AKTUALITY
Stratil sa psík
STRATIL SA PSÍK
Na Urbárskej ulici v lokalite Pri mlyne sa stratil malý striebrosivý psík plemena yorkshire. Je čipovaný, počúva na meno Luidži. Nálezca môže majiteľa kontaktovať na čísle 0915 155 436 .
Ďakujeme.
24.02.2017 19:23
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

INFORMÁCIA O ZAČATÍ VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (§7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z.) informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Olšany".
Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckého práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavyb "R2 Šaca - Košiceké Olšany".
Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001.
Katastrálne územie: Krásna.
Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN-C č. 14329/3 a 14329/4.
Informácia sa zverejňuje v súlade s ust. § 10 ods. 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

23.02.2017 10:14
Prerušenie distribúcie elektriny 25.02.2017

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 25.02.2017
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje obyvateľom Mestskej časti Košice- Krásna, že z dôvodu plánovaných prác na vedení nízkeho napätia bude v sobotu 25. februára 2017 v čase od 06.30 do 16.30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na ulici Ukrajinská č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 a na ulici Pri Hornáde č. d. 1- 20.

23.02.2017 09:19
Pozvánka na XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna

POZVÁNKA NA XIII. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ KOŠICE- KRÁSNA
Pozývame Vám na XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 1. marca 2017 o 14. hod. v Reštaurácií Rubín, Opátska 18 s nasledovným programom. Materiály k bodom programu 1.-12., 13.-17. a 18.- 21..

22.02.2017 11:24
Rybárska brigáda v MČ Košice- Krásna 2017

RYBÁRSKA BRIGÁDA V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE- KRÁSNA - 01.04.2017
Mestská časť Košice - Krásna a Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu pozývajú všetkých (nielen) rybárov na brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017  o 08.00 hodine. Čistiť sa bude západná časťkoryta rieky Hornád a východná strana štrkoviska. Účast na brigáde je potrebné nahlásiť v kancelárii 1. kontaktu na MÚ MČ Košice-Krásna, Opátska 18. Miesto stretnutia - lokalita IBV Krásna pri jazere, Rybárska ulica, nezabudnite si doniesť gumové čižmy a rukavice. Pre všetkých účastníkov je pripravený chutný guláš a dobré pivko (kvalita u FERČA - zaručená).
Tešíme sa na stretnutie.

21.02.2017 09:03
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2017

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTSKEJ ČASTI KOŠICE- KRÁSNA NA 1. POLROK 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice- Krásna bol zverejnený v súlade s § 18f ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

14.02.2017 09:58
Návrh programového rozpočtu na rok 2017

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017
Návrh programového rozpočtu na rok 2017

V súlade s § 9 ods. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je pred schválením rozpočet MČ zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v MČ obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia MČ vyjadriť. Pripomienky a návrhy na doplnenie programového rozpočtu môžu obyvatelia MČ Košice- Krásna doručiť osobne do kancelárie 1. kontaktu na MÚ, alebo elektronicky na adresu sekretariat @ kosicekrasna.sk v termíne do 28.02.2017.

14.02.2017 09:54
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017

ZISŤOVANIE O FINANCIÁCH A SPOTREBE DOMÁCNOSTÍ 2017
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR vykoná v období február - apríl 2017 prieskum vo vybraných domácnostiach aj v Mestskej časti Košice- Krásna.  Poverený zamestnanec je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky poskytnuté informácie  budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.
Ďakujeme za spoluprácu.

13.02.2017 13:38
Upozornenie na zákaz vypúšťania dažďovej vody

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52
Zápis detí do materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018:
Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy
Termín podávania žiadosti: 20. 2. 2017 – 13. 3. 2017 od 8,00 hod. do 15,00 hod
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a kritéria na prijatie sú zverejnené na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk v časti Materská škola.

PaedDr. Veronika BECOVÁ
riaditeľka školy

08.02.2017 16:12
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332           ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 0905 342 544
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Profistranky CMS