Úradná tabuľa
Protipovodňová ochrana mesta Košice- zámer

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie začal správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zámeru Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Košice: "Košice protipovodňová ochrana mesta- úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550 - 29,900 (absolútny rkm 133,550- 135,900)". Zámer bude verejnosti dostupný na miestnom úrade, v kancelárii sekretariátu starostu od 13. marca do 3. apríla 2018 v čase úradných hodín. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť si výpisy, odpisy a kópie) na Okresnom úrade Košice.

12.03.2018 09:01
Powered by: Ultracode CMS