Úradná tabuľa
Návrh Programového rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018- 2020 - 10.01.2018

Mestská časť Košice- Krásna v súlade so znením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov zverejnila návrh Programového rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018- 2020 tak, aby sa k nemu obyvatelia mohli vyjadriť. Uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu je možné v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice.
- textová časť
- tabuľková časť

10.01.2018 15:24
Powered by: Ultracode CMS