Projekt s názvom  Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia je investičným projektom neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o., ktorý táto organizácia  realizuje v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EHMK 2013). Na investičné projekty KSK získal financie z Regionálneho operačného programu. Maximálna výška investičných nákladov podľa zmluvy o NFP je  1.290 498,54 eur. Po realizácii projektu bude obnovený jeden z najstarších klasicistických kaštieľov na Slovensku, ako súčasť kultúrneho dedičstva. Projektom vytvoríme zázemie pre realizáciu kultúrnych aktivít, posilníme kultúrnu infraštruktúru, čím zvýšime počet a kvalitu služieb v oblasti kultúry. Vytvoríme podmienky pre interakciu tradičných podôb histórie a umenia s prezentáciou regionálnej kultúry. Výsledkom bude debarierizovaný technicky zhodnotený objekt ako súčasť  kultúrnej infraštruktúry pre realizáciu podujatí EHMK, pre  uskutočňovanie výstav  regionálneho a medzinárodného charakteru, tradičného a moderného umenia a histórie, čím sa naplnia potreby cieľových. Kaštieľ bude využívaný na organizovanie kultúrno– spoločenských podujatí pre dané cieľové skupiny, výstavy umeleckých diel, ručných prác, historických artefaktov, organizovanie spoločenských podujatí, charitatívnych podujatí, stálej expozícii dokumentujúcej históriu regiónu pre ďalšie generácie, ktoré budú realizované v unikátnom prostredí. Výsledky projektu vytvárajú synergický efekt s ostatnými projektmi EHMK a zároveň vytvárajú veľmi dobré zázemie pre generovanie nových projektov v oblasti kultúry, histórie a cestovného ruchu v meste Košice. „Predmetný projekt je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tie žwww.culture.gov.sk a fotografie z kontrolného dňa v článku.

jm, 24.10.2012 14:56
Powered by: Ultracode CMS