Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
Miestny úrad
Zamestnanci Miestneho úradu

Sekretariát starostu

Marta Petrušová
E-mail: sekretariat @ kosicekrasna.sk, info @kosicekrasna.sk
Tel. / fax : 055/6852 874

- organizácia práce sekretariátu starostu
- masmediálna komunikácia


Referát výstavby a civilnej ochrany

Mária Miľová
E-mail:  vystavba @ kosicekrasna.sk
Tel. : 055/6852 182

- zastupuje mestskú časť a háji miestne záujmy ako účastník konania o umiestnení stavby,  resp. v rámci stavebného konania
- v rámci kompetencií mestskej časti zabezpečuje údržbu komunikácií, verejné osvetlenie, čistotu a verejný poriadok
- zabezpečuje údržbu majetku a zariadení mestskej časti
- prijímanie ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta


Správa cintorína a údržby tlakovej kanalizácie

Mikuláš Cúr
- správca cintorína
- údržba tlakovej kanalizácie, hlásenie porúch kanalizácie


Ekonomické oddelenie

Mgr. Agáta Takáčová
Tel. : 055/ 7291 038
E- mail : takacova @ kosicekrasna.sk

Ing. Lucia Lacková
tel: 055/7291 039
E- mail: lackova @ kosicekrasna.sk


Kancelária prvého kontaktu a podateľňa

Jana Vargová
Tel. / fax: 055/ 7291 039
E- mail : vargova @ kosicekrasna.sk, podatelna @kosicekrasna.sk

- prijatie osobných podaní a žiadostí od občanov
- prihlasovanie a  odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
- poskytnutie potrebných tlačív a formulárov
- overenie listín v slovenskom a českom jazyku
- overenie podpisov
UPOZORNENIE
- prihlasovanie a  odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
overenie listín v slovenskom a českom jazyku
- overenie podpisov
najneskôr 30 minút pred koncom úradných hodín


Referát verejného obstarávania a projektov

Mgr. Magdaléna Poláková
Tel.: 055/7299 740
E- mail : polakova @ kosicekrasna.sk


Hlavný kontrolór

Ing. Gabriela Šimonovičová
Tel:055/7291 038
E- mail: simonovicova @ kosicekrasna.sk
28.03.2015 17:31
Powered by: Ultracode CMS