AKTUALITY
Kontajner na biodpad- 04.05.2017

KONTAJNER NA BIOODPAD- 04.05.2017
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej pristavenie kontajnera na zber BIOODPADU! Kontajner bude umiestnený na stanovišti za budovou miestneho úradu vo štvrtok 4. mája 2017 v čase od 07.30 do cca 16.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad!
Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.

24.04.2017 11:57
Výstava prác žiakov ZŠ s MŠ sv. Marka Križina

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ZŠ s MŠ sv. MARKA KRIŽINA
Pri príležitosti 25. výročia založenia školy Vás Kaštieľ Krásna, n. o. a Základná škola sv. Marka Križina pozývajú na výstavu výtvarných prác žiakov školy. Slavnostná vernisáž s kultúrnym programom a príjemným občerstvením sa uskutoční v nedeľu 23. apríla 2017 o 16.00 hodine. Výstava potrvá až do 30. júna 2017. Vstupné je dobrovoľné.
Tešíme sa na Vás.

21.04.2017 07:38
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 26.04.2017

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA - 26.04.2017
Pozývame Vás na XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 26. apríla 2017 o 14.00 hod. v reštaurácii Rubín, Opátska 18 s nasledovným programom.
Tešíme sa na stretnutie.

20.04.2017 18:34
Uznesenia z V. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 05.04.2017 - nepodpísané, s dôvodovou správou

Uznesenia z V. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 05.04.2017 - nepodpísané, s dôvodovou správou

20.04.2017 18:22
Uznesenia z V. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 05.04.2017- podpísané

Uznesenia z V. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 05.04.2017 - podpísané

20.04.2017 18:15
Kontrolný deň - Štrkovisko, 02.05.2017

KONTROLNÝ DEŇ - ŠTRKOVISKO 02.05.2017
Starosta Mestskej časti Košice- Krásna a spoločnosť BARP s. r. o. pozývajú vlastníkov nehnuteľností v lokalite "Štrkovisko" na kontrolný deň, ktorý sa uskutoční v utorok 2. mája 2017 o 13.00 hod. Miestom stretnutia je cestná váha na ulici Na Banisegu.
Ďakujeme.

18.04.2017 09:17
Verejné obstarávanie - vyhlásenie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1000 EUR bez DPH - revízie

"Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroištalácie a bleskozvodov v objektoch vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 13.04.2017)

13.04.2017 09:35
Osvetlenie v Krásnej- výmena svietidiel za LED svietidlá

OSVETLENIE V KRÁSNEJ - VÝMENA SVIETIDIEL ZA LED SVIETIDLÁ
Energie hýbu Slovenskom, spotreba a cena energií  je asi najsledovanejší ukazovateľ týchto dní. Zaoberá sa ňou spotrebiteľ, aj naša mestská časť. Medzi energeticky najnáročnejšie patri verejné osvetlenie, ktoré je morálne aj technologicky zastaralé a preto potrebuje modernizáciu. V súčasnosti miestny úrad spracováva zámer na modernizáciu osvetlenia, v ktorom chce využiť v súčasnej dobe najmenej náročná a zároveň najprogresívnejšia LED technológiu, ktorá prináša najväčšie úspory energií, a teda aj financií. Výhodou uličných LED svietidiel je ich vysoká svietivosť, smerovanie svetla, ovládanie jasu, programovanie a ich nastavenie podľa požiadaviek objednávateľa. Miestny úrad má záujem zapracovať do zámeru aj požiadavky a návrhy obyvateľov Krásnej na zmenu a doplnenie miest, ktoré by bolo vhodné osvetliť. Vaše požiadavky a podnety môžete zasielať na adresu vavrek@kosicekrasna.sk v termíne do 30. apríla 2017.
Ďakujeme.

12.04.2017 12:28
Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie dvoch všeobecne záväzných nariadení

Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie dvoch všeobecne záväzných nariadení
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje poslanecký návrh poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, Ing. Františka Klika na prijatie dvoch všeobecne záväzných nariadení:
1.) "Štatút spravodaja Krasňančan"
2.) "Pravidlá používania miestneho rozhlasu, webu a aplikácií Mestskej časti Košice- Krásna".
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota - do 17.04.2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

07.04.2017 09:08
Krásňanska kvapka krvi - 05.05.2017

KRÁSŇANSKÁ KVAPKA KRVI - 05.05.2017
Si áčko, béčko, či nula? Potrebujeme ťa!
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica pozýva všetkých,ktorí chcú darovať kúsok seba na
XVII. ročník Krásňanskej kvapky krvi. Odber sa uskutoční v piatok 5. mája 2017 v priestoroch Kultúrneho domu, Opátska 18 v čase od 08.00 do 11.00 hod.. Odmenou Vám bude nielen dobrý pocit, ale aj pohostenie z netradičných švédskych stolov a pohár lahodného vínka. 
Tešíme sa na Vás.

05.04.2017 08:26
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS