Úradná tabuľa
Osadenie košov pre psov 2017

Mestská časť Košice- Krásna aj v roku 2017 využila finančné prostriedky z podielovej dane za psov na zakúpenie košov na psie exkrementy. Tieto koše postupne osadené v blízkosti frekventovaných "venčovísk" v lokalite Na hore v smere k lesu a k poliam, v okolí rieky Hornád medzi „lávkou“ a cyklochodníkom,  pri cintoríne, a tiež pri kaštieli Meškovcov. Veríme, že osadenie košov prispeje k lepšiemu dodržiavaniu povinnosti odstrániť znečistenie verejného priestranstva, vznikajúceho pri venčení, ktoré vyplýva z § 3 platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o podmienkach držania psov v mestskej časti. Opäť však pripomíname aj možnosť získania odmeny za splnenie povinnosti. Ak ste vlastníkom psíka evidovaného v Krásnej a preukážete sa dokladom o zaplatení dane za psa, môžete si v kancelárii 1. kontaktu na prízemí miestneho úradu vyzdvihnúť balenie vrecúšok na psie exkrementy.


09.11.2017 14:22
Powered by: Ultracode CMS