AKTUALITY
Pozvánka na VIII. neplánované zasadnutia miestneho zastupiteľstva- 21.11.2017

Pozvánka na VIII. neplánované zasadnutia miestneho zastupiteľstva- 21.11.2017
Pozývame Vás na VIII. neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v utorok 21. novembra 2017 o 17.00 hod. na Miestnom úrade, Opátska 18. Materiály na rokovanie si môžete pozrieť TU a TU.

17.11.2017 09:38
Zabavte sa s pátračom Tinom

Zabavte sa s pátračom Tinom
Občianske združenie PIMPOLLO, o. z. Vás srdečne  pozýva na Pátrač Tino párty, ktorá sa pod záštitou Mestskej časti Košice- Krásna, uskutoční v sobotu 25. novembra 2017 od 15.30 do 18.30 hod. v priestoroch Kaštieľa Krásna. Zabaviť sa môžete pri vystúpení folklórneho súboru Želiezko, vystúpení Agnes Hornyák a koncerte TOM a ELO. Poobedím Vás bude sprevádzať moderátorka Marika Sarková. Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude požitý na činnosť Rodinného centra PIMPOLLO v Krásnej. Tešíme sa na Vás.

17.11.2017 07:12
Zápis z VII. mimoriadného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna zo dňa 25.10.2017
15.11.2017 17:33
Pozvánka na Katarínsku zábavu - 26.11.2017

Pozvánka na Katarínsku zábavu - 26.11.2017
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva  na tradičnú Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 26. novembra 2017 od 17.00 hod. v priestoroch Klutúrneho domu, Opátska 18. Do tanca i k posluchu zahrá trio Pavelčákovci. Vstupné na podujatie je 3 EUR.

15.11.2017 10:48
Starostovská sobota - 18.11.2017

Starostovská sobota - 18.11.2017
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky starostovská sobota dňa 18. novembra 2017 NEBUDE.


15.11.2017 07:46
Celoročné upratovanie 2017- upozornenie

Celoročné upratovanie 2017 - upozornenie
Vážení občania, v súvislosti s blížiacim sa termínom posledného tohtoročného umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov podľa rozpisu celoročného upratovania, t. j. od 16. novembra do 23. novembra 2017,si dovoľujeme upozorniť vás, aby ste  na uloženie odpadu využili kontajnery na Golianovej ulici pri lávke a na konci Urbárskej ulice. Kontajner umiestnený na ul. 1. mája je kapacitne určený pre potreby záhradkárov z danej lokality. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz sypania smeti mimo kontajnera!
Ďakujeme za pochopenie.

09.11.2017 14:32
Osadenie košov pre psov 2017

Osadenie košov pre psov
Mestská časť Košice- Krásna aj v roku 2017 využila finančné prostriedky z podielovej dane za psov na zakúpenie košov na psie exkrementy. Tieto koše postupne osadené v blízkosti frekventovaných "venčovísk" v lokalite Na hore v smere k lesu a k poliam, v okolí rieky Hornád medzi „lávkou“ a cyklochodníkompri cintoríne, a tiež pri kaštieli Meškovcov. Veríme, že osadenie košov prispeje k lepšiemu dodržiavaniu povinnosti odstrániť znečistenie verejného priestranstva, vznikajúceho pri venčení, ktoré vyplýva z § 3 platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o podmienkach držania psov v mestskej časti. Opäť však pripomíname aj možnosť získania odmeny za splnenie povinnosti. Ak ste vlastníkom psíka evidovaného v Krásnej a preukážete sa dokladom o zaplatení dane za psa, môžete si v kancelárii 1. kontaktu na prízemí miestneho úradu vyzdvihnúť balenie vrecúšok na psie exkrementy.

09.11.2017 14:22
Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2017

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2017

09.11.2017 13:56
Odkaz pre starostu

Odkaz pre starostu
Po úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu.
Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomoc
Ďakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“

08.11.2017 09:01
Zverejnenie návrhu na prijatie všeobecne záväzného nariadenia 2/2017

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje návrh na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o chove a držaní zvierat na území Mestskej časti Košice -Krásna vrátane dôvodovej správy na svojej  úradnej tabuli a webovom sídle. V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia zároveň začína plynúť minimálne desaťdňová lehota, najneskôr však do 01. 12. 2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu polakova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

06.11.2017 11:56
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Ultracode CMS