskutoční 5. novembra  2018. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 7.  decembra  2018.

02.05.2018 08:59
Powered by: Ultracode CMS