Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
AKTUALITY
Zverejnenie návrhu Programového rozpočtu MČ na roky 2018 - 2020

Zverejnenie návrhu Programového rozpočtu MČ na roky 2018 - 2020
Mestská časť Košice- Krásna týmto zverejnila návrh programového rozpočtu Metskej časti Košice- Krásna na rok 2018, s výhľadom na roky 2019 a 2020 v súlade so znením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, najneskôr však do 31.07.2018,  počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový rozpočet, alebo odporučiť úpravu návrhu rozpočtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie návrhu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ návrhu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

- tabuľková časť návrhu PR MČ 2018 -2020

- textová časť návrhu PR MČ 2018 - 2020

V Košiciach- Krásnej, dňa 18.07.2018

18.07.2018 15:34
Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna priamym predajom:

-   rodinný dom so súpisným č. 204, stojaci na parcele reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  a pozemok – parcela reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 813 m², evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  spolu  za cenu 7.200 € (slovom sedemtisícdvesto eur) pre: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, IČO: 00331643, DIČ : 2020773458

Zverejnený:  
na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018
na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018

18.07.2018 10:10
Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018
18.07.2018 09:12
Predĺženie termínu výstavy retrobábik

Oznamujeme obyvateľom, že pre veľký záujem o výstavu retrobábik sa Mestská časť Košice- Krásna po dohode s n.o. Kaštieľ Krásna rozhodli predĺžiť termín výstavy do 31. júla 2018. Výstavu si môžete pozrieť počas návštevných hodín  PONDELOK - PIATOK 10:00 - 12:00, NEDEĽA 16:00 - 18:00. Vstup je zdarma. Majiteľkou vystavenej zbierky bábik je p. Ingrid Antalová.

09.07.2018 14:06
Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018

Od 1. júla 2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. Dávame Vám na vedomie nové rozmiestnenie pevných bodov APS pre dospelých a pre deti a dorast, ktoré si môžete pozrieť TU.

29.06.2018 08:05
Prímestský letný tábor 2018


Mestská časť Košice- Krásna oznamuje občanom, že tradičný prímestský letný tábor sa uskutoční v plánovanom termíne od 23. júla 2018 do 10. augusta 2018, vždy počas pracovných dní. Tábor je určený pre deti vo veku od 7 do 15 rokov. Program letného tábora si môžete pozrieť TU

28.06.2018 15:49
Odstránenie buriny z pozemkov- výzva

Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je vlastník, nájomca a správca pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona povinný, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie Vašich pozemkov, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. Pri neplnení tejto povinnosti, dáva mestská časť návrh na priame konanie na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Košiciach,  ktorý pri zistení priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330,- €.

27.06.2018 13:29
Výberové konanie- referát výstavby a civilnej ochrany

Miestny úrad Mestskej časti Košice-  Krásna vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent výstavby a civilnej ochrany, NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 30. júna 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna. Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Viac informácii získate TU.

19.06.2018 10:06
Zbierka školských potrieb

Arcidiecézna charita Košice sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenskej zbierky školských potrieb. Darovaním rôznych pomôcok pre školákov, môžu aj obyvatelia MČ Košice Krásna pomôcť dobre naštartovať nový školský rok tým najchudobnejším. ​Vítané sú školské pomôcky a potreby, napríklad peračníky, farbičky, fixky, pravítka, perá, zošity, školské tašky, vodové či temperové farby alebo iné užitočné veci do školy. Jedinou podmienkou je, aby darované školské potreby boli funkčné a nie pokazené.Zbierka bude prebiehať v termíne 1.6.- 31.8.2018 na Južnej triede 2 a v Krízovom centre na Poľnej 1 v Košiciach.
V prípade potreby si môžu aj deti z MČ Košice Krásna zo sociálne slabších pomerov prísť vybrať to, čo potrebujú.

18.06.2018 12:25
Kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice- Krásna -ZMENA

Mestská časť Košice- Krásna oznamuje obyvateľom zmenu v kalendári kultúrno- spoločenských podujatí v jubilejnom roku 2018. Z organizačných dôvodov sa mení termín podujatia "Jánske ohne" z 24.júna 2018 na 29.augusta 2018.

Ďakujeme zapochopenie.

18.06.2018 12:07
VYHĽADÁVANIE

Ďalšie aktuálne informácie sú zverejnené na úradnej tabuli.

Zasielanie informácií emailom

Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyplnením a odoslaním elektronického registračného formuláru týmto ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 5 písm. n) zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne, vážne a slobodne udeľujete Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 00691020 daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas na spracovanie osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e- mailová adresa, telefónne číslo a ich uchovanie za účelom zasielania infomácii z webstránky mestskej časti Košice- Krásna na dobu určitú, t. j. až do doručenia Vašej žiadosti o výmaz daných údajov a ukončenie zasielania informácii zo stránky.

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 202 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Ultracode CMS