Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej


Krásňanská kvapka krvi - upozornenie pre pravidelných i nových darcov

Mestská časť Košice- Krásna si dovoľuje upozorniť pravidelných i nových darcov, že tradičné darcovské podujatie Krásňanská kvapka krvi sa uskutoční v piatok 21. septembra 2018 v priestoroch kaštieľa Krásna v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. Tešíme sa na Vás.

 

Marta Petrušová, 09.08.2018 08:08

Kaštieľ Krásna n.o. Vás srdečne pozýva na výstavu veľkoformátových fotografií "Panorámy Košíc", ktorej autorom je pán Róbert Klik a na výstavu modelov automobilových veteránov zo súkromnej zbierky pána Františka Študenca.Výstavu si môžete pozrieť do 30.septembra 2018. Návšteva je možná počas pracovných dní Po- Pia v čase od 10.00 do 14.00 hod. alebo v inom čase pre vopred ohlásené návštevy.

Viac informácií v Kalendári akcií

Marta Petrušová, 07.08.2018 15:55

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna  z dôvodu predchádzania prejavom vandalizmu a rušenia nočného pokoja, od 1. augusta 2018 zavádza nový režim prevádzkovania multifunkčného ihriska za miestnym úradom  na Opátskej ulici č. 18.  Ihrisko bude prístupné počas celého týždňa (pondelok – nedeľa)  v čase od 8.00 do 20.00 hodiny. Dovoľujeme si návštevníkov multifunkčného ihriska požiadať, aby rešpektovali pokyny správcu a  nový prevádzkový režim.

Mgr. Magdaléna Poláková, 30.07.2018 13:44

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že v súvislosti s plánovanou opravou a údržbou vedenia NN bude dňa 03.09.2018 prerušená distribúcia elektrickej energie v úseku Golianova 31,33 v čase od 07.40 do 17.00 hod..
Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Magdaléna Poláková, 28.07.2018 20:42

Spoločnosť  Slovak Telekom a.s. oznámila blížiaci sa termín ukončenia stavebného projektu a spustenia novovybudovanej optickej prístupovej siete v Mestskej časti Košice- Krásna. Výkopové práce realizovala firma ROJA, s.r.o., jednou z podmienok stavebného povolenia je aj úprava dotknutého terénu do pôvodného stavu. Vážení občania, v prípade, že s úpravou verejného priestranstva nebudete spokojní, alebo na niektoré úseky, či skutočnosti chcete zvlášť upozorniť, oznámte to na e-mailovej adrese  vystavba@kosicekrasna.sk, resp. na tel. čísle 055/ 6852182, 0556/ 852874, najneskôr do 31. august 2018. Po tomto termíne mestská časť ako správca miestnych komunikácii a verejnej zelene pristúpi k prevzatiu prekopávok na dotknutých uliciach.

 
Mgr. Magdaléna Poláková, 25.07.2018 13:19

Od 1. júla 2018 dochádza zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. Dávame Vám na vedomie nové rozmiestnenie pevných bodov APS pre dospelých a pre deti a dorast, ktoré si môžete pozrieť TU.

 

Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 09:20

Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je vlastník, nájomca a správca pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona povinný, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenieVašich pozemkovtoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. Pri neplnení tejto povinnosti, dáva mestská časť návrh na priame konanie na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Košiciach,  ktorý pri zistení priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330,- €.

 

Marta Petrušová, 28.06.2018 10:08
1-7 z 7

Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS