Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

1-0 z 0
Požadovaný dokument neexistuje, alebo ho nie je možné zobraziť. Možné príčiny:
  • Dokument bol z web stránky zrušený.
  • Url adresa odkazu nie je správna.
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí - 2018

V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mestská časť Košice - Krásna oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 27. júlu 2018 má 5 452 obyvateľov.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voliča

Mgr. Magdaléna Poláková, 10.08.2018 11:05
Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba


Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU.

Marta Petrušová, 09.08.2018 09:02
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.8.2018

 

Pozývame Vás na IX. neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v utorok 14. augusta 2018 o 16.00 hod. na Miestnom úrade Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18. Program zasadnutia si môžete pozrieť tu  I. II.

Marta Petrušová, 07.08.2018 14:35
Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13

Zámer prenájmu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna priamym prenájmom :
Predmet nájmu: časť nehnuteľnosti, stavba- "Dom služieb Barón", priestory na 1. poschodí
LV č.: 2287
Stavba - súp. č. : 269, stojaca na parcele reg. "C" č. 7027
Výmera: 270 m²
Katastrálne územie: Krásna
Druh nájmu: na dobu určitú (10 rokov od uzavretia zmluvy)
Účel nájmu: prevádzkovanie fitness centra
Spôsob nájmu: priamy prenájom
Dôvod nájmu: prevzatie prevádzky fitness centra Marrieta Pro Fitness, s. r. o.
Podmienka nájmu:
rekonštrukcia priestorov
Cena nájmu: 67,50 EUR/m, záloha pitná a úžitková voda: 50 EUR/m, záloha dodávka elektrickej energie: 100 EUR/m, záloha dodávky plynu: 100 EUR/m
Nájomca : Simply s. r. o., Tatarkova 4, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 46 936 696, DIČ: 202 3701 218

Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018

Mgr. Magdaléna Poláková, 01.08.2018 20:19
Zverejnenie návrhu Programového rozpočtu MČ na roky 2018 - 2020

Mestská časť Košice- Krásna týmto zverejnila návrh programového rozpočtu Metskej časti Košice- Krásna na rok 2018, s výhľadom na roky 2019 a 2020 v súlade so znením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, najneskôr však do 31.07.2018,  počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový rozpočet, alebo odporučiť úpravu návrhu rozpočtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie návrhu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ návrhu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

- tabuľková časť návrhu PR MČ 2018 -2020

- textová časť návrhu PR MČ 2018 - 2020

V Košiciach- Krásnej, dňa 18.07.2018

 
Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 16:00
Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice

-   rodinný dom so súpisným č. 204, stojaci na parcele reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  a pozemok – parcela reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 813 m², evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  spolu  za cenu 7.200 € (slovom sedemtisícdvesto eur) pre: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, IČO: 00331643, DIČ : 2020773458

Zverejnený:  
na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018

Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 10:17
Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018
Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 09:25
Návrh VZN 3.2018- Trhový poriadok

Návrh VZN 3.2018- Trhový poriadok
Mestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila na svojej úradnej tabuli návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok (ďalej len „VZN č. 3/2018“ alebo „trhový poriadok“). Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota - najneskôr do 11.06.2018, ...viac TU.

admin, 18.06.2018 18:00
Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016

Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

admin, 18.06.2018 17:42

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS