Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí - 2018

V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mestská časť Košice - Krásna oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 27. júlu 2018 má 5 452 obyvateľov.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voliča

Mgr. Magdaléna Poláková, 10.08.2018 11:05
Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba


Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU.

Marta Petrušová, 09.08.2018 09:02
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.8.2018

 

Pozývame Vás na IX. neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v utorok 14. augusta 2018 o 16.00 hod. na Miestnom úrade Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18. Program zasadnutia si môžete pozrieť tu  I. II.

Marta Petrušová, 07.08.2018 14:35
Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13

Zámer prenájmu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna priamym prenájmom :
Predmet nájmu: časť nehnuteľnosti, stavba- "Dom služieb Barón", priestory na 1. poschodí
LV č.: 2287
Stavba - súp. č. : 269, stojaca na parcele reg. "C" č. 7027
Výmera: 270 m²
Katastrálne územie: Krásna
Druh nájmu: na dobu určitú (10 rokov od uzavretia zmluvy)
Účel nájmu: prevádzkovanie fitness centra
Spôsob nájmu: priamy prenájom
Dôvod nájmu: prevzatie prevádzky fitness centra Marrieta Pro Fitness, s. r. o.
Podmienka nájmu:
rekonštrukcia priestorov
Cena nájmu: 67,50 EUR/m, záloha pitná a úžitková voda: 50 EUR/m, záloha dodávka elektrickej energie: 100 EUR/m, záloha dodávky plynu: 100 EUR/m
Nájomca : Simply s. r. o., Tatarkova 4, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 46 936 696, DIČ: 202 3701 218

Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018

Mgr. Magdaléna Poláková, 01.08.2018 20:19
Zverejnenie návrhu Programového rozpočtu MČ na roky 2018 - 2020

Mestská časť Košice- Krásna týmto zverejnila návrh programového rozpočtu Metskej časti Košice- Krásna na rok 2018, s výhľadom na roky 2019 a 2020 v súlade so znením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, najneskôr však do 31.07.2018,  počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový rozpočet, alebo odporučiť úpravu návrhu rozpočtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie návrhu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ návrhu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

- tabuľková časť návrhu PR MČ 2018 -2020

- textová časť návrhu PR MČ 2018 - 2020

V Košiciach- Krásnej, dňa 18.07.2018

 
Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 16:00
Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice

-   rodinný dom so súpisným č. 204, stojaci na parcele reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  a pozemok – parcela reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 813 m², evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  spolu  za cenu 7.200 € (slovom sedemtisícdvesto eur) pre: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, IČO: 00331643, DIČ : 2020773458

Zverejnený:  
na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018

Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 10:17
Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018
Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 09:25
Návrh VZN 3.2018- Trhový poriadok

Návrh VZN 3.2018- Trhový poriadok
Mestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila na svojej úradnej tabuli návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok (ďalej len „VZN č. 3/2018“ alebo „trhový poriadok“). Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota - najneskôr do 11.06.2018, ...viac TU.

admin, 18.06.2018 18:00
Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016

Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

admin, 18.06.2018 17:42
Život v Krásnej
Krásňanská kvapka krvi


Krásňanská kvapka krvi - upozornenie pre pravidelných i nových darcov

Mestská časť Košice- Krásna si dovoľuje upozorniť pravidelných i nových darcov, že tradičné darcovské podujatie Krásňanská kvapka krvi sa uskutoční v piatok 21. septembra 2018 v priestoroch kaštieľa Krásna v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. Tešíme sa na Vás.

 

Marta Petrušová, 09.08.2018 08:08
Výstava

Kaštieľ Krásna n.o. Vás srdečne pozýva na výstavu veľkoformátových fotografií "Panorámy Košíc", ktorej autorom je pán Róbert Klik a na výstavu modelov automobilových veteránov zo súkromnej zbierky pána Františka Študenca.Výstavu si môžete pozrieť do 30.septembra 2018. Návšteva je možná počas pracovných dní Po- Pia v čase od 10.00 do 14.00 hod. alebo v inom čase pre vopred ohlásené návštevy.

Viac informácií v Kalendári akcií

Marta Petrušová, 07.08.2018 15:55
Multifunkčné ihrisko - nový prevádzkový režim

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna  z dôvodu predchádzania prejavom vandalizmu a rušenia nočného pokoja, od 1. augusta 2018 zavádza nový režim prevádzkovania multifunkčného ihriska za miestnym úradom  na Opátskej ulici č. 18.  Ihrisko bude prístupné počas celého týždňa (pondelok – nedeľa)  v čase od 8.00 do 20.00 hodiny. Dovoľujeme si návštevníkov multifunkčného ihriska požiadať, aby rešpektovali pokyny správcu a  nový prevádzkový režim.

Mgr. Magdaléna Poláková, 30.07.2018 13:44
Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 03.09.2018

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že v súvislosti s plánovanou opravou a údržbou vedenia NN bude dňa 03.09.2018 prerušená distribúcia elektrickej energie v úseku Golianova 31,33 v čase od 07.40 do 17.00 hod..
Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Magdaléna Poláková, 28.07.2018 20:42
Ukončenie výkopových prác - budovanie optickej siete

Spoločnosť  Slovak Telekom a.s. oznámila blížiaci sa termín ukončenia stavebného projektu a spustenia novovybudovanej optickej prístupovej siete v Mestskej časti Košice- Krásna. Výkopové práce realizovala firma ROJA, s.r.o., jednou z podmienok stavebného povolenia je aj úprava dotknutého terénu do pôvodného stavu. Vážení občania, v prípade, že s úpravou verejného priestranstva nebudete spokojní, alebo na niektoré úseky, či skutočnosti chcete zvlášť upozorniť, oznámte to na e-mailovej adrese  vystavba@kosicekrasna.sk, resp. na tel. čísle 055/ 6852182, 0556/ 852874, najneskôr do 31. august 2018. Po tomto termíne mestská časť ako správca miestnych komunikácii a verejnej zelene pristúpi k prevzatiu prekopávok na dotknutých uliciach.

 
Mgr. Magdaléna Poláková, 25.07.2018 13:19
Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018

Od 1. júla 2018 dochádza zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. Dávame Vám na vedomie nové rozmiestnenie pevných bodov APS pre dospelých a pre deti a dorast, ktoré si môžete pozrieť TU.

 

Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 09:20
Odstránenie buriny z pozemkov- výzva

Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je vlastník, nájomca a správca pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona povinný, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenieVašich pozemkovtoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. Pri neplnení tejto povinnosti, dáva mestská časť návrh na priame konanie na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Košiciach,  ktorý pri zistení priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330,- €.

 

Marta Petrušová, 28.06.2018 10:08


Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Sady nad Torysou a Nižná Myšľa. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.

admin, 01.06.2018 00:00

Kalendár akcií

August 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
Všetky akcie
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Bezplatná infolinka:
Tel.: 0800 101 777
 
Zasielanie informácií
Registrácia zasielania
informácii na email
 
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
pre preberanie informácii
 
 
admin, 01.06.2018 12:40
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS