AKTUALITY
Starostovská sobota a školenie zamestnancov

Starostovská sobota a školenie zamestnancov
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že starostovská sobota 26. mája 2018 NEBUDE.
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že z dôvodu školenia zamestnancov bude vo štvrtok 31.mája 2018 úrad ZATVORENÝ.
Ďakujeme za pochopenie.

24.05.2018 08:21
Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018

Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018

Zámer predaja  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :
Predmet predaja: pozemok- parcela reg. C- KN, parcelné číslo 2144/38
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Katastrálne územie: Krásna
LV č.: 2287
Výmera: 220 m²
Vlastnícky podiel: 1/1
Účel predaja: verejný záujem – výstavba líniovej stavby „R2 Šaca- Košické Olšany“
Spôsob predaja: priamy predaj
Kúpna cena: 11.359,92 EUR
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775

Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018

22.05.2018 10:32
Pozvánka na slávnosť- 26.05.2018

Pozvánka na slávnosť - 26.05.2018
Mestská časť Košice- Krásna pozýva občanov na slávnostné odhalenie a požehnanie zrekonštruovanej kultúrnej pamiatky- kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ktoré sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018 o 10.00 hod. na miestnom cintoríne. Rekonštrukcia pamiatky bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné uzavretie a uloženie časovej kapsuly s odkazmi darcov.

21.05.2018 11:00
Deň rodiny 2018

Deň rodiny 2018
Občianske združenie PIMPOLLO o. z. a Mestská časť Košice- Krásna Vás pozývajú na podujatie Deň rodiny, ktoré sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018 v areáli školského iriska ZŠ s MŠ sv. Marka Križina od 15.00 hod. Pobaviť sa môžete účasťou na rodinnej olympiáde aj pri sprievodných atrakciách- maľovanie na tvár, skákací hrad, kúzelník Gabi, Sranda banda. Tešíme sa na stretnutie.

21.05.2018 10:27
Kosenie verejných priestranstiev - 2. kosba

Kosenie verejných priestranstiev - 2. kosba
Mestská časť Košice- Krásna začína s kosbou verejných priestranstiev. 2. kosba sa uskutoční v dňoch 22.- 26. mája 2018. Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme požiadať vlastníkov motorových vozidiel, aby v danom termíne parkovali svoje vozidlá mimo verejných priestranstiev. Dôvodom žiadosti je ochrana vozidiel pred náhodným poškodením pri vykonávaní kosby. Ďakujeme za pochopenie.

18.05.2018 09:02
Oznam- budovanie optickej siete- zhotovenie optickej prípojky

Oznam- budovanie optickej siete- zhotovenie optickej prípojky
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., v zastúpení ROJA, spol. s. r. o.,  oznamuje obyvateľom dotknutých ulíc, že v najbližších dňoch bude do schránok distribuovať tlačivo- súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. V prípade záujmu môže vlastník nehnuteľnosti vyplnením tlačiva a zakrúžkovaním preferovaného spôsobu určiť spôsob ukončenia stavby na svojej nehnuteľnosti. Súhlas je potrebné bezodkladne doručiť na miestny úrad, Opátska 18. Prípojky sú budované na náklady investora. Bližšie informácie Vám poskytne p. Halko na tel. čísle 0905 311 983.

18.05.2018 08:36
Oznam- odstávka vody na cintoríne

Oznam- odstávka vody na cintoríne
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že od piatka 18. mája 2018 bude z technických príčin odstavený odber vody na miestnom cintoríne. Odstávka vody potrvá až do odstránenia poruchy. Nájomcovia si môžu vodu na čistenie hrobov a zalievanie kvetov zabezpečiť prostredníctvom správcu cintorína, alebo p. Milana Takáča.
Ďakujeme za pochopenie.

18.05.2018 08:17
Výstava retro bábik

Výstava retro bábik
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva na stretnutie krásy, spomienok a detských snov. Navštívte výstavu retro bábik, ktorá sa uskutoční v termíne od 2. júna 2018 do 7. júla 2018 v priestoroch kaštieľa Krásna. Čas výstavy si môžete pozrieť TU, vstup je zdarma. Partnerom podujatia je Kaštieľ Krásna, n. o. Majiteľkou vystavenej zbierky bábik je p. Ingrid Antalová.

15.05.2018 13:52
Štrkovisko - oznam pre obyvateľov

Štrkovisko - oznam pre obyvateľov
Mestská časť Košice- Krásna oznamuje obyvateľom Krásnej, a najmä obyvateľom ulíc Golianova, Čechovova, Keldišova a lokality IBV Krásna pri jazere, že v súvislosti s podnetmi vo veci prenikavého zápachu pri štrkovisku je od pondelka 14. mája 2018 zavážanie kalového a obdobného odpadu do tejto lokality pozastavené, a to až do doby prešetrenia  nakladania a postupu znehodnocovania takéhoto odpadu príslušným odborom Okresného úradu Košice.

15.05.2018 10:28
Výberové konanie - referent výstavby a civilnej ochrany

Výberové konanie - referent výstavby a civilnej ochrany
Miestny úrad Mestskej časti Košice-  Krásna vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent výstavby a civilnej ochrany, NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 30. júna 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna. Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Viac informácii získate TU.

15.05.2018 08:05
VYHĽADÁVANIE

Ďalšie aktuálne informácie sú zverejnené na úradnej tabuli.

Zasielanie informácií emailom

Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyplnením a odoslaním elektronického registračného formuláru týmto ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne udeľujte Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 00691020 súhlas na spracovanie osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e- mailová adresa, telefónne číslo a ich uchovanie za účelom zasielania infomácii z webstránky mestskej časti Košice- Krásna na dobu určitú, t. j. po dobu zasielania informácii.

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 202 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Ultracode CMS